Jakich towarów i usług dotyczą kody GTU w nowym JPK_VAT z deklaracją

Edyta Łuszcz Opublikowano 30 października, 2020
 • 15628

Od 1 października 2020 r. wprowadzono konieczność stosowania w ewidencji VAT dodatkowych oznaczeń dla pewnych towarów i usług. W przypadku sprzedaży produktów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, należy w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K wpisać wartość "1" we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13 dla danego dokumentu sprzedaży. Poniżej omawiamy, które towary i usługi muszą być specjalnie oznaczone kodem GTU.

GTU01 GTU02 GTU03 GTU04 GTU05 GTU06 GTU07 GTU08 GTU09 GTU10 GTU11 GTU12 GTU13

GTU_01GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Oznaczenie GTU_01 w ewidencji dotyczy dostawy towarów, bazujących na alkoholu. Jeżeli przedmiotem dostawy jest towar, którego jednym ze składników jest alkohol, a jednocześnie kod CN w połączeniu z definicją uzna ten towar za alkohol, to dostawę taką należy obowiązkowo oznaczyć GTU_01. Jeżeli natomiast alkohol stanowi składnik produktu lecz zgonie z kodem CN nie da się uznać go za alkohol, wówczas GTU_01 nie wystąpi. Co to dokładnie oznacza? Nie powinna być oznaczona kodem GTU_01 dostawa towarów, które nie są napojem, a w których znajduje się alkohol (np. ciasta, wyroby cukiernicze czy czekoladki). Kod dotyczy dostawy. W przypadku, gdy alkohol jest sprzedawany w ramach usługi gastronomicznej, do wypicia na miejscu, oferowany po jego wstępnym otwarciu, przelaniu czy rozlaniu, to oznaczenia także nie stosujemy. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydawany jest jako składnik gotowego dania, czy w formie osobno zamówionego napoju. Inaczej definiuje się sprzedaż alkoholu w zamkniętych butelkach, który jest wykorzystywany do świadczonej usługi z możliwością późniejszego jego wypicia. W takiej sytuacji dochodzi do dostawy towaru, a nie do świadczenia usługi. Podobnie jeżeli produkt alkoholowy stanowi element zestawu, np kosza prezentowego, wówczas należy już zastosować kod GTU_01, ale do tego konkretnego towaru. Natomiast wydanie alkoholu w ramach usługi degustacji nie jest już objęte kodem GTU_01.

Do napojów i produktów alkoholowych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Oznaczenie towaru na fakturze kodem GTU_01 wynika z tych definicji i dodatkowo z kodów klasyfikacji CN, użytych w tych definicjach.

 1. Art. 93. ustawy o podatku akcyzowym
  Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:
  • wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 (Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone) i 2208 (Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe), nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  • wyroby objęte pozycjami CN 2204(Wina (różne)), 2205 (Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi) i 2206 00 (Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone), o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.
 2. Art. 94. ustawy o podatku akcyzowym
  Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
 3. Art. 95. ustawy o podatku akcyzowym
  Winem w rozumieniu ustawy jest:
  • wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2.
   • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
   • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
  • wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
   • znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
   • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,
   • cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.
 4. Art. 96. ustawy o podatku akcyzowym
  Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:
  1. musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
   • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
   • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości
    pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
  2. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
   • - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
   • - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości
    pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.
 5. Art. 97. ust 1. ustawy o podatku akcyzowym
  Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204 (Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009), 2205 (Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi) i 2206 00 (Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone), z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96, czyli alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych.

GTU_02GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dostawa oznaczana GTU_02 dotyczy paliw sprzedawanych jako towar. Jeśli paliwo jest wykorzystywane do prowadzenia usługi i nie widnieje na fakturze, wówczas kod GTU_02 się pomija. Nawet jeśli wycena usługi następuje po ustaleniu wartości zużytego paliwa i na protokole wykonanej usługi zostało wyszczególnione jego zużycie, to należy uznać, że doszło do usługi, a nie do dostawy towaru.

Do paliw, gazów i olei według ustawy zalicza się następujące towary:

 1. benzyna lotnicza (CN 2710 12 31)
 2. benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)
 3. gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)
 4. olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)
 5. olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)
 6. paliwa typu benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)
 7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)
 8. pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)
 9. paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), czyli:
  • - benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 ze zm.), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym
  • - olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym
 10. biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm), to jest:
  • - benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe
  • - olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe
  • - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa
 11. pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN, czyli wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Do tej grupy należą między innymi:
  • poz 1. ex 1507
   Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 2. ex 1508
   Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 3. ex 1509
   Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 4. ex 1510 00
   Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 5. ex 1511
   Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 6. ex 1512
   Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 7. ex 1513
   Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 8. ex 1514
   Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 9. ex 1515
   Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 10. ex 1516
   Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 11. ex 1517
   Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 12. ex 1518 00
   Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 36. ex 2905 11 00
   Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych
  • poz 39a. ex 3824 99 86; ex 3824 99 92; ex 3824 99 93; ex 3824 99 96
   Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 40. ex 3826 00
   Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
  • poz 44. bez względu na kod CN
   Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych.

GTU_03GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Jeżeli oleje i smary są wykorzystywane do wykonania usługi, to nie powinny być oznaczane kodem GTU_03. Podobnie, w przypadku, gdy olej lub smar jest odpadem i nie jest dokonywana dostawa towaru. Jeżeli sprzedaż olejów i smarów jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, to też nie jest objęta obowiązkiem oznaczenia GTU_03.

GTU_04GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Kod GTU_04 dotyczy wyłącznie dostawy. Jeżeli wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych czy wyroby nowatorskie są dostarczane w ramach świadczenia określonej usługi, wówczas oznaczenie nie wystąpi. Jeżeli sprzedaż niżej wymienionych produktów odbywa się poprzez kasę fiskalną, wówczas taka dostawa nie jest objęta obowiązkiem oznaczenia GTU_04. Podobnie jak paragon z numerem NIP, gdyż jest on wykazywany w JPK zbiorczo z pozostałymi danymi okresowymi z tej kasy fiskalnej. Obowiązek stosowania kodu GTU_04 pojawi się dopiero w momencie wystawienia faktury do paragonu.

Do wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich według ustawy zalicza się następujące artykuły:

 1. Art. 98. 1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:
  1. papierosy
  2. tytoń do palenia
  3. cygara i cygaretki.
 2. Art. 98. 2. Za papierosy uznaje się:
  1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4
  2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej
  3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.
 3. Art. 98. 4. Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:
  1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu
  2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry – jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.
 4. Art. 98. 5. Za tytoń do palenia uznaje się:
  1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego
  2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.
 5. Art. 98. 7. Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki.
 6. Art. 98. 8. Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.
 7. Art. 99a. 1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
 8. Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  • płyn do papierosów elektronicznych - roztwór, przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę
  • wyroby nowatorskie – za wyroby nowatorskie uznaje się wyroby będące:
   • mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy
   • mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych – inne niż wyroby tytoniowe lub susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

GTU_05GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Oznaczenie GTU_05 należy przypisać do faktury dokumentującej dostawę odpadów włączonych pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. To jest:

 • poz 79. PKWiU 38.11.49.0
  Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
 • poz 80. PKWiU 38.11.51.0
  Odpady szklane
 • poz 81. PKWiU 38.11.52.0
  Odpady z papieru i tektury
 • poz 82. PKWiU 38.11.54.0
  Pozostałe odpady gumowe
 • poz 83. PKWiU 38.11.55.0
  Odpady z tworzyw sztucznych
 • poz 84. PKWiU 38.11.58.0
  Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
 • poz 85. PKWiU 38.12.26.0
  Niebezpieczne odpady zawierające metal
 • poz 86. PKWiU 38.12.27
  Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

 • poz 87. PKWiU 38.32.2
  Surowce wtórne metalowe
 • poz 88. PKWiU 38.32.31.0
  Surowce wtórne ze szkła
 • poz 89. PKWiU 38.32.32.0
  Surowce wtórne z papieru i tektury
 • poz 90. PKWiU 38.32.33.0
  Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
 • poz 91. PKWiU 38.32.34.0
  Surowce wtórne z gumy

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Należy tutaj od razu zaznaczyć, że sprzedaż odpadów nie jest sprzedażą rzeczy używanych. Zatem klasyfikując daną rzecz pod PKWiU 38.11.49.0, należy przyjąć, że jest ona zużyta i nie nadająca się do dalszego wykorzystywania. A to z kolei determinuje fakt zastosowania kodu GTU_05, o ile mamy do czynienia z dostawą towarów.

W przypadku, gdy opłata pobierana jest za usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów łącznie z czynszem za najem, to nie trzeba takiej usługi oznaczać GTU_05, gdyż jest to świadczenie pomocnicze, związane ze świadczeniem podstawowym.

GTU_06GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.:

Kod GTU_06 należy stosować przy dostawach towarów objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Przy czym oznaczenie dotyczy sprzętu używanego, jak i nowego.

 • poz 7. ex 20.59.12.0
  Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • poz 8. ex 20.59.30.0
  Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • poz 9. ex 22.21.30.0
  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
 • poz 59. ex 26.11.30.0
  Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
 • poz 60. 26.20.1
  Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • poz 61. ex 26.20.21.0
  Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • poz 62. ex 26.20.22.0
  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
 • poz 63. ex 26.30.22.0
  Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • poz 65. ex 26.40.60.0
  Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
 • poz 66. 70.13.0
  Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • poz 69. ex 28.23.26.0
  Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
 • poz 94. ex 58.29.11.0
  Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD,
 • poz 95. ex 58.29.29.0
  Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD,
 • poz 96. ex 59.11.23.0
  Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD.

Zachodzą też przypadki, w których pomimo wystąpienia powyższych elementów, dokument nie będzie oznaczony GTU_06. Są to między innymi sytuacje, gdy:

 • folia typu stretch nie jest głównym przedmiotem dostawy, a jedynie jest wykorzystana do pakowania towaru
 • sprzedaż dotyczy kompletnej fotokopiarki z wmontowanym tuszem wewnętrznym jako nierozerwalny element dostawy
 • przedmiotem dostawy jest inny sprzęt niewymieniony powyżej, ale składający się z wbudowanych podzespołów wskazanych w pozycjach 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jak na przykład np. telewizor z wbudowaną kamerą. Przy czym należy dodać, że w przypadku dostawy kilku elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego, GTU_06 należy zastosować do tych, które podlegają oznaczeniu zgodnie z załącznikiem
 • wyżej wymienione elementy są wykorzystywane w ramach usługi (np. telefon przekazany w ramach abonamentu) albo jako części zamienne montowane w naprawianym sprzęcie
 • komputery, telewizory i inne urządzenia wymienione powyżej są zużyte i przeznaczone do złomowania. Wówczas należny je sklasyfikować jako odpad i zastosować GTU_05.

GTU_07GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tj.:

Kod GTU_07 wskazuje na sprzedaż samochodów i ich części o kodach z grupy CN od 8701 do 8708. Oznaczenie dotyczy zarówno nowych elementów, jak i używanych. Wymieniona została także osobno podklasa 870810. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że każda część zakwalifikowana jako zderzak lub część zderzaka powinna być oznaczona GTU_07: “Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej”.

Części wykorzystywane do wykonania kompleksowej usługi, w skład której wchodzi wymiana oraz dostawa tych części, nie muszą być oznaczane GTU_07.

Oznaczenie GTU stosować należy do dostaw następujących części samochodowych:

 • CN 8701 - ciągniki inne niż ciągniki objęte pozycją 8709
 • CN 8702 - pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • CN 8703 - samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób inne niż te objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • CN 8704 - pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • CN 8705 - pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne
 • CN 8706 - podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • CN 8707 - nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • CN 8708 - części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • CN 8708 10 - zderzaki i ich części.

a szczegóły przedstawia poniższa tabelka

PKWiU Nazwa grupowania
8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)

8701 10 00

– Ciągniki jednoosiowe
8701 20 – Ciągniki drogowe do naczep
8701 20 10 – – Nowe
8701 20 90 – – Używane
8701 30 00 – Ciągniki gąsienicowe
– Pozostałe, o mocy silnika
8701 91 – – Nieprzekraczającej 18 kW
8701 91 10 – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 91 90 – – – Pozostałe
8701 92 – – Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW
8701 92 10 – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 92 90 – – – Pozostałe
8701 93 – – Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW
8701 93 10 – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 93 90 – – – Pozostałe
8701 94 – – Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW
8701 94 10 – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 94 90 – – – Pozostałe
8701 95 – – Przekraczającej 130 kW
8701 95 10 – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 95 90 – – – Pozostałe
8702 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
8702 10 – Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8702 10 11 – – – Nowe
8702 10 19 – – – Używane
– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8702 10 91 – – – Nowe
8702 10 99 – – – Używane
8702 20 – Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 20 10 – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8702 20 90 – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8702 30 – Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 30 10 – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8702 30 90 – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 40 00 – Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu
8702 90 – Pozostałe
– – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
– – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8702 90 11 – – – – Nowe
8702 90 19 – – – – Używane
– – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 90 31 – – – – Nowe
8702 90 39 – – – – Używane
8702 90 90 – – Z innymi silnikami
8703 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
8703 10 – Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy
8703 10 11 – – Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym
8703 10 18 – – Pozostałe
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8703 21 – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3
8703 21 10 – – – Nowe
8703 21 90 – – – Używane
8703 22 – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 22 10 – – – Nowe
8703 22 90 – – – Używane
8703 23 – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3
– – – Nowe
8703 23 11 – – – – Samochody kempingowe
8703 23 19 – – – – Pozostałe
8703 23 90 – – – Używane
8703 24 – – O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3
8703 24 10 – – – Nowe
8703 24 90 – – – Używane
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
8703 31 – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 31 10 – – – Nowe
8703 31 90 – – – Używane
8703 32 – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3
– – – Nowe
8703 32 11 – – – – Samochody kempingowe
8703 32 19 – – – – Pozostałe
8703 32 90 – – – Używane
8703 33 – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
– – – Nowe
8703 33 11 – – – – Samochody kempingowe
8703 33 19 – – – – Pozostałe
8703 33 90 – – – Używane
8703 40 – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 40 10 – – Nowe
8703 40 90 – – Używane
8703 50 00 – Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 60 – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 60 10 – – Nowe
8703 60 90 – – Używane
8703 70 00 – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 80 – Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu
8703 80 10 – – Nowe
8703 80 90 – – Używane
8703 90 00 – Pozostałe
8704 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
8704 10 – Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi
8704 10 10 – – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym
8704 10 90 – – Pozostałe
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)
8704 21 – – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 21 10 – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
– – – Pozostałe
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8704 21 31 – – – – – Nowe
8704 21 39 – – – – – Używane
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8704 21 91 – – – – – Nowe
8704 21 99 – – – – – Używane
8704 22 – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton
8704 22 10 – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
– – – Pozostałe
8704 22 91 – – – – Nowe
8704 22 99 – – – – Używane
8704 23 – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton
8704 23 10 – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
– – – Pozostałe
8704 23 91 – – – – Nowe
8704 23 99 – – – – Używane
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8704 31 – – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 31 10 – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
– – – Pozostałe
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8704 31 31 – – – – – Nowe
8704 31 39 – – – – – Używane
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8704 31 91 – – – – – Nowe
8704 31 99 – – – – – Używane
8704 32 – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton
8704 32 10 – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
– – – Pozostałe
8704 32 91 – – – – Nowe
8704 32 99 – – – – Używane
8704 90 00 – Pozostałe
8705 Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
8705 10 00 – Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)
8705 20 00 – Samojezdne wieże wiertnicze
8705 30 00 – Pojazdy strażackie
8705 40 00 – Betoniarki samochodowe
8705 90 – Pozostałe
8705 90 30 – – Pojazdy przepompowujące beton
8705 90 80 – – Pozostałe
8706 00 Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
– Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8706 00 11 – – Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 8704
8706 00 19 – – Do pozostałych
– Pozostałe
8706 00 91 – – Do pojazdów objętych pozycją 8703
8706 00 99 – – Do pozostałych
8707 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8707 10 – Do pojazdów objętych pozycją 8703
8707 10 10 – – Do montażu przemysłowego
8707 10 90 – – Pozostałe
8707 90 – Pozostałe
8707 90 10 – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705
8707 90 90 – – Pozostałe
8708 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8708 10 – Zderzaki i ich części
8708 10 10 – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
8708 10 90 – – Pozostałe
– Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny)
8708 21 – – Pasy bezpieczeństwa
8708 21 10 – – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705
8708 21 90 – – – Pozostałe
8708 29 – – Pozostałe
8708 29 10 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
8708 29 90 – – – Pozostałe
8708 30 – Hamulce i hamulce ze wspomaganiem; ich części
8708 30 10 – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – Pozostałe
8708 30 91 – – – Do hamulców tarczowych
8708 30 99 – – – Do pozostałych
8708 40 – Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części
8708 40 20 – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – Pozostałe
8708 40 50 – – – Skrzynie biegów (przekładniowe)
– – – Części
8708 40 91 – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 40 99 – – – – Pozostałe
8708 50 – Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części
8708 50 20 – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – Pozostałe
8708 50 35 – – – Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane
– – – Części
8708 50 55 – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
– – – – Pozostałe
8708 50 91 – – – – – Do osi nienapędzanych
8708 50 99 – – – – – Pozostałe
8708 70 – Koła jezdne oraz ich części i akcesoria
8708 70 10 – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – Pozostałe
8708 70 50 – – – Kola z aluminium; części i akcesoria kół, z aluminium
8708 70 91 – – – Piasty kół w kształcie gwiazdy, odlewane w jednym kawałku, z żeliwa lub stali
8708 70 99 – – – Pozostałe
8708 80 – Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory)
8708 80 20 – – Do montażu przemysłowego:
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – Pozostałe
8708 80 35 – – – Amortyzatory układu zawieszenia
8708 80 55 – – – Stabilizatory; pozostałe wałki skrętne
– – – Pozostałe
8708 80 91 – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 80 99 – – – – Pozostałe
– Pozostałe części i akcesoria
8708 91 – – Chłodnice oraz ich części
8708 91 20 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – – Pozostałe
8708 91 35 – – – – Chłodnice
– – – – Części
8708 91 91 – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 91 99 – – – – – Pozostałe
8708 92 – – Tłumiki i rury wydechowe; ich części
8708 92 20 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – – Pozostałe
8708 92 35 – – – – Tłumiki i rury wydechowe
– – – – Części
8708 92 91 – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 92 99 – – – – – Pozostałe
8708 93 – – Sprzęgła i ich części
8708 93 10 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
8708 93 90 – – – Pozostałe
8708 94 – – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części
8708 94 20 – – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – – Pozostałe
8708 94 35 – – – – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy
– – – – Części
8708 94 91 – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 94 99 – – – – – Pozostałe
8708 95 – – Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części
8708 95 10 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – – Pozostałe
8708 95 91 – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 95 99 – – – – Pozostałe
8708 99 – – Pozostałe
8708 99 10 – – – Do montażu przemysłowego:
Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;
pojazdów objętych pozycją 8703;
pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;
pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
– – – Pozostałe
8708 99 93 – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej
8708 99 97 – – – – Pozostałe

GTU_08GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Kod GTU_08 stosuje się do dostawy towarów nowych, a także używanych. Natomiast nie będzie oznaczana między innymi:

 • sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej
 • biżuteria nie zawierająca metali szlachetnych lub nieplaterowana
 • dostawa elementów, narzędzi i sprzętów, do których produkcji użyte są wymienione poniżej metale.

Oznacza to, że jedynie dostawa tych składników jako półproduktów będzie podlegała oznaczeniu GTU_08.

Oznaczenie GTU stosować należy do dostaw następujących wyrobów z załącznika nr 12:

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym ale wyłącznie w następujących grupach kodowań CN:

 • ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
  1. proszek srebra
  2. srebro techniczne czyste
  3. srebro o wysokiej czystości
  4. stopy srebra
  5. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur
 • ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
  1. proszek złota
  2. złoto technicznie czyste
  3. złoto o wysokiej czystości
  4. złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
  5. stopy złota
 • ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
  1. proszek platyny
  2. proszek palladu
  3. proszek irydu
  4. proszek rodu
  5. platyna technicznie czysta
  6. pallad technicznie czysty
  7. iryd technicznie czysty
  8. rod technicznie czysty
  9. platyna o wysokiej czystości
  10. pallad o wysokiej czystości
  11. iryd o wysokiej czystości
  12. rod o wysokiej czystości
  13. platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
  14. stopy platyny
  15. stopy palladu
  16. stopy irydu
 • ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:
  1. złom złota
  2. dpady srebra
  3. złom srebra
  4. złom platyny
  5. złom palladu
  6. złom irydu
 • 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
 • ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:
  1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne
  2. wyrobów kultu religijnego
 • 7118 – Monety.

Wyłącznie wyroby z bursztynu

 • ex 9602 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Wyłącznie biżuteria artystyczna

 • ex 9706 00 00 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat

Oznaczyć należy również wyroby z załącznika nr 15:

 • poz 12 PKWiU 24.10.31.0
  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • poz 13 PKWiU 24.10.32.0
  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • poz 14 PKWiU 24.10.35.0
  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • poz 15 PKWiU 24.10.36.0
  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • poz 16 PKWiU 24.10.41.0
  Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • poz 17 PKWiU 24.10.43.0
  Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • poz 18 PKWiU 24.10.51.0
  Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • poz 19 PKWiU 24.10.52.0
  Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • poz 20 PKWiU 24.10.61.0
  Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • poz 21 PKWiU 24.10.62.0
  Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • poz 22 PKWiU 24.10.65.0
  Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • poz 23 PKWiU 24.10.66.0
  Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • poz 24 PKWiU 24.10.71.0
  Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • poz 25 PKWiU 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • poz 33 PKWiU 24.31.10.0
  Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • poz 34 PKWiU 24.31.20.0
  Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • poz 35 PKWiU 24.32.10.0
  Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • poz 36 PKWiU 24.32.20.0
  Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • poz 37 PKWiU 24.33.11.0
  Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • poz 38 PKWiU 24.33.20.0
  Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • poz 39 PKWiU 24.34.11.0
  Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • poz 40 PKWiU 24.41.10.0
  Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • poz 45 PKWiU ex 24.41.50.0
  Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • poz 46 PKWiU 42.11.0
  Aluminium nieobrobione plastycznie
 • poz 56 PKWiU ex 24.45.30.0
  Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • poz 78 PKWiU ex 32.12.13.0
  Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU_09GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

Obowiązek oznaczania kodem GTU_09 leków oraz wyrobów medycznych związany jest z zawiadomieniem GIF, o zamiarze zbycia lub wywozu tych produktów poza terytorium kraju.

Art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:
1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14.

Punkt 2 odnosi się z kolei do tak zwanej listy antywywozowej, na której znajdują się artykuły medyczne zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista ta jest publikowana co najmniej raz na 2 miesiące.

Art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomniany wyżej art. 37av ust. 14 odnosi się do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. lista antywywozowa).

Co właściwie oznacza powyższy zapis? Powołując się na pytanie nr 25146744 do Krajowej Informacji Skarbowej, o następującej treści:

"Czy wymagane jest oznaczenie kodem GTU 09 sprzedaży leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne znajdujących się na liście z obwieszczenia Ministra Zdrowia przypadku dostawy tych wyrobów w ramach sprzedaży krajowej"

Czytamy odpowiedź 0110.KIZ.418.2073.2020:

"Odpowiadając na pytane informujemy, że symbol GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w drodze obwieszczenia ogłasza Minister właściwy do spraw zdrowia.

Zatem tylko te leki i wyroby medyczne, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w JPK_VAT z deklaracją podlegają oznaczeniu GTU_09. O oznaczeniu decyduje zatem nie sam fakt znajdowania się wyrobu w wykazie tylko konieczność dokonania stosownego zgłoszenia konkretnej dostawy w myśl odrębnych przepisów."

Reasumując, wyznacznikiem korzystania z GTU_09 w JPK_VAT z deklaracją, jest obowiązek zgłoszenia dostawy konkretnych artykułów medycznych. Listę tych leków i substancji należy na bieżąco monitorować. Najnowsze obwieszczenie obowiązuje od 08.09.2020 i zostało opublikowane 07.09.2020.

Tym samym kod GTU_09 nie dotyczy usług medycznych ani usług pielęgniarskich. Jeżeli lek jest wykorzystany w trakcie zabiegu, to nie podlega oznaczeniu.

GTU_10GTU_10


Dostawa budynków, budowli i gruntów.

Jak czytamy w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

budowli – należy przez rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych definicja budynku przedstawiona jest następująco:
Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

Zatem kod GTU_10 dotyczy dostawy wyżej wymienionych nieruchomości. Nie dotyczy usług budowlanych ani remontowych, co podkreśla Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach:

„Oznaczenie GTU 10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU 10”.

Jakie jeszcze transakcje skutkują obowiązkiem oznaczania ich GTU_10?

Biorąc pod uwagę art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który określa dostawę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, należy uznać za dostawę budynków, budowli i gruntów także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ma miejsce również w ramach leasingu finansowego. W związku z tym oznaczenie GTU_10 należy stosować w przypadku leasingu finansowego budynku, budowli i gruntów.

GTU_11GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

Kod GTU_11 należy stosować w przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O), perfluorowęglowodorów (PFCs). System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisję gazów cieplarnianych z instalacji oraz operacji lotniczej.

Nie stosuje się do emisji gazów cieplarnianych z:

 1. instalacji lub jej części stosowanej do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie biomasę
 2. instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych
 3. operacji lotniczej:
  • wykonywanej wyłącznie w celu przewozu podczas oficjalnej misji panującego monarchy i członków jego najbliższej rodziny, szefów państw, szefów rządów i ministrów wchodzących w skład rządu państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli taki jej charakter został potwierdzony w planie lotu
  • wojskowej, wykonywanej przez wojskowe statki powietrzne, Służby Celno-Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej i innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • związanej z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi, przeciwpożarowej i gaśniczej, z pomocą humanitarną lub służb ratowniczych, jeżeli jest ona wykonywana na podstawie zezwolenia właściwego organu
  • wykonywanej zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (lot VFR), określonych w załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
  • kończącej się na lotnisku, z którego wystartował statek powietrzny, i wykonywanej bez międzylądowania
  • szkoleniowej, wykonywanej wyłącznie w celu uzyskania licencji lub uzyskania uprawnień przez członków personelu lotniczego, jeżeli jest to potwierdzone w planie lotu, pod warunkiem że nie jest ona wykorzystywana do przewozu pasażerów ani ładunku lub do przebazowania statku powietrznego
  • wykonywanej wyłącznie w celu przeprowadzenia badań naukowych lub sprawdzenia, przetestowania lub przeprowadzenia procesu certyfikacji statku powietrznego lub urządzenia pokładowego lub naziemnego
  • wykonywanej przez statek powietrzny o maksymalnej certyfikowanej masie startowej poniżej 5700 kg
  • wykonywanej w ramach zobowiązań z tytułu wykonywania obowiązków użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3) na trasach w regionach najbardziej oddalonych określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C/326, str. 47) lub na trasach, których oferowana zdolność przewozowa nie przekracza 30 000 miejsc rocznie
  • wykonywanej przez operatora statku powietrznego będącego przewoźnikiem lotniczym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), który realizuje:
   • – mniej niż 243 operacje lotnicze w każdym z trzech kolejnych czteromiesięcznych okresów w roku kalendarzowym albo
   • – operacje lotnicze, z których łączna roczna wielkość emisji wynosi mniej niż 10 000 Mg CO2.

GTU_12GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Usługi o charakterze niematerialnym nie zostały zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Na pytanie, gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku tego typu usług, Ministerstwo Finansów odpowiada, że:

„Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

 1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
 2. księgowe: 69.20.2
 3. prawne: 69.1
 4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 5. marketingowe: 73.11.12
 6. firm centralnych: 70.1
 7. reklamowych: 73.1
 8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 10. usług szkoleniowych: 85."

Poniżej przedstawione są usługi sklasyfikowane w PKWiU, uznane przez Ministerstwo Finansów za właściwe dla oznaczenia ich kodem GTU_12:

PKWiU Nazwa grupowania
62.02.1 usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.2 usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

66.19.91

usługi związane z doradztwem finansowym
69.10.11 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.20.3 usługi doradztwa podatkowego
69.20.31 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.32 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
70.22.1 usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.12 usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13 usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.3 pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
71.11.24 usługi doradcze w zakresie architektury
71.11.42 usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12.11 usługi doradztwa technicznego
71.12.31 usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
74.90.13 usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
74.90.15 usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
74.90.19 pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
69.20.2 usługi rachunkowo-księgowe
69.20.21 usługi sprawdzania rachunków
69.20.22 usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
69.20.23 usługi w zakresie księgowości
69.20.24 usługi sporządzania listy płac
69.20.29 pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.10.11 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14 usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.15 usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.16 usługi notarialne
69.10.17 usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.18 usługi prawne związane z aukcjami
69.10.19 pozostałe usługi prawne
62.03.11 usługi związane z zarządzaniem siecią
62.03.12 usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
63.11.12 usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
66.11.19 pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.30.11 usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.12 usługi związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi
68.32.11 usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.32.12 usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
68.32.13 usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
69.20.4 usługi zarządzania masą upadłościową
70.22.17 usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
90.02.19.1 usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
73.11.12 marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
70.1 usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
73.11.11 kompleksowe usługi reklamowe
73.11.12 marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
73.11.13 usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych
73.11.19 pozostałe usługi reklamowe
73.12 usługi związane z reprezentowaniem mediów
73.12.11 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.13 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie
73.12.14 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
73.12.19 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.12.20 pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
73.20.11 usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe
73.20.12 usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc
73.20.13 usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
73.20.14 usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
73.20.19 pozostałe usługi badania rynku
73.20.20 usługi badania opinii publicznej
72.00.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, z wyłączeniem oryginałów prac
72.00.2 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.11 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii
72.19 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.19.2 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.4 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.6 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.20 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.20.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.6 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
85.31.1 usługi gimnazjów
85.31.2 usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych
85.32 usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.2 usługi techników
85.4 usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych
85.5 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji: 85.51.10.0 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.1 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.53 usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.11 usługi nauczania języków obcych
85.59.12 kursy komputerowe
85.59.13 usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.14 korepetycje udzielane w domu
85.6 usługi wspomagające edukację

GTU_13GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, oznaczaniu GTU_13 podlegają wyłącznie usługi transportowe i gospodarki magazynowej z sekcji 49.4 oraz 52.1, co potwierdza Ministerstwo Finansów: “Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej."

Zatem, kod ten nie dotyczy innych rodzajów transportu ani wynajmu, takich jak:

 • transportu pasażerskiego
 • transportu kolejowego
 • taksówek
 • wynajmu pojazdów ciężarowych bez kierowcy,
 • transportu towarów w przypadku, gdy jest on elementem usługi złożonej (np. usługa budowlana w której elementem pozostaje dowóz części i artykułów budowlanych na plac budowy),
 • usługi holowania,
 • usługi wspomagające transport drogowy,
 • usługi przeładunku (jeśli przechowywanie jest elementem - składową usługi przeładunkowej, nie podlega oznaczeniu),
 • usługi kurierskie,
 • usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu o numerze PKWiU 53.20.12
 • wynajmu sprzętu służącego do magazynowania lub przechowywania, takich jak hale, składowiska, place, garaże, itp.

Oznaczenia GTU_13 nie stosuje się w przypadku sprzedaży towarów wraz z transportem, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce. W takiej sytuacji nie jest świadczona odrębna usługa transportu towarów tylko dostawa towarów, która jest dodatkowym kosztem tej dostawy. Oznacza to, że kodu GTU_13 nie będzie się stosować do faktur, gdzie jedna z pozycji to „koszt dostawy”, „usługa spedycji” lub tym podobne wyrażenia.

Zatem, oznaczeniu podlegają następujące usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej z grupowania 49.4 i 52.1:

PKWiU Nazwa grupowania
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.15

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
oznaczenia gtu w jpk_vat gtu w jpk z deklaracją jak oznaczać faktury gtu jakich towarów dotyczy gtu jakie kody gtu gtu_01 gtu_02 gtu_03 gtu_04 gtu_05 gtu_06 gtu_07 gtu_08 gtu_09 gtu_10 gtu_11 gtu_12 gtu_13
Jeżeli artykuł okazał się pomocny, udostępnij go innym:

Bądź na bierząco

Inne artykuły w tej kategorii

15 listopada, 2016 Faktura elektroniczna

W czasach ery elektronicznej stopniowo przenosimy poszczególne aspekty życia ze świata rzeczywistego w wirtualną rzeczywistość, w tzw chmury.

28 marca, 2018 Jaki jest cel wystawiania faktury uproszczonej?

Korzystanie z usług innych firm jest praktyką powszechnie stosowaną.

6 czerwca, 2018 Faktura podatnika zwolnionego z VAT, czyli faktura bez VAT

VAT(z ang. Value Added Tax) to podatek, którego wartość doliczana jest do każdej transakcji. Jego wysokość zależy od rodzaju przedmiotu sprzedaży.