Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Aktualizacje / Aktualizacja 18.02.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Luty 18, 2019, 14:54:57 »
 • Dodano opcję wystawiania kilku faktur do zamówienia.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wystawienia faktury VAT częściowej, dokumentującej częściowe wykonanie usługi, określony etap produkcji lub niepełną dostawę na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia od kontrahenta. Do tej pory wielofazowe rozliczenie zamówienia możliwe było jedynie poprzez faktury zaliczkowe.

  W oknie wystawiania faktur VAT do zamówienia, odblokowaliśmy wszystkie pola edycyjne (oprócz waluty). Dzięki temu można dodawać, usuwać lub edytować pozycje.  Nie można zmienić raz wybranego sposobu rozliczania zamówienia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na faktury VAT, wówczas nie będzie możliwe wystawienie żadnej faktury zaliczkowej do tego zamówienia. • Wprowadzono opcję rozliczenia marży.

  W procedurze VAT-marża, podstawą opodatkowania jest kwota marży, pomniejszoną o kwotę podatku. Do tej pory możliwe było jedynie wystawienie faktury VAT marża. Od tej wersji użytkownik ma możliwość jej rozliczenia oraz wygenerowania raportów, gdzie wyszczególniona jest marża netto oraz podatek VAT od marży.

  W celu rozliczenia marży, należy otworzyć okno wystawiania nowej faktury VAT marża, a następnie kliknąć przycisk Rozliczenie marży.  Otworzy się okno danych zakupowych.  Po prawej stronie okna mamy przyciski, za pomocą których dodajemy kolejne pozycje lub je usuwamy (zaznaczone na czerwono). Na podstawie wprowadzonych informacji, program automatycznie wyliczy marżę oraz wysokość należnego podatku.  Wyniki wyświetlają się u dołu tabeli (zaznaczone na niebiesko).

  Pola uzupełniamy w następujący sposób:
  Wybór stawki VAT - jest to stawka VAT naliczonego, którego podstawą opodatkowania jest marża
  Nazwa (opcjonalnie) - wprowadzamy nazwę poniesionego koszt związanego ze sprzedażą objętą procedurą marży
  Opis (opcjonalnie) - wprowadzamy opis transakcji
  Numer dokumentu zakupu (opcjonalnie) - wprowadzamy numer  dokumentu zakupu
  Wartość zakupu brutto (opcjonalnie, ale niezbędne do rozliczenia marży)  - wprowadzamy cenę nabycia brutto.

  Jeżeli pozycje na fakturze zostały wcześniej uzupełnione, wówczas zostają one zaciągnięte do kolumny Nazwa automatycznie.
  Wartość nabycia towaru, wyliczona kwota marży oraz wartość podatku VAT nie pojawią się na wydruku faktury. Są to wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego ujęcia w ewidencji.


  Ewidencja sprzedaży marża

  Aby utworzyć ewidencję sprzedaży marża, klikamy przycisk Raporty (JPK), a następnie wybieramy opcję Ewidencja sprzedaży marża.  Pojawi się okno z listą faktur VAT marża.


  W górnej części okna znajduje się menu filtrowania danych (zaznaczone na czerwono). Pozwala ono na wyświetlenie wybranych wierszy, według kryterium daty oraz pozycji na fakturach. Obok mamy przyciski do wydrukowania lub eksportowania wyświetlonych dokumentów (zaznaczone na czerwono).

  Pod listą dokumentów znajduje się podsumowanie każdej kolumny, które bierze pod uwagę tylko dokumenty spełniające ustawiony filtr, czyli wszystkie widoczne faktury (zaznaczone na niebiesko).

  Lista ewidencji zawiera następujące kolumny: numer faktury, data wystawienia, data transakcji, kontrahent, wartość brutto, wartość zakupu, wartość marży brutto, wartość marży netto, stawka podatku marży, kwota podatku należnego.
  Każdą kolumnę można ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w jej nagłówek i odznaczając checkbox z jej nazwą. Jeżeli kolumna zostanie ukryta na liście, nie będzie widoczna na wydruku.  JPK_VAT

  Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie zaksięgowana do JPK_VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT.
  W przypadku sprzedaży poniżej ceny nabycia danego towaru lub usługi, w JPK_VAT zostaną wprowadzone wartości 0.

 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania w fakturach zakupowych.
  Program nie uwzględniał korekt ujemnych do faktur zakupowych i błędnie sumował kwoty wyświetlane w dolnej części okna głównego.

 • Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty.
  Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty. Na systemie macOS, na monitorach o mniejszej rozdzielczości, nie było widać przycisków dolnego menu.
2
Problemy i pytania / Odp: Baza MySQL
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Styczeń 28, 2019, 11:17:08 »
Zazwyczaj jest to problem z kodowaniem znaków. Należy zmienić w konfiguracji serwera domyślne kodowanie według poniższych kroków:

1. Wejść do katalogu z ustawieniami serwera, zazwyczaj będzie to ścieżka "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0".
2. Otworzyć plik o nazwie "my".
3. Odnaleźć opcję "character-set-server".
4. Opcję należy odkomentować (usunąć początkowy #) oraz dopisać na końcu "=urf8". Ostatecznie opcja powinna wyglądać następująco:
character-set-server=utf8
5. Zrestartować serwer MySQL, najlepiej przez restart systemu Windows. Ewentualnie wyszukać w usługach systemowych MySQL i zrestartować usługę.
3
Problemy i pytania / Odp: Baza MySQL
« Ostatnia wiadomość wysłana przez uromed dnia Styczeń 24, 2019, 22:32:27 »
Witam

Podłączę się pod temat.

Mam na swoim lokalnym serwerze windows zainstalowany MYSQL server wer. 8.0.14. Wszystko działa za pomocą workbench mysql łączę się z komputera kliena to serwera. Natomiast program fakturalight nie może się połączyć
"Wystąpił błąd podczas komunikacji z bazą, sprawdz ustawienia i upewnij się że baza jest dostępna"

Proszę o jakies wskazówki jak połączyć program z bazą
4
Aktualizacje / Aktualizacja 14.01.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Styczeń 18, 2019, 15:11:58 »
 • Przekształcenie proformy w fakturę zaliczkową

  Faktura zaliczkowa służy do udokumentowania otrzymania całości lub część zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub przyszłe wykonanie usługi. Może być wystawiona także przed otrzymaniem płatności, ale nie wcześniej niż 30 dni. Kiedy nie ma pewności, co do terminowego uregulowania zapłaty, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury proforma, a następnie, po otrzymaniu płatności, przekształcenie jej w fakturę zaliczkową.

  W tym celu przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, zakładka Faktury PROForma. Ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie "Przekształć PROFormę w fakturę zaliczkową".  Po zatwierdzeniu wyboru, uruchomi się okno wystawiania faktury zaliczkowej. Formularz zawiera wszystkie pozycje wpisane na fakturze PROForma, z możliwością ich edycji.
  Po zapisaniu faktury zaliczkowej, faktura PROForma zostanie usunięta.

 • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku faktury numeru powiązanego dokumentu.

  Poniżej identyfikatora dokumentu sprzedażowego, wystawca może wskazać numer umowy bądź zamówienia powiązanego z wystawiona faktura.
  W tym celu należy w oknie wystawiania faktury uzupełnić komórkę Dotyczy. Znajduje się ona po lewej stronie sekcji Ogólne, obok typu dokumentu.  Pole to jest opcjonalne. Jeżeli pozostanie puste, wówczas nie pojawi się na wydruku.

 • Dodano opcje wydruku miejsca na jeden podpis.

  W oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej fakturę. Użytkownik ma możliwość wyboru w Ustawieniach programu (zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy), które podpisy drukować.  • Wydruk obydwu, jeżeli przynajmniej jeden jest zdefiniowany.   Jeżeli w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe, zostanie uzupełnione przynajmniej jedno pole, wówczas obydwa miejsca na podpis pojawią się na wydruku.  • Wydruk wyłącznie zdefiniowanych podpisów.   Na wydruku dokumentu pojawi się tylko sygnatura, która została uzupełniona w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe. • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.

  Do każdej metody płatności, zdefiniowanej w ustawieniach, przypisany jest termin zapłaty wyrażony w dniach. Wybierając daną metodę podczas wystawiania faktury, automatyczne ustawi się data upływu terminu spłaty należności lub adnotacja "Zapłacono". W niektórych przypadkach podawanie terminu płatności jest niepotrzebne, w szczególności, gdy liczy się od dnia otrzymania faktury albo sprzedaż towarów odbywa się za pobraniem. W związku z tym wprowadziliśmy opcję jego ukrywania na wydrukach.
  W tym celu należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy.

  • Można zupełnie wyłączyć drukowanie terminu płatności na fakturach, odznaczając opcję "Drukuj termin płatności".   Wówczas program nie będzie brał pod uwagę liczby dni zdefiniowanych w danej metodzie płatności. Na fakturze drukować się będzie jedynie nazwa metody.

  • Można wyłączyć drukowanie adnotacji "Zapłacono",  odznaczając opcję "Drukuj termin płatności "Zapłacono" ".   Każda metoda płatności, gdzie liczba dni będzie ustawiona na 0, będzie oznaczona jako opłacona, w związku z tym na wydruku faktury nie będzie pojawiał się termin płatności. Jeżeli w metodzie płatności użytkownik wybierze liczbę dni większą od 0, to na wydruku faktury termin płatności będzie wskazywał datę upływu terminu spłaty należności.

 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwoty zapłaconej i pozostałej do zapłaty.

  Program dzieli na fakturze należności na już zapłaconą kwotę oraz tą pozostałą do zapłaty. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tych parametrów. W tym celu przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy. Odznaczamy opcję "Drukuj kwoty "Zapłacono" i "Pozostało do zapłaty" na fakturach". • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.

  Przywrócenie kopii zapasowej zastępuje bieżące dane, danymi ze wskazanego pliku. Jest to proces, którego nie można cofnąć. Dlatego dodano potwierdzenie kontynuacji operacji.

 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.

  Klonowanie powoduje utworzenie nowego produktu w kartotece, na podstawie już istniejącego.
  Aby skopiować produkt należy przejść do kartoteki Produkty. Następnie zaznaczyć rekord, klikając w wybranym wierszu. Na koniec wybrać opcję Klonuj z górnego menu. Nowy rekord utworzy się na dole listy i zawiera identyczne informacje, jak produkt macierzysty. • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.

  Listę dokumentów w oknie głównym programu można sortować według dowolnej kolumny, klikając w jej nagłówek. Uszeregowane według numeru, odbywa się następująco. W pierwszej kolejności program grupuje dokumenty po typie faktury (zwykłe, proformy, marża, metoda kasowa, korygujące, zaliczkowe, końcowe). Następnie w ramach danego typu, sortowanie odbywa się według szablonu numeracji. W obrębie danego szablonu numeracji program wyświetla dokumenty po numerze rosnąco lub malejąco (w zależności od wyboru Użytkownika).

 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
 • Poprawiono wydruk stopki do pdf, dla dokumentów wielostronicowych.
     
5
Aktualizacje / Aktualizacja 18.12.2018
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Styczeń 15, 2019, 12:00:23 »
 
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
  Jeżeli w oknie wystawiania faktury nie wpisaliśmy adresu poczty elektronicznej kontrahenta, albo nie chcemy zapisywać go do bazy, wówczas mamy możliwość dodania go bądź edycji, podczas wysyłki mailowej.  W tym celu otwieramy okno wysyłania faktury (pojedynczej lub masowej).  W lewej części okna znajduje się lista faktur, zawierająca numer, nazwę kontrahenta oraz e-mail. Każdą komórkę kolumny E-mail można dowolnie edytować (korygować, usuwać czy dodać jeden lub kilka adresów oddzielając średnikiem).

 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
  Fakturę wystawioną w programie można wysłać do nabywcy drogą elektroniczną, na wskazane adresy. Adresy poczty elektronicznej kontrahenta możemy wprowadzić na dwa sposoby:

  • W oknie wystawiania faktury. W części Kontrahent (Odbiorca), w polu Email należy wpisać (lub wkleić) wszystkie adresy, do których będzie wysłana dana faktura, oddzielając je kolejno średnikiem.
  • W oknie wysyłania faktury. W lewej części okna znajduje się lista faktur do wysłania. Należy wpisać (lub wkleić), w odpowiednie komórki kolumny "Email", wszystkie adresy poczty elektronicznej danego kontrahenta, oddzielając je kolejno średnikiem.
 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
  Do określonego adresata (bądź adresatów) można wysyłać kopie wiadomości z każdą wystawioną fakturą, na przykład do własnego działu księgowego. Aby dodać nawę adresata (adresatów) ukrytych kopii, należy przejść do Ustawień programu, do zakładki Poczta. W części "Wysyłaj dodatkowo ukryte kopie wiadomości na poniższe adresy e-mail", która znajduje się u dołu ekranu, wyświetlony jest spis odbiorców, do których automatycznie wysyłana jest ukryta kopia faktury. Listą zarządzamy za pomocą przycisku "Dodaj" i "Usuń".

 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
  Faktura jest wysyłana w wiadomości e-mail w jako załącznik. Do maila z fakturą możliwe jest dołączenie dodatkowego załącznika - pliku w dowolnym formacie. Załącznik można dodać do konkretnej wiadomości (na przykład szczegółowe rozliczenie godzinowe, protokół wykonania usługi czy inny dokument uzupełniający) lub jednocześnie dołączyć ten sam plik do większej ilości faktur (na przykład czasowy kupon rabatowy). Rozmiar pliku nie jest ograniczony programowo, wynika jedynie z limitów skrzynki narzuconych przez dostawcę poczty elektronicznej.
  Aby załączyć plik, należy uruchomić okno wysyłki. Następnie klikamy przycisk “Wczytaj”, który znajduje się u dołu ekranu, po lewej stronie. Wskazujemy plik z dysku komputera i zatwierdzamy przyciskiem “Otwórz”.

 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
  Na liście dokumentów w zakładce "Zakupy" wyświetla się między innymi termin zapłaty oraz kwota do zapłaty za nabyte towary czy usługi. Wprowadzając do bazy fakturę kosztową z odroczonym terminem płatności, można ustawić termin zapłaty, liczony od dnia jej wystawienia bądź od dnia jej otrzymania. Taka organizacja pozwala na precyzyjne zarządzanie zobowiązaniami handlowymi.
  Aby termin płatności był liczony od dnia otrzymania faktury, należy w oknie wprowadzania faktury zakupowej uzupełnić zakładkę "Dane faktury zakupowej" (numer, daty oraz sposób płatności). Dalej w części Termin płatności odznaczamy checkboxa "Zapłacono", wpisujemy liczbę dni, a następnie ustalamy sposób ich odliczania (od daty wystawienia|od daty otrzymania). Można też podać konkretną datę.

 • Drobne poprawki.
  • Zmieniony został priorytet pobierania adresu mailowego do wysyłki. Jeżeli faktura zawiera odbiorcę, to w pierwszej kolejności program wybierze adres e-mail odbiorcy z okna wystawiania faktury. Jeśli e-mail odbiorcy jest pusty, program pobiera adres elektroniczny kontrahenta. Jeżeli w oknie wystawiania faktury żaden z kontrahentów nie ma podanego adresu mailowego, wówczas faktura zostaje wysłana na adres zapisany w kartotece.
  • Dodano interfejs wgrywania własnych szablonów w Ustawieniach programu (Ustawienia wydruku) oraz poprawiono ich implementację.
  • Zmieniono wyrównanie pól z datą wystawienia oraz miejscowością w oknie wystawiania noty korygującej.
  • Na wydruku faktury została dodana informacja, do czego wykorzystać kod QR.

6
Problemy i pytania / Odp: Zamówienia i oferty
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Grudzień 28, 2018, 13:48:39 »
Witam

Aktualnie program nie posiada wbudowanej obsługi wysyłki zamówień i ofert na maila. Jedynym sposobem jest zapisanie ich jako PDF i wysłanie ręczne.
7
Problemy i pytania / Zamówienia i oferty
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MarekZ dnia Grudzień 28, 2018, 12:35:00 »
Dzień dobry! Właśnie testuję magazyn. Czy można jakoś wysyłać mailem zamówienia i oferty?
8
Sugestie / Import zamówień z portali handlowych i sklepików internetowych
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marbik dnia Grudzień 21, 2018, 09:24:36 »
Chciałem zgłosić pomysł na import zamówień z portali handlowych oraz sklepików internetowych. Dużo mikro przedsiębiorstw zajmuje się handlem w internecie. Potrzebują odpowiednich narzędzi, które ułatwią im pracę.
9
Sugestie / Odp: DRUKOWANIE KOPIA/ORYGINAŁ
« Ostatnia wiadomość wysłana przez eliasz dnia Październik 29, 2018, 15:15:10 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wiem, że nie jest wymagane oznaczanie faktur kopia/oryginał, ale działamy w takiej branży, w której niektóre instytucje  uparły się i nie ma opcji żeby było inaczej (Państwo w państwie). Bardzo by nam to ułatwiło pracę. Program zakupiłem niedawno i jestem miło zaskoczony szybkością i prostotą programu. Mam nadzieję, że będą Państwo rozwijali program. Powodzenia.
10
Sugestie / Odp: DRUKOWANIE KOPIA/ORYGINAŁ
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Październik 29, 2018, 11:23:40 »
Witamy na forum.

Zastanowimy się się nad tą opcją wraz z dodaniem ustawienia domyślnej liczby kopii podczas druku. Chcieliśmy również przypomnieć, że zgodnie z przepisami od kilku lat nie jest już wymagany napis KOPIA/ORYGINAŁ na fakturach - wystarczą dwa identyczne egzemplarze faktury.
Strony: [1] 2 3 ... 10