Aktualizacja 16.05.2023 i 19.05.2023

Zaczęty przez Complay, Maj 30, 2023, 14:33:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Od 1 lipca 2024 roku (od 1 stycznia 2025 r dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT) w Polsce przedsiębiorcy będą zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, przekazywanej kontrahentom za pomocą rządowej platformy KSeF. Ale już teraz można dobrowolnie wystawiać tego typu dokumenty na równi z dotychczasowymi formami faktury. W tej wersji programu FakturaLight dodaliśmy możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej, która polega na zapisaniu wystawionego dokumentu do pliku XML według schemy FA(1).

  1.1 Dokumenty generowane w formacie XML
  W programie FakturaLight dodaliśmy możliwość wygenerowania elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w formacie XML według struktury logicznej e-Faktury FA(1) dla następujących dokumentów:

  • faktura VAT
  • faktura zwolniona z VAT
  • faktura zaliczkowa do zamówienia/oferty
  • faktura końcowa do zamówienia/oferty
  • faktura marża
  • faktura metoda kasowa
  • faktura WDT
  • faktura eksportowa
  • faktura OSS
  • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
  • faktura dokumentująca świadczenie usług poza UE
  • faktura uproszczona, czyli paragon z NIP do 400zł lub 100E

  Dla pozostałych dokumentów, tj:

  • faktura zaliczkowa niepowiązana
  • faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych
  • faktura proforma
  • paragon bez NIPu
  • paragon z NIP powyżej 400zł lub 100E

  nie będzie  możliwości generowania XML. Wynika to ze struktury logicznej e-Faktury FA(1).

  1.2 Generowanie xml[
  Aby wygenerować fakturę ustrukturyzowaną, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie  Eksportuj do XML (KSeF).

   "generowanie faktury xml"

  1.3 Błędy podczas generowania faktury ustrukturyzowanej
  -> brak lub niepoprawny NIP wystawcy- w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> brak nazwy wystawcy
  -> brak imienia i nazwiska wystawcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres wystawcy: brak kraju
  -> adres wystawcy: brak miejscowości
  -> adres wystawcy: brak kodu pocztowego
  -> adres wystawcy: brak numeru domu
  -> brak NIPu kontrahenta kontrahenta - w przypadku osoby fizycznej bez NIPu wymagane jest imię i nazwisko oraz adres
  -> niepoprawny NIP kontrahenta - w przypadku polskiego kontrahenta należy wpisać 10 cyfr
  -> brak imienia i nazwiska kontrahenta - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres kontrahenta: brak kraju
  -> adres kontrahenta: brak miejscowości
  -> adres kontrahenta: brak kodu pocztowego
  -> adres kontrahenta: brak numeru domu
  -> brak imienia i nazwiska odbiorcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> niepoprawny NIP odbiorcy - w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> adres odbiorcy: brak kraju
  -> adres odbiorcy: brak miejscowości
  -> adres odbiorcy: brak kodu pocztowego
  -> adres odbiorcy: brak numeru domu
  -> nieobsługiwane stawki podatku (brak OSS)
  -> nieprawidłowy numer rachunku - w przypadku błędnie podanego numeru rachunku bankowego polskiego lub zagranicznego
  -> nieprawidłowy SWIFT - w przypadku błędnie wpisanego identyfikatora cyfrowo - literowego instytucji finansowej prowadzącej zagraniczny rachunek bankowy
  -> konta bankowe mają ten sam numer
  -> wartość paragonu przekracza 450 PLN - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 450 zł nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> wartość paragonu przekracza 100 EUR - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 100 EUR nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> waluta paragonu inna niż PLN i EUR - paragon z NIP-em nabywcy w walucie innej iż PLN lub EURO nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> brak daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak przebiegu nowego środka transportu - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak numeru KSeF faktury korygowanej - przed wystawieniem faktury korygującej, należy wprowadzić numer KSeF faktury korygowanej
  -> NIP kontrahenta inny niż na fakturze korygowanej
  -> NIP odbiorcy inny niż na fakturze korygowanej


 • Dodano typ sprzedaży w oknie wystawiania faktury

  Typy sprzedaży odzwierciedlają rzeczywisty rodzaj zdarzeń gospodarczych, które na mocy przepisów będą inaczej oznaczane w systemie KSeF oraz inaczej ewidencjonowane w JPK. W związku z tym należy wybrać na dokumencie typ sprzedaży dla każdego rodzaju faktury, dla zamówień i ofert. Dla paragonu ustawiony jest domyślny typ sprzedaży - krajowy.

  Aby zmienić typ sprzedaży, należy w oknie wystawiania dokumentu, wybrać z listy transakcję:

   "typ sprzedaży"

  2.1 Krajowa
  Towary oraz usługi opodatkowane stawką krajową.

  2.2 WDT
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli sprzedaży towarów na terenie UE.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na 0% WDT

  2.3 eksport towarów poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na  0% EXP

  2.4 usługi w UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, z adnotacją odwrotne obciążenie.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np UE

  2.5 usługi poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności w UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np EXP.

  2.6 transakcja trójstronna
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych, wystawiana przez drugiego w kolejności polskiego podatnika VAT (VAT-UE) na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT, z adnotacją odwrotne obciążenie.

  2.7 OSS
  Faktura za sprzedaż towarów i usług elektronicznych na rynkach zagranicznych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT OSS i wystawiających faktury ze stawkami VAT, jakie obowiązują w kraju nabywcy. • Dodano zakładkę Wystawca w oknie wystawiania dokumentów

  Zakładka Wystawca jest widoczna za zakładkami Kontrahent, Odbiorca w oknie wystawiania faktur, zamówień, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych, not korygujących oraz not księgowych.


 • Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów

  W sekcji Kontrahent należy uzupełnić dane nabywcy, natomiast w sekcji Odbiorca, dane odbiorcy faktury. Dane odbiorcy są obligatoryjne tylko w przypadku faktur na rzecz jednostek gminnych i zakładów budżetowych.

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Kontrahent/Odbiorca, w której pozostawiono jedno pole edycyjne - pole wyszukiwania w kartotece a jednoczenie pobierania danych z GUS.

  4.1 Nowy kontrahent - pobieranie z GUS
  Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Po jego wprowadzeniu, należy kliknąć przycisk GUS. Zaczytane dane wyświetlą się poniżej.

   "pobieranie danych z GUS"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.


  4.2 Nowy kontrahent - ręczne wprowadzanie
  Po kliknięciu przycisku Nowy,

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  pojawi się okno z danymi do uzupełnienia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zamknij.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wpisane dane wyświetlą się w zakładce. Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.  4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki
  Aby pobrać dane z kartoteki Kontrahenci, w polu należy wpisać: NIP, nazwę kontrahenta, nazwę skrócona, imię i nazwisko kontrahenta lub adres email. Pojawi się lista wyboru, którą możemy filtrować, wpisując kolejne znaki.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wybrany podmiot wyświetli się poniżej. Dane można aktualizować, korzystając z przycisku GUS albo Edytuj.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie zaktualizuje dane w katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Aktualizuj w kartotece.

  4.4 Odbiorca
  Uzupełnianie danych odbiorcy odbywa się analogicznie jak kontrahenta.

  Uwaga! Kontrolka Wyczyść służy do usunięcia danych kontrahenta z dokumentu. • Zmieniono sposób wprowadzania danych o płatności w oknie wystawiania dokumentów

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Płatność.

  W pierwszej kolejności należy wybrać walutę dokumentu. Po zmianie waluty na obcą, program automatycznie pobierze jej średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

  Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności. Po wyborze metody płatności, należy wybrać opcję

  ○ zapłacono

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i ustawić w kalendarzu datę otrzymania wpłaty oraz rodzaj dokumentu kasowego (patrz punkt 8 - Dodano obsługę dokumentów kasowych)

  lub zaznaczyć opcję

  ○ dni

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i wprowadzić liczbę, która automatycznie ustawi termin zapłaty w kalendarzu.

  Późniejszą wpłatę należy wprowadzić na liście faktur w zakładce Do zapłaty . • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę

  6.1 Ustawienia programu

  6.1.1 Podstawowe dane firmy
  W pierwszej kolejności należy wprowadzić informacje odnośnie podatku od towarów i usług, czyli wybrać jedną z opcji:

  ○ Firma jest płatnikiem VAT ○ zwolnienie z VAT

  Podstawę zwolnienia z VAT, należy uzupełnić  w części VAT w zakładce Zwolnienia z VAT, klikając Ustawienia zwolnień  z VAT.

  Następnie wybieramy typ podmiotu:

  ○ Osoba niefizyczna ○ Osoba fizyczna

   "dane firmy odnośnie vat"

  Oprócz standardowych danych, dla osoby fizycznej wymagane jest dodatkowo imię i nazwisko.

  6.1.2 Dane do JPK
  Dane z tej części zostały zredukowane do daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu email do kontaktu z urzędem skarbowym.
  6.1.3 Zwolnienia z VAT
  Faktura ustrukturyzowana wymaga szczegółowych danych dotyczących podstawy zwolnienia z VAT. W tej wersji programu zostały one podzielone na 3 kategorie, zgodnie ze strukturą logiczną FA(1):

   "dane firmy odnośnie vat"

  Dla każdego rodzaju można zdefiniować dokładny przepis, na podstawie którego firma korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Lista zawiera 3 kolumny:

  - Przepis -  należy podać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE lub inną podstawę prawną. Treść tej kolumny pojawi się na wydruku faktury i zostanie przesłana do KSeF
  - Opis - treść poszczególnych wierszy nie drukuje się na dokumentach, służy jedynie identyfikacji podstawy prawnej w oknie wystawiania faktury
  - Domyślny - należy wybrać domyślny przepis podstawy prawnej dla każdej z kategorii

   "dane firmy odnośnie vat"


  6.2 Okno wystawiania faktury

  6.2.1. Dodano informacje o fakturze ustrukturyzowanej wysłanej do KSeF (XML)
  Aby dodać numer faktury ustrukturyzowanej nadany przez system KSef, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "numer faktury ustrukturyzowanej KSeF"

  6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML)
  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka WDT. Obowiązkowe pola formularza zaznaczono czerwoną ramką.

   "wd nowego środka transportu"

  6.2.3. Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dla faktury (XML)
  Aby dodać dodatkowy tekst do faktury ustrukturyzowanej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej,  zakładka Dodatkowy opis, przycisk Dodaj opis. Są to pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania uzupełniających informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól.

  Rodzaj informacji - należy podać nazwę pola rezerwowego przeznaczonego dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, np Numer licznika
  Treść informacji -  podaje się wartość informacji, w powyższym przykładzie nr licznika, tj 11/2018/BED

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"

  6.2.4. Dodano nowe kolumny dla pozycji w oknie wystawiania faktury (XML)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Nowe kolumny oraz ich wartości:


  Akcyza - czyli kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze

  Procedura - dla każdej pozycji można podać
  - Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej
  - Stawka 0%  stosowanej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  - Stawka 0% stosowana w eksporcie towarów,
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju
  - Świadczenia usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług wymienionych w załączniku 15 (niezależnie od wartości danego towaru oraz niezależnie czy cała transakcja  dokumentowana fakturą  podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności)
  - Pozostała sprzedaż krajowa (nieobjęta oznaczeniami od ,,1" – ,,6").

  Ozn. dot. procedur - symbole oznaczają procedury, w ramach których przebiega transakcja i należy przypisać do konkretnej pozycji. Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z poniższych procedur, pole należy zostawić puste.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"


  6.2.5. Dodano typ zwolnienia z VAT
  Podstawa zwolnienia z VAT została na stałe wprowadzona do okna wystawiania faktury. W pierwszej kolejności należy wskazać typ ustawy, dyrektywy lub inną podstawę prawną, a następnie wpisać lub wybrać dokładny przepis.

   "faktura zwolniona z vat KSeF"

  6.2.6. Dodano informacje o okresie księgowania faktury korygującej
  Aby dodać okres księgowania faktury korygującej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne i wybrać z listy właściwy okres.

   "okres faktury korygującej"

  Uwaga! aby faktura została prawidłowo zaksięgowana również w JPK, należy ustawić datę księgowania (zobacz Aktualizacja 17.04.2019, punkt 1. Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK)

  6.2.7. Dodano informacje o zwrocie akcyzy dla rolników
  Aby dodać informacje o zwrocie akcyzy dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF zwrot akcyzy" • Zmieniono sposób przechowywania danych kontrahenta w kartotece

  W tej wersji programu została przeorganizowana kartoteka Kontrahenci, ze względu na sposób przyjmowania informacji adresowych przez KSef dla faktur ustrukturyzowanych. Pola adres oraz miejscowość został podzielone na: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, miejscowość poczty. Dodano także formę prawną oraz nowe pola: imię, nazwisko, GLN oraz EORI. Kraj należy wybrać z listy. Nazwę kraju w innym języku, należy wpisać w sekcji Tłumaczenia (zobacz Aktualizacja 24.05.2021 punkt 2. Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów)

   "faktura ustrukturyzowana KSeF dane kontrahenta"


  W zależności od formy prawnej wymagane są inne dane dla faktur ustrukturyzowanych:

  Dla kontrahenta z Polski:
  - [/i][/b]NIP[/i][/b] dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej JDG (adres może zostać pusty)
  - imię, nazwisko i adres dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

  Uzupełniając adres, należy wpisać:
  - kraj, miejscowość, kod pocztowy, nr domu dla kontrahenta z Polski
  - kraj, miejscowość dla kontrahenta zagranicznego

  Uzupełniając nazwę dla osoby fizycznej, należy dodatkowo uzupełnić pola imię i nazwisko.
 • Dodano obsługę dokumentów kasowych

  Za pomocą dokumentów kasowych prowadzona jest ewidencja przepływów gotówkowych w kasie oraz rejestr przelewów na rachunkach bankowych. Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po zaznaczeniu opcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania faktury sprzedaży (paragonu) lub w oknie wprowadzania faktury kosztowej) lub przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie faktury (paragonu).

  Dokumenty kasowe można również sporządzać ręcznie.

  Aby wystawić dokument potwierdzający operację kasową lub dokonanie transakcji na rachunku bankowym, należy kliknąć przycisk Kasa, a następnie wybrać dowód wpłaty lub wypłaty:  KP - przyjęcie do kasy,
  BP - wpływ na rachunek bankowy
  KW - wydanie z kasy,
  BW - wypłata z rachunku bankowego

  i uzupełnić formularz.


  Program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer.  Data widoczna w prawym górnym rogu jest datą wystawiania a jednocześnie datą otrzymania zapłaty/dokonania wypłaty. Sekcja Kontrahent jest opcjonalna. W sekcji Płatność należy wprowadzić kwotę, zaś okno Tytułem służy do wprowadzenia opisu operacji, np numer dokumentu powiązanego z daną wpłatą bądź wypłatą. Druki dokumentujące przelewy zawierają dodatkowo numer rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty/z którego dokonano wypłaty środków. W zakładce Dodatkowe można wprowadzić dane osoby wystawiającej oraz nanieść dodatkowe uwagi. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować lub usunąć.

  Uwaga! Usunięcie dokumentu kasowego powiązanego z fakturą lub jego edycja spowoduje aktualizację rozliczenia tego dokumentu, czyli zmianę kwoty w kolumnach Zapłacono i Do zapłaty.


 • Dodano automatycznie wybierany typ dokumentu kasowego (KP lub BP) na podstawie metody płatności

  Jeśli metoda płatności zawiera wyrażenie "gotów", wówczas domyślnie ustawia się typ dokumentu kasowego KP/KW . Dla pozostałych przypadków będzie to BP/BW.


 • Dodano obsługę raportów kasowych

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące
  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie, przechodząc do kartoteki Kasa, klikając Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą.

   "saldo gotówki w kasie"

  Następnie należy wpisać wartość salda początkowego dla kasy.


   "saldo początkowe gotówki w kasie"

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, należy kliknąć przycisk Raporty(JPK)Raport kasowy.

   "raport kasowy"

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które można filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce). Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

   "raport kasowy"

  Następnie należy ustawić parametry generowanego raportu kasowego.

   "raport kasowy"

  W polu Okres należy wybrać zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:

  • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa

  • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.


  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Z poziomu Ustawień programu można dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

   "raport kasowy"


 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Stawka VAT i wybieramy z listy pożądaną wartość.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany typu ceny dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Typ ceny i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany jednostki miary dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny J.m. i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany GTU dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny GTU i wybieramy z listy pożądaną treść.


   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany Procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Procedura i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany Oznaczeń do procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Ozn. dot. procedur i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"
 • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury

  Aby wyświetlić informacje o wpłatach dla danego dokumentu, należy uruchomić menu kontekstowe w wybranej komórce i kliknąć polecenie Informacje o wpłatach

   "informacje o wpłatach"

  W nowym oknie pojawi się list wszystkich dokumentów kasowych wraz z kwotą i datą wpłaty.


   "wpłaty do faktury"

  Uwaga! W programie FakturaLight Standard opcja ta dotyczy wszystkich nowo wystawionych dokumentów.


 • Dodano kolumnę Rodzaj do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Rodzaj, określającą czy dana pozycja jest towarem, usługą, kosztem własnym czy środkiem trwałym.

   "zestawienie pozycji na dokumnetach" • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych

  Nie jest już klonowana wartość kolumny Zapłacono.


 • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet nie online

 • Poprawiono wydruk korekt faktur MK

  Na wydruku  faktury korygującej MK dodano adnotację metoda kasowa.


 • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.