Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - Complay

#21
Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2020
Kwiecień 21, 2020, 14:57:27


 • Dodano raporty kasowe w wersji Magazyn

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące

  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie. Przechodzimy do kartoteki Kasa i klikamy Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą dokumentów kasowych.

  saldo gotówki w kasie

  Następnie wpisujemy wartość salda początkowego dla kasy.

  saldo początkowe gotówki w kasie

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Raport kasowy.

  raport kasowy

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które możemy filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce).  Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

  raport kasowy

  Następnie ustawiamy parametry generowanego raportu kasowego.

  raport kasowy

  W polu Okres wybieramy zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:
      • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa
      • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.

  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Jeżeli chcemy dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny, możemy tego dokonać z poziomu Ustawień programu. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

  raport kasowy • Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi)

  Drukarkę fiskalną można połączyć z komputerem za pomocą USB albo przez sieć. Sposób komunikacji przez USB został już opisany w aktualizacji 23.03.2020 w punkcie 1.1 - konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną.

  Aby skonfigurować połączenie sieciowe z urządzeniem fiskalnym, klikamy strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybieramy Drukarki fiskalne.

  drukarki fiskalne fakturalight

  W sekcji Połączenie dla protokołu Posnet zmieniamy tryb połączenia USB na Sieć(Wifi/Ethernet)

  drukarki fiskalne fakturalight

  Następnie wpisujemy Adres IP drukarki oraz Port.

  drukarki fiskalne fakturalight

  Można skorzystać z opcji Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny z wszystkimi danymi technicznymi urządzenia fiskalnego.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną


 • Dodano informację o datach wysłania przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

  Na liście faktur, w kolumnie Zapłacono pojawiają się ikony powiadamiające o wysłanym przypomnieniu o płatności oraz o wygenerowanym wezwaniu do zapłaty.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Po najechaniu na ikonę, wyświetla się dokładna informacja, w którym dniu zostały przygotowane poszczególne dokumenty windykacyjne.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Uwaga! Jeżeli w tym samym dniu przypomnienie o płatności lub wezwanie do zapłaty zostało wygenerowane kilkukrotnie, to data wyświetli się tylko raz.


 • Zmieniono wygląd okna plików JPK

  Zmieniliśmy organizację w oknie wygenerowanych plików JPK. Na lewą stronę okna został przesunięty przycisk generowania pliku JPK (w czerwonej ramce), nazwany Nowy plik JPK. Dalej w części Pokaż pliki wygenerowane za okres znajdują się kontrolki filtrowania po okresie oraz wyświetlanie według rodzaju.
  jpk


 • Dodano opcję usuwania powiązań dokumentów magazynowych z fakturami w wersji Magazyn

  Aby usunąć powiązanie PZ-tki z fakturą zakupu lub WZ-ki z fakturą sprzedaży, przechodzimy do kartoteki Dok.magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Usuń powiązanie z fakturą.

  powiązanie wz z fakturą

#22
Aktualizacje / Aktualizacja 23.03.2020
Marzec 20, 2020, 15:52:09 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta PosNet. Konfigurację drukarki fiskalnej należy przeprowadzić osobno dla każdego stanowiska komputerowego, gdyż ustawienia są zapisywane lokalnie i są wspólne dla wszystkich firm na danym stanowisku.

  1.1 Konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  fakturalight drukarki fiskalne

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  obsługa drukarek fiskalnych

  Dalej należy skonfigurować ustawienia dotyczące paragonów fiskalnych oraz połączenie z urządzeniem fiskalnym.

  W sekcji Połączenie

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  wybieramy protokół komunikacyjny drukarki (obecnie dostępny jest PosNet). Następnie wybieramy z listy odpowiedni port lub klikamy przycisk Wykryj port. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeśli nie pojawi się lista wyboru portów lub pojawi się błąd, to należy upewnić się, czy na komputerze zainstalowane są wszelkie wymagane sterowniki. Niezbędne informację otrzymają Państwo od producenta bądź firmy serwisującej drukarkę.

  Obok znajduje się przycisk Testuj połączenie, który pozwala wyświetlić wszystkie dane techniczne urządzenia fiskalnego, takie jak nawa drukarki, numer unikatowy, datę i godzinę, a także przypisanie stawek VAT.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W sekcji Ustawienia dostępne są następujące opcje:

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeżeli parametr jest zaznaczony, to przy zapisie formularza dokumentu, paragon fiskalizuje się automatycznie w momencie kliknięcia przycisku Zapisz. Jeżeli jest odznaczony, paragon należy zafiskalizować ręcznie.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Długość nazwy sprzedawanego towaru na drukarce fiskalnej ma ograniczoną ilość znaków i nie da się jej zwiększyć. Jeżeli wyrażenie będzie zbyt długie, wystąpi błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego. Powyższa opcja automatycznie skraca ilość znaków przed fiskalizacją paragonu w nazwie towaru lub usługi do maksymalnej obsługiwanej.


  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Według nowych zasad, określonych w §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy przypisują oznaczenia literowe od "A" do "E" do konkretnych stawek podatku (A - 23%, B - 8%, C - 5%, D -  0%, E - zw). Natomiast literom ,,F" i ,,G" są przypisane pozostałe stawki, w tym wartość 0% (zero techniczne). W programie FakturaLight pod stawką 0% - zero techniczne będzie rejestrowana sprzedaż produktów ze stawką wbudowaną oo, np, npUE, npEXP oraz wszystkich własnych stawek o wartości 0. Przed rozpoczęciem fiskalizacji należy przyporządkować zero techniczne do litery zaprogramowanej na kasie przez serwisanta.


  W sekcji Operacje znajdują się następujące akcje

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Drukuj raport dobowy – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej.
  Drukuj raport okresowy – po wybraniu zakresu dat, wywołuje wydruk informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym okresie czasu.
  Anuluj transakcję – przerywa transakcję w przypadku wystąpienia błędu wydruku paragonu fiskalnego.


  1.2 Wystawianie paragonów i fiskalizacja
  Paragon wystawiamy podobnie jak pozostałe dokumenty sprzedaży, rozwijając strzałkę obok przycisku Nowa faktura. Szczegółową odpowiedź na pytanie, jak wystawić paragon znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

  Paragon można wydrukować na urządzeniu fiskalnym ręcznie, wybierając  z menu kontekstowego polecenie Fiskalizuj paragon.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej


  Po fiskalizacji paragon na liście dokumentów jest oznaczany ikoną.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Zapisywany jest także numer paragonu dobowy i ogólny oraz data fiskalizacji. Dane wyświetlają się po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Uwaga! W celu fiskalizacji paragon musi być wystawiony w walucie polskiej PLN w cenie brutto. Należy też unikać wieloliniowych nazw produktów.


 • Dodano nową stawkę VAT 4%

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nową stawkę podatku VAT dla czynnych podatników świadczących usługi taxi samochodem osobowym. Zryczałtowana stawka podatku od towarów i usług dla taksówkarzy wynosi 4%.

  2.1 Ustawienia programu
  Stawka 4% jest domyślnie nieaktywna. Aby włączyć widoczność tej stawki VAT podczas wystawiania nowych dokumentów, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku i zaznaczyć checkbox w kolumnie Aktywna.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.2 Faktura
  Aby wystawić fakturę za świadczenie usług taksówek osobowych, należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 4%.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.3 JPK
  Sprzedaż dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych jest wykazywana w następujących pozycjach:

  JPK_VAT: K_17 - kwota netto; K_18 - podatek VAT
  JPK_FA: P_13_4 - suma wartości sprzedaży netto; P_14_4 kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w PLN; P_14_4W kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej

  Stawkę 4% wprowadziliśmy także do dokumentu zbiorczego, sumującego sprzedaż z kasy fiskalnej dla raportu JPK_VAT.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek


 • Uzupełniono listę podstawy zwolnienia z VAT

  Dodaliśmy do listy zwolnień artykuły dotyczące pracowników uczelnianych, to jest ,,Art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawa o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień"


 • Poprawiono generowanie numeracji dla KW wystawianych do faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania faktury zakupowej za poprzedni rok zmieniała się data w numerze dokumentu magazynowego KW.


 • Zmieniono nagłówek kolumny "PKWiU" na "PKWiU/CN"


 • Wprowadzono drobne poprawki wizualne


 • Poprawiono drobne błędy

#23
Mamy przyjemność zaprezentować program do faktur na telefony i tablety z systemem Android. Zachęcamy do pobrania aplikacji i zapoznania się z jej funkcjonalnością:

"pobierz z Google Play"


  Najważniejsze funkcje:

  • wystawianie krajowych faktur sprzedaży (VAT, marża, zaliczkowych, końcowych)
  • wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
  • wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  • wystawianie faktur eksportowych
  • wystawianie faktur za świadczenie usług poza terytorium UE
  • wystawianie faktur korygujących
  • wystawianie faktur w walucie obcej
  • wystawianie faktur w języku angielskim, niemieckim oraz dwujęzycznych
  • wystawianie faktur od cen netto lub brutto
  • wystawianie faktur proforma
  • wystawiania faktur z pro formy
  • wystawianie faktur bez VAT
  • możliwość tworzenia i wysyłania klientom zamówień i ofert
  • wystawianie faktury z zamówienia lub oferty
  • obsługa faktur w walutach obcych i automatyczne przeliczanie wartości po wybranym kursie
  • obsługa faktur w językach obcych
  • obsługa wszystkich stawek VAT w tym "zw" oraz "np"
  • podgląd wydruków faktur w formacie PDF
  • wysyłanie faktur PDF do klientów za pomocą dostępnych komunikatorów, takich jak Messenger, WhatsApp, Telegram lub Viber
  • wysyłanie faktur na adres poczty elektronicznej
  • automatyczne uzupełnianie tematu oraz treści wiadomości email
  • drukowanie faktur z telefonu
  • zapisywanie wydruku faktury w chmurze
  • szybkie dodawanie kontrahentów do faktury po numerze NIP
  • automatyczne zapisywanie kontrahentów z faktury do bazy
  • dodawanie i wyszukiwanie towarów i usług
  • łatwy i szybki sposób znalezienia faktur poprzez filtrowanie po statusie płatności, rodzaju numeracji, okresie, wartości,  np. "Poprzedni miesiąc", "Przeterminowane"
  • wyświetlanie powiązanych faktur z ofertą
  • wyświetlanie powiązanych faktur z zamówieniem
  • monitoring stanu opłacenia faktur i terminów płatności
  • bieżąca synchronizacja z bazą - faktury widoczne po odświeżeniu
  • codzienny back up i archiwizacja dokumentów
  • praca na telefonach i tabletach
#24
Aktualizacje / Aktualizacja 26.02.2020
Luty 25, 2020, 17:06:47

 • Dodano wybór podstawy zwolnienia z VAT w oknie wystawiania faktury

  Obowiązek umieszczenia na fakturze na podstawy prawnej zwolnienia z VAT wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalenie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT w programie FakturaLight jest opisane w pomocy (Instrukcja -> Pierwsze uruchomienie -> Konfiguracja -> Dane firmy -> VAT)

  Dla użytkowników, którzy stosują kilka rodzajów zwolnień z podatku VAT, dodaliśmy możliwość wyboru bezpośrednio w oknie wystawiania faktury. Podczas wystawiania nowej faktury automatycznie zaciągana jest podstawa zwolnienia, zdefiniowana w Ustawieniach programu.

  wybór podstawy zwolnienia z VAT

  Uwaga! Pole widoczne jest tylko w przypadku zaznaczonej opcji zwolnienia z VAT w Ustawieniach programu.


 • Dodano kolumnę Uwagi do list dokumentów

  Do listy dokumentów dodaliśmy kolumnę Uwagi. W kolumnie prezentowana jest część tekstu uwag, natomiast po najechaniu kursorem, wyświetla się pełna jej treść.

  kolumna uwagi na liście dokumentów

 • Zmieniono sposób wysuwania się okien dialogowych na systemie macOS

  Na systemie macOS występował problem z kolejnością okien dialogowych, co było błędnie interpretowane jako wieszanie się programu.

  Wprowadziliśmy okna dialogowe wysuwane z belki tytułu. Zamknięcie takiego okna odbywa się zazwyczaj przyciskiem Anuluj bądź klawiszem Esc. Natomiast zachowanie dokonanych zmian, potwierdza się przyciskiem Zapisz lub OK.

  wysuwane spod belki okna dialogowe

  Uwaga! Wielkość okien można zmieniać.


 • Zmieniono sposób ewidencjonowania wpłat do proformy (wersja Magazyn)

  Wprowadzenie wpłaty do proformy spowoduje wystawienie dokumentu kasowego, powiązanego z tą proformą. Po wystawieniu faktury z proformy, wszystkie dokumenty kasowe wcześniej powiązane z proformą, zostaną automatycznie przepisane do tej faktury.

 • Dodano opcję pokazywania znaków hasła w ustawianiach poczty oraz ustawieniach bazy

  W oknie Ustawień programu dla Poczty dodaliśmy możliwość podglądu ustawionego hasła.

  podgląd znaków hasła


 • Zmieniono sposób obsługi faktur do paragonów (wersja Magazyn)

  6.1 Wystawienie faktury do paragonu

  Fakturę do paragonu można wystawić jedynie do opłaconych dokumentów. Do nieopłaconych paragonów nie ma możliwości wystawienia faktury.

  6.2 Kilka faktur do jednego paragonu

  Do jednego paragonu można wystawić tylko jedną fakturę. Nie ma możliwości wystawiania kolejnej faktury do tego samego paragonu. W tym celu należy sklonować paragon, a następnie z niego wystawić fakturę.

  6.3 Wystawianie dokumentów kasowych i magazynowych

  Do faktury z paragonu nie wystawia się żaden dokument kasowych ani magazynowy, ponieważ jest ona zawsze opłacona w całości. Zablokowana jest również możliwość edycji wpłat.

  6.4 Powiązanie dokumentów kasowych i magazynowych

  Dokumenty magazynowe oraz kasowe są powiązane tylko i wyłącznie z paragonem.

 • Odblokowano wybór jednostki miary w oknie wystawiania faktur (wersja Magazyn)
 • Zmieniono w fakturach zaliczkowych wyrażenie "pozostało do zapłaty" na "pozostało do rozliczenia"
 • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo
 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty w programie Mail
 • Poprawiono widoczność czcionki w trybie ciemnym w programie Mail
 • Poprawiono przeliczenie cen po wielokrotnej zmianie waluty w zamówieniach/ofertach
 • Poprawiono uzupełnianie miejscowości dla dokumentów kasowych przy wpłatach do faktur zakupowych
 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów w bazie
 • Poprawiono przeliczanie rabatu kwotowego dla cen w walutach obcych
 • Poprawiono przeliczanie kursu podczas edycji zamówienia walutowego
 • Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu na system Windows

#25
Aktualizacje / Aktualizacja 30.01.2020
Luty 06, 2020, 13:07:02

 • Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta

  Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta  natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.

  faktualight edycja danych kontrahenta

  Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.

  Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie. 

  okno faktury zakupowej


  Uwaga! Dla dostawców istniejących już  w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.


 • Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn

  Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta).  Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.

  dokument kasowy KW i BW

  Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
  - numer rachunku bankowego kontrahenta
  - numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty


 • Numer BDO obowiązkowy

  Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.

  Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.

  numer BDO

  Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.


 • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej

  Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.

  Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.


 • Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail

  Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.

  ukryta kopia w progrmaie Mail

  Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.


 • Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia

  Dodano oznaczenie ,,mechanizm podzielonej płatności" dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.

  mechanizm podzielonej płatności


 • Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty

  Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.

  Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:

  ostrzeżenie o niezapisanych zmianach


 • Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury

  W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury.  Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .

#26
Aktualizacje / Aktualizacja 16.12.2019
Grudzień 16, 2019, 14:27:47

 • Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z zakładki faktury zakupowe.

  Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów zakupowych, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

  Aby skopiować dane, przechodzimy do kartoteki Zakupy, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]

 • Poprawiono obsługę JPK_FA w wersji 3

  Znacznik sumy kontrolnej ZamowienieCtrl nie jest wpisywany do pliku JPK, jeśli w danym okresie czasu nie występują żadne zamówienia.


#27
Aktualizacje / Aktualizacja 02.12.2019
Grudzień 02, 2019, 14:38:25

 • Dodano noty księgowe

  Dokumentami stosowanymi do dokonywania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami gospodarczymi są także noty księgowe. Nota księgowa może być wykorzystywana do obciążeń lub uznań wyłącznie w sytuacjach, kiedy nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, na przykład naliczenie odsetek dłużnikowi za niezapłacone zobowiązania, kara umowna za nieterminową realizację umowy/dostawy, uznanie dłużnika kwotą umorzonego długu, opłata skarbowa itp.

  Aby utworzyć notę księgową, rozwijamy menu Nowa faktura.  W oknie dialogowym uzupełniamy następujące dane:  1.1 Sekcja Ogólne

  Rozpoczynamy od wyboru numeracji, która jest zrealizowana analogicznie jak dla innych dokumentów. Po prawej stronie sekcji, ustawiamy Datę wystawienia.

  1.2 Sekcja Adresat

  W tej sekcji uzupełniamy dane kontrahenta w taki sam sposób, jak w pozostałych typach dokumentów (ręcznie, z kartoteki kontrahentów lub z bazy GUS na podstawie NIP).

  1.3 Sekcja Płatność

  W zakładce Płatność wypełniamy sposób płatności, walutę, termin płatności oraz informacje o rachunku bankowym. Te dane można ukryć na wydruku dokumentu, odznaczając opcję Drukuj sposób i termin płatności.
  Uwaga! Wartość uznania/obciążenia w walucie obcej nie jest przeliczana na złotówki.

  1.4 Sekcja Dodatkowe

  W zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej notę księgową, a także możliwość wpisania uwag, które zostaną wydrukowane na dokumencie.

  Uwaga! Na wydruku noty księgowej widoczne jest miejsce na podpis Wystawcy oraz Akceptującego bez względu na to, czy zostały one wcześniej uzupełnione.

  1.5 Sekcja Pozycje

  Na każdą pozycję noty księgowej składają się edytowalne kolumny Obciążyliśmy, Treść i Uznaliśmy, które należy uzupełnić ręcznie.

  Przygotowaną notę księgową możemy odnaleźć w części Noty w zakładce Noty księgowe.  Zarządzanie listą odbywa się w analogiczny sposób jak dla faktur.


 • Zaktualizowano JPK_FA do wersji 3

  Obecnie obowiązuje trzecia wersja pliku JPK_FA. Od 1 grudnia 2019 wszystkie faktury, nawet wystawione przed tą datą, muszą być przekazane do organów kontrolnych według nowego schematu xml.  W tej wersji programu uaktualniliśmy plik JPK_FA do wersji 3. Proces tworzenia raportu JPK_FA pozostał bez zmian (zobacz generowanie JPK_FA).


 • Umożliwiono wprowadzanie wieloliniowych nazw pozycji na dokumentach

  Czasami klient oczekuje, aby na fakturze umieścić szczegółowy opis usługi lub dokładną specyfikację sprzedawanego produktu. Takie sytuacje wymagają wpisania kilkuliniowego tekstu. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy edytor nazwy towaru lub usługi.

  Aby otworzyć edytor nazwy produktu, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce w kolumnie Nazwa towaru lub usługi i klikamy polecenie Edytuj....
  Edytor uruchamia się dla każdej pozycji osobno, w dokumentach sprzedaży i zakupu, zamówieniach, ofertach oraz dokumentach magazynowych.  Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.


 • Data sprzedaży jako miesiąc (np. styczeń 2019)

  Dodaliśmy możliwość ustawienia miesiąca jako daty sprzedaży.  W tym celu należy w oknie wystawiania faktury kliknąć napis mc obok daty sprzedaży.
 • Dodano możliwość klonowania zamówień, ofert, faktur zakupowych i proform

  Klonowanie powoduje utworzenie nowego dokumentu w kartotece, na podstawie już istniejącego.

  Aby sklonować dokument należy go odnaleźć na liście. Następnie ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Klonuj dokument.

 • Dodano opcję ukrywania magazynu (wersja FL Magazyn)

  Polityka magazynowa określa strukturę oraz ilość magazynów w zależności od potrzeb. W dowolnym momencie może dojść do sytuacji, kiedy wcześniej utworzony i używany magazyn okazuje się zbędny i przeszkadza podczas pracy z programem.
  W tej wersji programu dodaliśmy nową funkcję organizacyjną - ukrywanie magazynu. Ukryte magazyny nie pojawiają się na żadnej z list. Jedynie w przypadku edycji dokumentów, które mają produkty z tego magazynu, tymczasowo wyświetla się nieaktywny magazyn.

  Aby ukryć magazyn przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Magazyn. Następnie odznaczamy nieużywane magazyny.  Magazyny znikną z list, a ich podgląd będzie możliwy dopiero po ponownej aktywacji.  Uwaga! W kartotece produktów, przy wybraniu magazynów Wszystkie, pokazuje stan wszystkich magazynów, nawet ukrytych.


 • Dodano informację o braku dokumentów na liście

  Dodaliśmy komunikat Brak dokumentów lub nie są widoczne przy aktualnym filtrze w oknie głównym, jeżeli na liście nie wyświetlają się żadne dokumenty.
 • Poprawiono klonowanie faktur

  Podczas klonowania faktury nie kopiuje się już status o wysłanym przypomnieniu o płatności.


 • Poprawiono wydruk faktury korygującej dla więcej niż 3-ech stron

  Skorygowaliśmy pozycję tabelki podsumowującej oraz numerację stron.


 • Poprawiono błędy w wystawianiu faktur zaliczkowych do zamówienia

  W oknie wyboru zamówienia/oferty nie wyświetlają się już zamówienia do dostawcy.
  Przywrócono do menu kontekstowego opcję wystawiania faktury zaliczkowej zawierającej jedynie zaliczkę.

#28
Aktualizacje / Aktualizacja 17.10.2019
Październik 18, 2019, 15:12:58

 • Dodano tworzenie zamówień do dostawcy

  Zamówienie do dostawcy to dokument kierowany do kontrahenta ze specyfikacją towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia dalszej sprzedaży. Zamówione artykuły zwiększają stan zapasów (dotyczy wersji Magazyn) dopiero na podstawie Przyjęcia Zewnętrznego generowanego w momencie wprowadzania do systemu faktury zakupu.

  Aby otworzyć okno zamówienia do dostawcy, rozwijamy menu Nowe zamówienie.  W oknie dialogowym dane uzupełniamy standardowo, jak w przypadku tworzenia zamówienia czy oferty.  Jedyną różnicą jest brak informacji o płatności oraz cena, która jest zaciągana z kartoteki Produktów z kolumny Cena zakupu netto.

  Na podstawie przygotowanego zamówienia do dostawcy, można wygenerować fakturę zakupu. W tym celu przechodzimy do kartoteki Zamówienia/Oferty, do zakładki Zamówienia do dostawcy. Następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Wystaw fakturę zakupową do zamówienia.  Otworzy się okno wystawiania faktury zakupowej z automatycznie zaciągniętymi danymi, z możliwością edycji każdego pola. • Wprowadzono oznaczanie identyfikujące mechanizm podzielonej płatności

  01 listopada 2019r wchodzi w życie zmieniona forma mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjnie ma być stosowana do dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie objęte są odwrotnym obciążeniem, czyli pozycji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcja taka musi być udokumentowana fakturą z dopiskiem ,,mechanizm podzielonej płatności".

  Adnotację na wydruku faktury można umieścić:

  2.1 Jednorazowo do pojedynczej faktury

  W oknie wystawiania faktury zaznaczamy opcję Mechanizm podzielonej płatności.  2.2 Globalnie dla wszystkich faktur

  Należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, gdzie zaznaczamy opcję Domyślnie wystawiaj faktury z mechanizmem podzielonej płatności.  Adnotacja mechanizm podzielonej płatności pojawi się w prawej górnej części dokumentu sprzedaży.


 • Dodano opcję automatycznego zapisywania produktów do bazy (wersja Standard)

  W tej wersji programu FakturaLight Standard włączyliśmy możliwość automatycznego dodawania produktów do rejestru. Opcja ta jest dostępna w przypadku wystawiania dokumentu sprzedażowego, zamówienia lub oferty oraz podczas wprowadzania faktury zakupowej. Po konfiguracji, program będzie automatycznie zapisywał każdą nową pozycję albo będzie pytał, czy dopisać wprowadzony produkt do kartoteki.  Aby skonfigurować opcję automatycznego dodawania produktu do bazy, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane,  gdzie w opcji Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać  Uwaga!
  Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem "zaliczka" albo "zadatek" w nazwie.


 • Włączono wydruk wielu faktur do jednego pliku

  Aby połączyć kilka faktur w jeden plik pdf, zaznaczamy wybrane rekordy na liście dokumentów i klikamy przycisk Drukuj.  Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy opcję Zapisz do PDF  wraz z parametrem zapisu,  a następnie wskazujemy lokalizację na dysku i nadajemy plikowi nazwę.
 • Dodano możliwość ukrycia daty zakończenia dostawy/usługi na wydruku faktury

  Dodaliśmy możliwość ukrycia daty dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi na wydruku faktury.

  Aby ukryć datę zakończenia dostawy/usługi na wydruku faktury, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie odznaczamy opcję Drukuj datę zakończenia dostawy/usługi na fakturach.  Uwaga!
  Zgodnie z Art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.


 • Dodano możliwość umieszczenia numeru rachunku VAT na wydruku

  Dodaliśmy możliwość wydruku numeru rachunku VAT na fakturze(na zamówieniu/ w ofercie), funkcjonującego w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

  Aby udostępnić numer rachunku VAT na wydruku, należy w oknie wystawiania faktury(zamówienia/oferty) w zakładce Płatność wybrać z listy Konto do VAT PLN  Aby rachunek pojawił się na liście wybory, należy wcześniej przeprowadzić konfigurację konta bankowego.

  Po umieszczeniu numeru rachunku VAT na wydruku, program rozdziela wartość należności na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.  Uwaga!
  Przelew w mechanizmie podzielonej płatności dokonywany jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Dopiero instytucja bankowa na podstawie komunikatu przelewu automatycznie rozdziela płatność. W związku z tym nie ma podstawy prawnej, by podawać numer rachunku VAT na fakturze/zamówieniu/ofercie.


 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu ujemnej faktury końcowej

  Faktura końcowa zawiera wszystkie wybrane zaliczki niepowiązane, które są prezentowane jako pozycje z ujemną kwotą. Następnie należy ręcznie wprowadzić przedmiot(przedmioty) sprzedaży wraz z ostateczną ceną. W przypadku pominięcia drugiego kroku, faktura będzie mieć wartością ujemną, o czym ostrzega komunikat.  Procedura wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych został opisana w pomocy, w części Jak wystawić fakturę zaliczkową oraz Jak wystawić fakturę końcową.


 • Dodano ostrzeżenie przy wystawianiu faktur mieszaną metodą obliczania podatku VAT

  W programie istnieje możliwość korzystania z mieszanego trybu cen. Oznacza to, że podatek VAT można obliczyć osobno dla każdej pozycji od ceny netto lub od ceny brutto. Zalecamy jednak korzystanie z jednego trybu, ze względu na późniejsze różnice w podsumowaniach, które mogą być odbierane jako błędy w obliczeniach, o czym ostrzega komunikat.
 • Wprowadzono blokadę uruchamiania wielu okien programu

 • Usunięto kwotę do zapłaty słownie z wydruku faktury dwujęzycznej


 • Poprawiono faktury bez VAT do zamówienia

 • Zmieniono domyślny typ ceny dla wszystkich dokumentów

 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail (macOS)

 • Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem firmy

 • Usunięto błąd występujący podczas tworzenie bazy

#29
Aktualizacje / Aktualizacja 17.09.2019
Wrzesień 18, 2019, 11:49:22

 • Dodano wystawianie faktury z WZ-tek

  W tej wersji programu dodaliśmy opcję wystawiania faktury na podstawie dokumentów wydania magazynowego.

  Aby wystawić fakturę z WZ-tki (WZ-tek), przechodzimy do kartoteki Dokumenty magazynowe, zaznaczamy wybrane rekordy, uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę z WZ-tek (ilość zaznaczonych rekordów).  Otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi ze wszystkich zaznaczonych dokumentów magazynowych, z możliwością edycji każdego pola.  Nie zalecamy jednak zmiany specyfikacji towarowej na fakturze wystawionej do WZ-tek, ponieważ zmiana pozycji nie spowoduje modyfikacji wcześniej wystawionych WZ-tek. Nie zostanie również wystawiony żaden nowy dokument magazynowy. W związku z tym stany magazynowe nie będą uaktualnione.  Jeżeli w wybranych dokumentach wydania magazynowego będzie różny NIP kontrahenta albo waluta, to nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury, o czym poinformuje komunikat.  Fakturę z WZ-tek można wystawić wyłącznie do niepowiązanych dokumentów magazynowych, dla których kolumna Do faktury pozostaje pusta.
 • Dodano szukanie i filtrowanie po numerze dokumentu

  Do panelu wyszukiwania dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze. Opcja ta dostępna jest w sekcji Filtr.  Aby wyszukać dokument, przechodzimy do wybranej zakładki i w polu Filtr wpisujemy pożądany numer. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.  Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

 • Dodano nową zmienną %rr do szablonów numeracji

  Dodaliśmy możliwość umieszczenia roku w wersji dwucyfrowej w szablonach numeracji dokumentów. W schemacie numeracji rok w wersji dwucyfrowej reprezentuje zmienna %rr.  Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

 • Dodano możliwość globalnego zdefiniowania pola Uwagi

  Dodaliśmy możliwość domyślnego ustawienia uwag, które będą na stałe drukowane pod dokumentem sprzedaży (faktury, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, paragony, pro-forma).

  Aby automatycznie drukować pole Uwagi na dokumentach sprzedażowych, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie formułujemy Domyślne uwagi na fakturze. • Umożliwiono zmianę wielkości czcionki w programie

  Wprowadziliśmy opcję globalnej zmiany rozmiaru tekstu dla interfejsu całej aplikacji.

  Aby zmienić rozmiar czcionki w aplikacji, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, a następnie wybrać domyślną wartość dla opcji Wielkość czcionki programu. • Zmieniono tekst na wydruku faktur korygujących dla kwot ujemnych ("Zwrócono" i "Pozostało do zwrotu")

 • Zmieniono tłumaczenie "VAT w PLN" na uniwersalne "VAT(PLN)"

 • Zmieniono w ofertach "datę realizacji" na "Ważna do"

 • Poprawiono działanie programu Mail w wersji z Appstore

 • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy zdalnej

 • Dodano link do przedłużenia licencji do okna "O programie"

 • Dodano informację uzupełniającą do instalatora na system macOS

#30
Aktualizacje / Aktualizacja 31.07.2019
Lipiec 30, 2019, 16:54:15

 • Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych dokumentów

  Zestawienie służy drukowaniu lub eksportowaniu aktualnie wyświetlanej listy dokumentów spełniających ustawiony filtr. Korzystanie z filtrów zostało opisane w pomocy, w części filtrowanie dokumentów.

  Aby sporządzić zestawienie konkretnej grupy dokumentów, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.  Otworzy się okno z wyborem kolumn, który umożliwi konfigurację treści na zestawieniach z uwzględnieniem wybranych wcześniej kryteriów.
 • Dodano możliwość wysyłania faktur w domyślnym programie pocztowy na systemie macOS

  Dodaliśmy możliwość wysyłania faktur poprzez domyślny program pocztowy na systemie operacyjnym macOS. Opcja wywołuje uruchomienie okna aplikacji Mail oraz kopiuje treści z pól Temat oraz Treść zdefiniowanych podczas konfiguracji konta pocztowego w programie FakturaLight wraz z adresem odbiorcy, natomiast faktura jest przesyłana jako załącznik do tej wiadomości.

  Aby korzystać z domyślnego programu pocztowego, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Poczta, a następnie zaznaczyć opcję Użyj program Mail(działa tylko na macOS).  Aby wysłać fakturę poprzez program pocztowy, postępujemy analogicznie jak dla wysyłki z poziomu programu. Przechodzimy do okna wysyłki i zatwierdzamy wybór Ok. Pojawi się prośba o umożliwienie dostępu do aplikacji Mail.  Po zatwierdzeniu uruchomi się okno wiadomości.  Uwaga!
  W przypadku masowej wysyłki faktur, do każdego dokumentu uruchomi się osobne okno.

 • Dodano możliwość umieszczenia daty sprzedaży na fakturze zaliczkowej

  Data sprzedaży na fakturze zaliczkowej określa moment rozliczenia podatku dochodowego, gdy w tej transakcji nie występuje faktura końcowa. Jeżeli znana jest data dostawy towarów lub zakończenia świadczenia usługi w momencie wystawienia faktury zaliczkowej, to można na niej umieścić datę sprzedaży.

  Aby wyświetlić datę sprzedaży w oknie wystawiania faktury zaliczkowej, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie zaznaczamy opcję Drukuj datę zakończenia dostawy/usługi na fakturach zaliczkowych.  Data sprzedaży pojawi się w górnej części okna.

 • Wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji na dokumentach

  Dodaliśmy możliwość szybkiej zmiany kolejności pozycji w trakcie uzupełniania listy towarów lub usług w oknie wystawiania faktury. Sekwencję wyświetlania listy zmieniamy podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym - poprzez przeciągnięcie:
  1. Zaznaczamy liczbę porządkową wiersza, który chcemy przesunąć.
  2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przenosimy zaznaczony wiersz w nowe miejsce.
  3. Zwalniamy lewy przycisk myszy.

  Opisane działania można wykonywać na pozycjach dokumentów sprzedaży i zakupu, zamówień, ofert oraz dokumentów magazynowych.


 • Dodano wybór rodzaju sortowania produktów w oknie wystawiania faktury

  Dodaliśmy możliwość zmiany domyślnego typu sortowania produktów z kartoteki, na liście podpowiedzi, podczas wystawiania faktury. Produkty można wyświetlać w kolejności alfabetycznej, uporządkować po cenie albo według dostępności na magazynie (sortowanie według stanu dostępne w wersji FakturaLight Magazyn).

  Aby zmienić typ sortowania, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, do części Sortowanie produktów w podpowiedziach.  W pierwszej liście rozwijanej wybieramy, według jakich kryteriów uszeregować produkty w podpowiedziach,  drugie pole wyboru określa w jakim porządku posortować listę.  Po domyślnej konfiguracji typu sortowania, lista produktów w podpowiedziach będzie uszeregowana według wybranego kryterium podczas dodawania pozycji na fakturze. • Zaktualizowano JPK_FA do wersji 2

  Obecnie obowiązuje już druga wersja pliku JPK_FA. Od 1 lipca 2019 wszystkie faktury, nawet wystawione przed tą datą, muszą być przekazane do organów kontrolnych według nowego schematu xml.  W tej wersji programu uaktualniliśmy plik JPK_FA do wersji 2. Proces tworzenia raportu JPK_FA pozostał bez zmian (zobacz generowanie JPK_FA).


 • Wprowadzono obsługę paragonów w JPK_VAT

  Dodaliśmy możliwość uzupełnienia raportu JPK_VAT o sprzedaż z kasy fiskalnej. Dane można dołączyć w dokumencie zbiorczym na podstawie raportu fiskalnego okresowego albo jako osobne pozycje. Natomiast paragony, do których zostały wystawione faktury są automatycznie pomijane podczas generowania JPK_VAT.

  Aby dodać paragony do jednolitego pliku kontrolnego, należy przejść do okna generowania JPK_VAT i wybrać strukturę JPK_VAT(3). Opcje dotyczące sprzedaży z kasy fiskalnej, zaznaczone są na czerwono.  Pomijanie paragonów w raporcie JPK_VAT:
  Aby program nie uwzględniał paragonów w JPK_VAT, należy zaznaczyć opcję Pomiń paragony.  Każdy paragon w osobnej pozycji:
  Aby każdy paragon ująć osobno w nowym wierszu struktury JPK_VAT, należy zaznaczyć opcję Wszystkie paragony pojedynczo.  Zapis zbiorczy na postawie raportu fiskalnego:
  Aby obrót z kas rejestrujących przenieść do JPK_VAT jednym zbiorczym zapisem, należy zaznaczyć opcję Jeden wpis sumujący paragony.  Kolumny Wartość netto oraz Wartość VAT dla poszczególnych stawek uzupełniane są automatycznie na podstawie wystawionych w programie paragonów, z możliwością ich ręcznej edycji.

 • Poprawiono szablon wydruku faktury MK


 • Poprawiono zaokrąglanie kwot po rabacie

#31
Aktualizacje / Aktualizacja 10.06.2019
Czerwiec 06, 2019, 15:15:17

 • Dodano nowe stawki VAT: wewnątrzwspólnotowe i eksportowe

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nowe stawki podatku VAT dla transakcji międzynarodowych, aby rozróżnić operacje wewnątrzwspólnotowe oraz eksportowe. Przypominamy również, że dla zagranicznych kontrahentów program umożliwia wystawienie faktur w języku obcym oraz w obcych walutach. Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność oraz w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 3 - obsługa walut dostępnych w tabeli NBP.

  1.1 Faktura za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów

  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów(WDT) ma miejsce podczas sprzedaży towarów za granice kraju, na teren UE. W tym przypadku sprzedawca nie płaci należnego podatku VAT. Kwota netto jest ujęta w deklaracji JPK_VAT w polu K_21.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% WDT.  Aby możliwe było użycie tej stawki, kontrahent musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE. W celu weryfikacji numeru VAT nabywcy, należy przejść do Sekcja Kontrahent/Odbiorca, w pole NIP wpisać pełny numer identyfikacji podatkowej wraz z prefiksem kraju, a następnie kliknąć ikonę VIES.  Program wyświetli status zarejestrowany albo niezarejestrowany.

  1.2 Faktura za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług ma miejsce w przypadku sprzedaży usług poza terytorium kraju, na rzecz kontrahenta mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek rozliczenia VAT leży po stronie nabywcy usługi. Kwota netto jest wykazywana w deklaracji JPK_VAT w polach K_11 i K_12.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np UE.  Dodatkowo na wydruku faktury umieszczana jest adnotacja odwrotne obciążenie.

  Dla tej stawki kontrahent również musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE, który można potwierdzić ikoną VIES.

  1.3 Faktura za eksport towarów

  Do eksportu towarów dochodzi w przypadku sprzedaży towarów poza kraje UE. Sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem posiadania dokument potwierdzającego wywóz towaru z kraju, tzw. SAD. Kwota netto pojawia się w deklaracji JPK_VAT w polu K_22.

  Aby wystawić fakturę za eksport towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% EXP.  1.4 Faktura za eksport usług

  Za eksport usług uznaje się świadczenie usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności na terenie UE. Kwota netto prezentowana jest w w deklaracji JPK_VAT w polu K11.

  Aby wystawić fakturę za eksport usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np EXP. • Możliwość dodawania własnych stawek VAT

  W programie zdefiniowane są wszystkie krajowe stawki podatku VAT, które stosuje się w następujących przypadkach:
  0%, 5%, 8%, 23% - towary oraz usługi opodatkowane daną stawką w transakcjach krajowych
  0% WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
  zw - dostawa towarów oraz świadczenie usług zwolnionych z VAT
  oo - krajowe odwrotne obciążenie
  0% EXP - eksport towarów poza UE
  np UE - Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług
  np EXP - świadczenie usług poza terytorium UE

  Aby zdefiniować własną stawkę podatku VAT, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku.  Na liście wyświetlą się domyślnie zdefiniowane stawki podatku VAT, dla których można jedynie zmienić ich widoczność podczas wystawiania nowych dokumentów (kolumna Aktywna). Edycja nazwy i wartości jest zablokowana.


  Tworzenie nowej stawki podatku
  Aby dodać nową stawkę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę (która będzie jednocześnie drukowana na dokumentach), przypisujemy wartość nowej stawce (którą program będzie wykorzystywał do wykonywania obliczeń) oraz zaznaczamy widoczność w kolumnie Aktywna.
  Usuwanie stawki podatku
  Aby usunąć stawkę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty z usuniętą stawką zostają zachowane z pierwotnymi obliczeniami.


  Zmiana nazwy lub wartości stawki podatku
  Aby zmienić nazwę lub wartość stawki podatku, klikamy podwójnie w wybrane pole.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty zostają zachowane z oryginalnymi obliczeniami.

 • Możliwość edycji zamówienia/oferty przed wystawieniem faktury końcowej z zaliczek ze specyfikacją pozycji

  Odblokowaliśmy możliwość edycji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, aż do momentu całkowitego rozliczenia. W przypadku zamówienia rozliczanego za pomocą faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji, będzie to moment wystawienia faktury końcowej.

  Uwaga!
  Nie zalecamy modyfikacji zamówienia po wystawieniu faktury zaliczkowej, ponieważ numer zamówienia pozostaje ten sam, natomiast specyfikacje pozycji będą się różniły na poszczególnych dokumentach zaliczkowych. O czym ostrzega program przed rozpoczęciem edycji. • Wyświetlanie kosztowych faktur odwrotne obciążenie w ewidencji sprzedaży VAT

  Aby uwzględnić zakupowe faktury z mechanizmem odwrotnego obciążenia w ewidencji sprzedaży VAT, należy przejść do generowania ewidencji sprzedaży VAT, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględnij faktury zakupowe z odwrotnym obciążeniem. • Możliwość ukrywania ceny jednostkowej netto

  Według ustawy o VAT, faktura powinna zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku. Ale jeżeli użytkownik korzysta z metody ,,w stu", czyli oblicza kwotę podatku od ceny brutto, wówczas zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać na fakturze cenę jednostkową brutto, zgodnie z art. 106e ust. 8 ustawy o VAT.

  Aby na dokumentach drukowała się kolumna z ceną jednostkową brutto, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie zaznaczamy opcję Drukuj cenę brutto. • Odblokowanie opcji klonowania opłaconej faktury proformy i paragonu

  Odblokowaliśmy możliwość klonowania opłaconych faktur proforma i paragonów. • Korekta faktur zaliczkowych niepowiązanych

  Wprowadziliśmy możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur zaliczkowych niepowiązanych. • JPK_FA pominięcie znacznika P_5B w fakturach bez NIPu

  Podczas generowania raportu JPK_FA pomijany jest znacznik P_5B dla faktur, na których nie jest wprowadzony numer identyfikacji podatkowej (NIP). • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)

  Każdorazowo po zamknięciu programu, automatycznie tworzona jest kopia zapasowa wbudowanej bazy SQLite, która zapisywana jest w tym samym folderze, co baza główna. Przechowywane jest ostatnie 30 kopii, a nazwa pliku zawiera dokładną datę i godzinę utworzenia. • Możliwość usuwania zapamiętanego klucza pełnej wersji

  Aby usunąć zapamiętany klucz pełnej wersji programu, należy kliknąć ikonę O programie, a następnie wybrać Usuń klucz pełnej wersji.  Program poprosi dodatkowo o potwierdzenie kontynuacji operacji  Usunięcie informacji o kluczu licencji spowoduje zmianę programu w wersję demo. Wszystkie dane zostaną jednak zachowane.

#32

 • Powiązywanie WZ (PZ) z fakturami.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość powiązania dokumentu magazynowego z fakturą. Takie powiązanie ma zastosowanie m. in. w przypadku, gdy świadczenie usługi jest wykonywane na własnym materiale. Dzięki temu łatwo określić, do której konkretnie usługi zużyto wydane z magazynu artykuły.

  Aby powiązać dokument WZ (PZ) z fakturą, przechodzimy do kartoteki Dok. magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wiersza niepowiązanej WZ-ki (PZ-ki) i klikamy polecenie Powiąż dokument z fakturą.  Otworzy się okno z listą niepowiązanych faktur. Następnie wybieramy fakturę do powiązania z WZ (PZ) i zatwierdzamy wybór podwójnym kliknięciem lub poleceniem Powiąż.  Wszystkie zapisane powiązania są wyświetlane na liście dokumentów magazynowych w kolumnie Do faktury.  Uwaga!
  Relację można utworzyć jedynie pomiędzy niepowiązanym dokumentem magazynowym i niepowiązaną fakturą.


 • Dodano możliwość wpisania pozycji "z palca", w oknie wystawiania nowej faktury.


  Dodaliśmy możliwość wpisania produktu na fakturze "z palca", podczas tworzenia nowego dokumentu. Nie ma już potrzeby jego wcześniejszego definiowania w kartotece. Należy jednak pamiętać, że wprowadzona przy pomocy tej metody pozycja jest traktowana jako usługa, nie trafi na stan magazynu i nie będzie brana pod uwagę w obrocie towarowym.

  Aby ręcznie wprowadzić produkt, otwieramy okno tworzenia nowego dokumentu, przechodzimy do sekcji Pozycje faktury, następnie klikamy podwójnie na komórkę w kolumnie Nazwa towaru lub usługi i wpisujemy pełną nazwę produktu wraz z pozostałymi informacjami.  Wszystkie metody wprowadzania produktów zostały szerzej opisane w pomocy: jak wystawić fakturę, w części Pozycje faktury.


  Uwaga!
  W oknie wystawiania dokumentów magazynowych nie ma możliwości dopisania nowego produktu, bez wcześniejszego wprowadzenia go do kartoteki.

 • Dodano możliwość wprowadzenia wpłaty w obcej walucie.

  Dodaliśmy możliwość wprowadzenia wpłaty za faktury również w walucie wystawienia. Wystarczy wybrać walutę, a program automatycznie przeliczy wprowadzoną płatność na złotówki po kursie z tej faktury.
  Aby wprowadzić wpłatę za dokument, przechodzimy do zakładki Sprzedaż(Zakupy), otwieramy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wiersza danej faktury i klikamy polecenie Wpłata (całkowita, częściowa), co spowoduje otwarcie okna nowego dokumentu kasowego.

  W zakładce Płatność wpisujemy kwotę otrzymanej należności (uregulowanego zobowiązania) oraz wybieramy walutę.


 • Wyłączono automatyczne tworzenie dokumentu kasowego dla faktury PROForma.

  Wprowadzenie wpłaty do faktury PROForma nie powoduje automatycznego generowania dokumentu kasowego. Wpłata zostaje jedynie zapisana.


#33
Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2019
Maj 09, 2019, 14:03:13

 • Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

  Data księgowania definiuje okres rozliczeniowy, do którego należy dana transakcja. Na jej podstawie dokument sprzedaży albo zakupu jest ujmowany w JPK w danym okresie. Domyślnie nie wyświetla się podczas tworzenia dokumentów sprzedażowych. Uzupełnia się automatycznie, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach.

  Aby zarządzać datą księgowania, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W ramce znajdują się wszystkie opcje dotyczące daty księgowania.
  Ustawienia daty księgowania faktur sprzedażowych:
  Aby wyświetlić datę księgowania w oknie wystawiania faktury należy zaznaczyć opcję Pokaż datę księgowania w oknach wystawiania faktur. Data pojawi się po prawej stronie okna i będzie ją można ręcznie ustawić.  Domyślnie dla wszystkich dokumentów sprzedażowych, datą księgowania jest data wystawienia faktury. Aby ją zmienić, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur sprzedażowych zmienić na data sprzedaży albo termin płatności.  Ustawienia daty księgowania faktur zakupowych:
  Domyślnie dla wszystkich dokumentów kosztowych, datą księgowania jest data otrzymania faktury. Jest wyświetlana po prawej stronie okna nowego zakupu, w części Dane faktury zakupowej. Uzupełniana jest automatycznie, po wprowadzeniu danych, ale istnieje możliwość jej ręcznej zmiany.  Aby zmienić domyślną datę księgowania dla faktur zakupowych, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur zakupowych zmienić na data wystawienia albo termin płatności.  Listy faktur i zestawienia:
  Do zestawień, listy faktur sprzedażowych i listy faktur zakupowych dodaliśmy kolumnę "data księgowania".

  Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów:
  Do ewidencji sprzedaży (zakupów) dodaliśmy możliwość wyboru dodatkowej daty, na podstawie której faktury sprzedażowe (zakupowe) są ujmowane w ewidencji VAT. Ewidencję sprzedaży VAT można wygenerować za dany okres według daty wystawienia (jak było dotychczas), daty sprzedaży lub daty księgowania.  Natomiast ewidencję zakupów VAT można wygenerować za dany okres dodatkowo według daty księgowania. Generowanie ewidencji zakupów zostało omówione w aktualizacji 21.03.2019.

  Uwaga!
  Data księgowania jest dostępna wyłącznie dla faktur wystawionych i wprowadzonych po dacie aktualizacji. Dla dokumentów istniejących w bazie nie ulegnie zmianie, datą księgowania jest data wystawienia.

 • Dla faktur MK dodano możliwość automatycznej zmiany daty księgowania po wprowadzeniu całkowitej wpłaty.

  Wystawiona faktura MK z odroczonym terminem płatności nie jest wykazywana w JPK, aż do momentu opłacenia. Wprowadzenie wpłaty w wysokości całkowitej kwoty należności, spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury w JPK pod datą wprowadzenia tej wpłaty.

  Aby data księgowania zmieniała się po opłaceniu faktury MK, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, a następnie zaznaczyć opcję Automatycznie aktualizuj datę księgowania po wprowadzeniu wpłaty całkowitej dla faktur MK. Domyślnie opcja ta jest włączona.  Uwaga!
  Przy ręcznym zarządzaniu datą księgowania, należy upewnić się dodatkowo, czy faktura MK została oznaczona jako zapłacona.


 • Dodano obsługę walut dostępnych w tabeli NBP.

  Aby wyświetlić pożądaną walutę, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Waluty.  Następnie zaznaczyć na waluty, które będą się wyświetlać podczas wystawiania faktury w zakładce Płatność.  Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność.

 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursu walut, dla faktur sprzedażowych.

  Zostało odblokowane pole kursu waluty w oknie wystawiania faktury.

  Aby ręcznie wprowadzić kurs, należy wybrać walutę na którą ma być przeliczana faktura, a następnie wpisać ręcznie jego wartość. • Dodano możliwość wyboru konta podczas wystawiania zamówienia (oferty).

  Podczas wystawiania zamówienia istnieje możliwość dodania numeru rachunku bankowego, który będzie drukował się na dokumentach.

 • Zmiana nazwy "Faktura vat" na "Faktura bez vat" dla nievatowców.

  Jeżeli w Ustawieniach programu użytkownik odznaczy checkbox „Firma jest płatnikiem vat”, to w oknie wystawiania faktury zmieni się jej nazwa na Faktura bez vat. • Zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki przy zapisie plików.

 • Rozwiązano problem z nazwami pozycji na FV, które zawierały znaczniki (html)

  Program interpretował wpisane znaki w nazwach produktów/pozycji na dokumentach, jako znaczniki html.


 • Dodano automatyczne generowanie WZ do faktury wystawionej z PROFormy w wersji Magazyn.

#34
Aktualizacje / Aktualizacja 21.03.2019
Marzec 21, 2019, 13:36:42

 • Dodano opcję wystawiania faktury zbiorczej do kilku proform lub zamówień (ofert).

  W tej wersji programu dodaliśmy opcję wystawiania faktury zbiorczej, która służy rozliczeniu usług (dostaw) ciągłych, na podstawie wystawionych w danym miesiącu zamówień (ofert) albo faktur proforma.

  Wystawianie faktury VAT do kilku proform
  Aby wystawić fakturę do kilku proform, przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, wybieramy zakładkę Faktury PROForma, zaznaczamy wybrane rekordy (w systemie Windows z klawiszem Ctrl, na macOS z klawiszem Cmd ⌘), uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę z PRO-form (ilość zaznaczonych rekordów).  Opcja ta wyświetli się po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych proform, gdzie możliwa jest edycja każdego pola.  Wystawianie faktury VAT do kilku zamówień (ofert)
  Aby wystawić fakturę do kilku zamówień (ofert), przechodzimy do kartoteki Zamówienia/Oferty, klikamy zakładkę Zamówienia (albo Oferty), zaznaczamy wybrane rekordy, następnie uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę do Zamówień(ilość zaznaczonych rekordów) (albo Wystaw fakturę do Ofert(ilość zaznaczonych rekordów)).  Opcja ta wyświetli się jedynie po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych zamówień(ofert), z możliwością ich edycji.   W celu szybszego wyszukania interesujących nas faktur, czy też zamówień (ofert) dla danego klienta, można skorzystać z opcji filtrowania i sortowania.

  Jeżeli w wybranych zamówieniach, ofertach lub pro formach będzie różny NIP kontrahenta albo waluta, nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury, o czym program poinformuje przy próbie wystawienia takiego dokumentu.  Fakturę podsumowującą można wystawić wyłącznie do aktywnych pro form albo do nierozliczonych zamówień (ofert). Nierozliczone zamówienie (oferta) charakteryzuje się tym, że w kolumnie Zapłacono wyświetla się kwota 0.  Po wystawieniu faktury zbiorczej, wszystkie wybrane zamówienia i oferty dla danego kontrahenta są oznaczone przez program jako opłacone.


 • Dodano opcję generowania ewidencji VAT zakupów po dacie otrzymania dokumentu.

  Wprowadziliśmy możliwość wyboru daty, na podstawie której faktury zakupowe są ujmowane w ewidencji VAT zakupów. Jest to data wystawienia (jak było dotychczas) lub data otrzymania dokumentu.

  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty wystawienia faktur, należy w części Okres dotyczy wybrać data wystawienia. Na liście wyświetlą się wszystkie dokumenty wystawione w wybranym okresie.  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty otrzymania dokumentów potwierdzających zakup, należy w części Okres dotyczy wybrać data otrzymania. Wówczas program wyświetli wyłącznie dokumenty otrzymane w wybranym okresie.
 • Dodano obsługę wielu firm

  Od tej wersji programu możliwe jest wystawianie faktur przez więcej niż jedną firmę. Poszczególne firmy mają przypisane w programie oddzielne konta z pełną funkcjonalnością. Każda akcja, taka jak zmiana ustawień, tworzenie dokumentów czy zarządzanie kartotekami przebiega niezależnie.

  Aby przejść do administracji kontami firm, klikamy przycisk Narzędzia, a następnie wybieramy opcję Zmień firmę.  Otworzy się okno zarządzania. Po prawej stronie mamy przyciski, za pomocą których przełączamy się między kontami, dodajemy nowe lub je usuwamy.  Tworzenie nowego konta

  Aby dodać nową firmę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę nazwę firmy i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj i przełącz.  Korzystanie z nowego konta należy rozpocząć od uzupełnienia informacji o firmie, podobnie jak podczas początkowej konfiguracji. Dane firmy można także zaimportować za pomocą opcji przywracania kopii zapasowej (opisanej poniżej).

  Usuwanie konta
  Aby usunąć firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń. Należy pamiętać, że wszystkie dane i dokumenty przypisane do tego konta zostaną trwale usunięte.


  Przełączanie między kontami
  Aby zmienić firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Przełącz. Dane firmy można też załadować podwójnym kliknięciem myszką na wybrany rekord. Nazwa konta, które jest obecnie zalogowane wyświetla się w tytule okna.  Domyślnie program automatycznie loguje użytkownika na konto, które było ostatnio używane.
  Aby włączyć możliwości wyboru firmy, należy zaznaczyć opcję Pokazuj okno z wyborem firmy podczas uruchamiania programu. Od tej pory przy każdym uruchomieniu aplikacji, będzie pojawiać się okno z listą dostępnych firm.
 • Zmieniono organizację menu.

  W głównym menu ikonę Kopia zapasowa i eksport zastąpiliśmy ikoną Narzędzia.

  Przywracanie kopii zapasowej można wykonać na dwa sposoby:  Zastąp wszystkie dane
  jest to opcja, która działała jak dotychczas, czyli zastępuje wszystkie dokumenty, dane i ilości firm wraz z wszystkimi ustawieniami, bazą z kopii zapasowej.

  Dodaj jako nowe firmy
  opcja polega na dopisaniu danych z kopiii zapasowej jako nowe konta. Natomiast aktualne dokumenty, dane i firmy zostają bez zmian.


 • Poprawiono opcję wysyłania wezwania do zapłaty.
#35
Aktualizacje / Aktualizacja 18.02.2019
Luty 18, 2019, 14:54:57

 • Dodano opcję wystawiania kilku faktur do zamówienia.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wystawienia faktury VAT częściowej, dokumentującej częściowe wykonanie usługi, określony etap produkcji lub niepełną dostawę na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia od kontrahenta. Do tej pory wielofazowe rozliczenie zamówienia możliwe było jedynie poprzez faktury zaliczkowe.

  Aby wystawić fakturę VAT do części zamówienia, przechodzimy do kartoteki Zamówienia, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy na wybranym rekordzie i klikamy polecenie Wystaw fakturę do zamówienia. Otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi, gdzie możliwa jest edycja każdego pola (oprócz waluty).  Nie można zmienić raz wybranego sposobu rozliczania zamówienia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na faktury VAT, wówczas nie będzie możliwe wystawienie żadnej faktury zaliczkowej do tego zamówienia.
 • Wprowadzono opcję rozliczenia marży.

  W procedurze VAT-marża, podstawą opodatkowania jest kwota marży, pomniejszoną o kwotę podatku. Do tej pory możliwe było jedynie wystawienie faktury VAT marża. Od tej wersji użytkownik ma możliwość jej rozliczenia oraz wygenerowania raportów, gdzie wyszczególniona jest marża netto oraz podatek VAT od marży.

  W celu rozliczenia marży, należy otworzyć okno wystawiania nowej faktury VAT marża, a następnie kliknąć przycisk Rozliczenie marży.  Otworzy się okno danych zakupowych.  Po prawej stronie okna mamy przyciski, za pomocą których dodajemy kolejne pozycje lub je usuwamy (zaznaczone na czerwono). Na podstawie wprowadzonych informacji, program automatycznie wyliczy marżę oraz wysokość należnego podatku.  Wyniki wyświetlają się u dołu tabeli (zaznaczone na niebiesko).

  Pola uzupełniamy w następujący sposób:

  • Wybór stawki VAT - jest to stawka VAT naliczonego, którego podstawą opodatkowania jest marża
  • Nazwa (opcjonalnie) - wprowadzamy nazwę poniesionego koszt związanego ze sprzedażą objętą procedurą marży
  • Opis (opcjonalnie) - wprowadzamy opis transakcji
  • Numer dokumentu zakupu (opcjonalnie) - wprowadzamy numer  dokumentu zakupu
  • Wartość zakupu brutto (opcjonalnie, ale niezbędne do rozliczenia marży)  - wprowadzamy cenę nabycia brutto.


  Wartość nabycia towaru, wyliczona kwota marży oraz wartość podatku VAT nie pojawią się na wydruku faktury. Są to wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego ujęcia w ewidencji.


  Ewidencja sprzedaży marża

  Aby utworzyć ewidencję sprzedaży marża, klikamy przycisk Raporty (JPK), a następnie wybieramy opcję Ewidencja sprzedaży marża.  Pojawi się okno z listą faktur VAT marża.


  W górnej części okna znajduje się menu filtrowania danych (zaznaczone na czerwono). Pozwala ono na wyświetlenie wybranych wierszy, według kryterium daty oraz pozycji na fakturach. Obok mamy przyciski do wydrukowania lub eksportowania wyświetlonych dokumentów (zaznaczone na czerwono).

  Pod listą dokumentów znajduje się podsumowanie każdej kolumny, które bierze pod uwagę tylko dokumenty spełniające ustawiony filtr, czyli wszystkie widoczne faktury (zaznaczone na niebiesko).

  Lista ewidencji zawiera następujące kolumny: numer faktury, data wystawienia, data transakcji, kontrahent, wartość brutto, wartość zakupu, wartość marży brutto, wartość marży netto, stawka podatku marży, kwota podatku należnego.
  Każdą kolumnę można ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w jej nagłówek i odznaczając checkbox z jej nazwą. Jeżeli kolumna zostanie ukryta na liście, nie będzie widoczna na wydruku.  Ujęcie faktury VAT marża w pliku JPK_VAT

  Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie zaksięgowana do JPK_VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT.
  W przypadku sprzedaży poniżej ceny nabycia danego towaru lub usługi, w JPK_VAT zostaną wprowadzone wartości 0.

 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania w fakturach zakupowych.
  Program nie uwzględniał korekt ujemnych do faktur zakupowych i błędnie sumował kwoty wyświetlane w dolnej części okna głównego.

 • Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty.
  Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty na systemie macOS.
#36
Aktualizacje / Aktualizacja 14.01.2019
Styczeń 18, 2019, 15:11:58

 • Przekształcenie proformy w fakturę zaliczkową

  Faktura zaliczkowa służy do udokumentowania otrzymania całości lub część zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub przyszłe wykonanie usługi. Może być wystawiona także przed otrzymaniem płatności, ale nie wcześniej niż 30 dni. Kiedy nie ma pewności, co do terminowego uregulowania zapłaty, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury proforma, a następnie, po otrzymaniu płatności, przekształcenie jej w fakturę zaliczkową.

  W tym celu przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, zakładka Faktury PROForma. Ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Przekształć PROFormę w fakturę zaliczkową.  Po zatwierdzeniu wyboru, uruchomi się okno wystawiania faktury zaliczkowej. Formularz zawiera wszystkie pozycje wpisane na fakturze PROForma, z możliwością ich edycji.
  Po zapisaniu faktury zaliczkowej, faktura PROForma zostanie usunięta.

 • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku faktury numeru powiązanego dokumentu.

  Poniżej identyfikatora dokumentu sprzedażowego, wystawca może wskazać numer umowy bądź zamówienia powiązanego z wystawiona faktura.
  W tym celu należy w oknie wystawiania faktury uzupełnić komórkę Dotyczy. Znajduje się ona po lewej stronie sekcji Ogólne, obok typu dokumentu.  Pole to jest opcjonalne. Jeżeli pozostanie puste, wówczas nie pojawi się na wydruku.

 • Dodano opcje wydruku miejsca na jeden podpis.

  W oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej fakturę. Użytkownik ma możliwość wyboru w Ustawieniach programu (zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy), które podpisy drukować.
  • Wydruk obydwu, jeżeli przynajmniej jeden jest zdefiniowany.   Jeżeli w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe, zostanie uzupełnione przynajmniej jedno pole, wówczas obydwa miejsca na podpis pojawią się na wydruku.  • Wydruk wyłącznie zdefiniowanych podpisów.   Na wydruku dokumentu pojawi się tylko sygnatura, która została uzupełniona w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe. • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.

  Do każdej metody płatności, zdefiniowanej w ustawieniach, przypisany jest termin zapłaty wyrażony w dniach. Wybierając daną metodę podczas wystawiania faktury, automatyczne ustawi się data upływu terminu spłaty należności lub adnotacja "Zapłacono". W niektórych przypadkach podawanie terminu płatności jest niepotrzebne, w szczególności, gdy liczy się od dnia otrzymania faktury albo sprzedaż towarów odbywa się za pobraniem. W związku z tym wprowadziliśmy opcję jego ukrywania na wydrukach.
  W tym celu należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy.


  • Można zupełnie wyłączyć drukowanie terminu płatności na fakturach, odznaczając opcję "Drukuj termin płatności".   Wówczas program nie będzie brał pod uwagę liczby dni zdefiniowanych w danej metodzie płatności. Na fakturze drukować się będzie jedynie nazwa metody.

  • Można wyłączyć drukowanie adnotacji "Zapłacono",  odznaczając opcję "Drukuj termin płatności "Zapłacono" ".   Każda metoda płatności, gdzie liczba dni będzie ustawiona na 0, będzie oznaczona jako opłacona, w związku z tym na wydruku faktury nie będzie pojawiał się termin płatności. Jeżeli w metodzie płatności użytkownik wybierze liczbę dni większą od 0, to na wydruku faktury termin płatności będzie wskazywał datę upływu terminu spłaty należności.

 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwoty zapłaconej i pozostałej do zapłaty.

  Program dzieli na fakturze należności na już zapłaconą kwotę oraz tą pozostałą do zapłaty. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tych parametrów. W tym celu przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy. Odznaczamy opcję "Drukuj kwoty "Zapłacono" i "Pozostało do zapłaty" na fakturach". • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.

  Przywrócenie kopii zapasowej zastępuje bieżące dane, danymi ze wskazanego pliku. Jest to proces, którego nie można cofnąć. Dlatego dodano potwierdzenie kontynuacji operacji.

 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.

  Klonowanie powoduje utworzenie nowego produktu w kartotece, na podstawie już istniejącego.
  Aby skopiować produkt należy przejść do kartoteki Produkty. Następnie zaznaczyć rekord, klikając w wybranym wierszu. Na koniec wybrać opcję Klonuj z górnego menu. Nowy rekord utworzy się na dole listy i zawiera identyczne informacje, jak produkt macierzysty. • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.

  Listę dokumentów w oknie głównym programu można sortować według dowolnej kolumny, klikając w jej nagłówek. Uszeregowane według numeru, odbywa się następująco. W pierwszej kolejności program grupuje dokumenty po typie faktury (zwykłe, proformy, marża, metoda kasowa, korygujące, zaliczkowe, końcowe). Następnie w ramach danego typu, sortowanie odbywa się według szablonu numeracji. W obrębie danego szablonu numeracji program wyświetla dokumenty po numerze rosnąco lub malejąco (w zależności od wyboru Użytkownika).

 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
 • Poprawiono wydruk stopki do pdf, dla dokumentów wielostronicowych.
     

#37
Aktualizacje / Aktualizacja 18.12.2018
Styczeń 15, 2019, 12:00:23
 

 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.

  Jeżeli w oknie wystawiania faktury nie wpisaliśmy adresu poczty elektronicznej kontrahenta, albo nie chcemy zapisywać go do bazy, wówczas mamy możliwość dodania go bądź edycji, podczas wysyłki mailowej.  W tym celu otwieramy okno wysyłania faktury (pojedynczej lub masowej).  W lewej części okna znajduje się lista faktur, zawierająca numer, nazwę kontrahenta oraz e-mail. Każdą komórkę kolumny E-mail można dowolnie edytować (korygować, usuwać czy dodać jeden lub kilka adresów oddzielając średnikiem).


 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.

  Fakturę wystawioną w programie można wysłać do nabywcy drogą elektroniczną, na wskazane adresy. Adresy poczty elektronicznej kontrahenta możemy wprowadzić na dwa sposoby:


  • W oknie wystawiania faktury. W części Kontrahent (Odbiorca), w polu Email należy wpisać (lub wkleić) wszystkie adresy, do których będzie wysłana dana faktura, oddzielając je kolejno średnikiem.

  • W oknie wysyłania faktury. W lewej części okna znajduje się lista faktur do wysłania. Należy wpisać (lub wkleić), w odpowiednie komórki kolumny Email, wszystkie adresy poczty elektronicznej danego kontrahenta, oddzielając je kolejno średnikiem.


 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.

  Do określonego adresata (bądź adresatów) można wysyłać kopie wiadomości z każdą wystawioną fakturą, na przykład do własnego działu księgowego.

  Aby dodać nawę adresata (adresatów) ukrytych kopii, należy przejść do Ustawień programu, do zakładki Poczta. W części Wysyłaj dodatkowo ukryte kopie wiadomości na poniższe adresy e-mail, która znajduje się u dołu ekranu, wyświetlony jest spis odbiorców, do których automatycznie wysyłana jest ukryta kopia faktury. Listą zarządzamy za pomocą przycisku Dodaj i Usuń. • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.

  Faktura jest wysyłana w wiadomości e-mail w jako załącznik. Do maila z fakturą możliwe jest dołączenie dodatkowego załącznika - pliku w dowolnym formacie. Załącznik można dodać do konkretnej wiadomości (na przykład szczegółowe rozliczenie godzinowe, protokół wykonania usługi czy inny dokument uzupełniający) lub jednocześnie dołączyć ten sam plik do większej ilości faktur (na przykład czasowy kupon rabatowy). Rozmiar pliku nie jest ograniczony programowo, wynika jedynie z limitów skrzynki narzuconych przez dostawcę poczty elektronicznej.

  Aby załączyć plik, należy uruchomić okno wysyłki. Następnie klikamy przycisk Wczytaj, który znajduje się u dołu ekranu, po lewej stronie. Wskazujemy plik z dysku komputera i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz.
 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.

  Na liście dokumentów w zakładce Zakupy wyświetla się między innymi termin zapłaty oraz kwota do zapłaty za nabyte towary czy usługi. Wprowadzając do bazy fakturę kosztową z odroczonym terminem płatności, można ustawić termin zapłaty, liczony od dnia jej wystawienia bądź od dnia jej otrzymania. Taka organizacja pozwala na precyzyjne zarządzanie zobowiązaniami handlowymi.

  Aby termin płatności był liczony od dnia otrzymania faktury, należy w oknie wprowadzania faktury zakupowej uzupełnić zakładkę Dane faktury zakupowej (numer, daty oraz sposób płatności). Dalej w części Termin płatności odznaczamy checkboxa Zapłacono, wpisujemy liczbę dni, a następnie ustalamy sposób ich odliczania (od daty wystawienia|od daty otrzymania). Można też podać konkretną datę.
 • Drobne poprawki.

  • Zmieniony został priorytet pobierania adresu mailowego do wysyłki. Jeżeli faktura zawiera odbiorcę, to w pierwszej kolejności program wybierze adres e-mail odbiorcy z okna wystawiania faktury. Jeśli e-mail odbiorcy jest pusty, program pobiera adres elektroniczny kontrahenta. Jeżeli w oknie wystawiania faktury żaden z kontrahentów nie ma podanego adresu mailowego, wówczas faktura zostaje wysłana na adres zapisany w kartotece.
  • Dodano interfejs wgrywania własnych szablonów w Ustawieniach programu (Ustawienia wydruku) oraz poprawiono ich implementację.
  • Zmieniono wyrównanie pól z datą wystawienia oraz miejscowością w oknie wystawiania noty korygującej.
  • Na wydruku faktury została dodana informacja, do czego wykorzystać kod QR.