Jak połączyć program FakturaLight
z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Aktualizacja programu
1
Zaloguj się na stronie KSeF
2
Wygeneruj TOKEN i nadaj mu uprawnienia
3
Wprowadź TOKEN do programu FakturaLight

Aby wysyłać faktury do rządowego systemu KSeF bezpośrednio z programu do faktur FakturaLight STANDARD oraz programu do faktur z magazynem FakturaLight MAGAZYN, należy wygenerować specjalny TOKEN na stronie Ministerstwa Finansów. TOKEN to ciąg znaków przypisany do konkretnego podmiotu, nadający określone uprawnienia w systemie KSeF. Jest ważny bezterminowo, aż do momentu unieważnienia go przez upoważniony podmiot i jest różny dla poszczególnych środowisk pracy.

Aktualnie w systemie KSeF do wyboru mamy trzy środowiska pracy:

  • testowe
  • demo
  • produkcyjne

Środowisko testowe oraz demo pozwala wdrożyć pracowników i poznać działanie systemu KSeF. Skorzystanie z niego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie fakturowania.

Natomiast w wersji produkcyjnej wszystkie wygenerowane faktury trafiają do obiegu handlowego i są uznane za prawne dokumenty księgowe. Korzystanie z tej wersji powoduje skutki prawne wynikające z ustawy o VAT.

1. Jak zalogowac się do KseF

W pierwszej kolejności należy wybrać środowisko pracy w KSeF.

Logowanie do KSeF
Adres strony logowania do środowiska testowego

🌐 ksef-test.mf.gov.pl/web/

Logowanie do KSeF
Adres strony logowania do środowiska DEMO

🌐 ksef-demo.mf.gov.pl/web/login

Logowanie do KSeF
Adres strony logowania do środowiska produkcyjnego

🌐 ksef.mf.gov.pl/web/login

Po wejściu na stronę (poniżej logowanie do środowiska DEMO), wybieramy typ identyfikatora, wprowadzamy NIP firmy, dla której będzie generowany token

Logowanie do KSeF

i klikamy przycisk Uwierzytelnij.

Logowanie do KSeF

Następnie wybieramy sposób logowania do KSeF za pomocą jednego z poniższych narzędzi:

Logowanie do KSeF
Jednoosobowa działalność gospodarcza:

uwierzytelnia się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego zawierający NIP lub PESEL, w przeciwnym wypadku składa formularz ZAW-FA do urzędu skarbowego, w którym jest rozliczany VAT

Logowanie do KSeF
Spółka lub inny podmiot:

uwierzytelnia się elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną zawierającą NIP, w przeciwnym wypadku składa do US, w którym jest rozliczany VAT Formularz ZAW-FA wskazując osobę fizyczną

Logowanie do KSeF

W przykładzie logujemy się za pomocą profilu zaufanego i postępujemy zgodnie z poleceniami na ekranie.

Logowanie do KSeF
Uwaga! Nie masz profil zaufanego - kliknij przycisk załóż profil.
Logowanie do KSeF

2. Jak wygenerowac TOKEN w KSeF

Po pozytywnej weryfikacji, zostaniemy przekierowani do systemu KSeF. Z menu po lewej stronie rozwijamy zakładkę Tokeny

Generowanie tokenu KSeF

Generuj token

Generowanie tokenu KSeF

i nadajemy nazwę oraz przypisujemy uprawnienia.

Uwaga! Dla poprawnego działania programu wymagane są minimum dwie pierwsze role: dostęp do faktur oraz wystawianie faktur.
Generowanie tokenu KSeF

Zatwierdzamy przyciskiem Generuj token .

Generowanie tokenu KSeF

Stworzony TOKEN należy skopiować i zapisać w bezpiecznym miejscu.

Uwaga! Zgodnie z komunikatem, po wyjściu z ekranu nie będzie można podejrzeć tokenu.
FakturaLight Generowanie tokenu KSeF

3. Gdzie wpisać wygenerowany TOKEN w programie FakturaLight

Uruchamiamy program do faktur FakturaLight STANDARD lub program do faktur z magazynem FakturaLight MAGAZYN i klikamy ikonę KSeF.

FakturaLight Integracja z KSeF

Wybieramy środowisko pracy, w którym był wygenerowany TOKEN, a następnie klikamy przycisk Przypisz.

FakturaLight Integracja z KSeF

W nowym oknie wklejamy TOKEN, zabezpieczając go hasłem. Hasło będzie wymagane przed wysłaniem faktur do KSeF.

FakturaLight Integracja z KSeF