Instrukcja obsługi - Interfejs

Filtrowanie dokumentów

Każda z list zawiera kontrolkę służącą do filtrowania widocznych dokumentów.

Filtrowanie dokumentów

Filtrowanie dokumentów pozwala na zawężenie ilości wyświetlanych rekordów, np. w celu odnalezienia konkretnej faktury lub sporządzenia zestawienia za dany okres. Aplikacja obsługuje następujące typy selekcji:

  • Filtrowanie na podstawie ciągu znaków (Grupa: Filtr)
    Aby skorzystać z tej opcji, należy wpisać szukaną frazę w pole edycyjne, a następnie wybrać kolumnę, jaką program ma przeszukać. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie kolumny danej listy.
  • Selekcja po dacie wystawienia dokumentu (Grupa: Okres)
    Możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych okresów (wszystko, dzisiaj, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał) lub wybrać dowolny zakres dat za pomocą list wyboru.
  • Filtrowanie na podstawie szablonu numeracji dokumentu oraz statusu płatności (Grupa: Dodatkowe)
    Ustawienie filtru Numeracja powoduje wyświetlanie dokumentów posiadających wybrany szablon numeracji, natomiast filtr Płatność umożliwia filtrowanie dokumentów na podstawie statusu ich płatności (Opłacone, Niepłacone, Przeterminowane.

Uwaga! Ustawiony filtr jest zapamiętywany i jest aktywny nawet po ponownym uruchomieniu programu.

Zestawienia

Dostępne filtry możemy wykorzystać do tworzenia zestawień dokumentów, np. w celu sporządzenia listy przeterminowanych faktur w danym okresie.
Tworzenie zestawienia rozpoczynamy od przefiltrowania listy według wybranych kryteriów, a następnie kliknięcia przycisku Zestawienie.

Zestawienia

Kolejnym krokiem jest wybranie zakresu danych, które będą prezentowane w tabeli.

Zestawienia - wybór kolumn

Po wykonaniu powyższych czynności, wygenerowany raport drukujemy lub eksportujemy do pliku CSV.

Zestawienia - wydruk