Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Complay

#1
Aktualizacje / Aktualizacja 28.02.2024
Luty 28, 2024, 10:41:38
 • Dodano wysyłkę e-faktur do KSeF z poziomu programu

  W tej wersji programu dodaliśmy wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF bezpośrednio z poziomu programu. W pierwszej kolejności należy zintegrować program FakturaLight z Krajowym Systemem e-Faktur. Konfigurację połączenia wystarczy przeprowadzić na jednym stanowisku, gdyż ustawienia zapisywane są do bazy.

  1.1  Konfiguracja połączenia z KSeF

  Program FakturaLight komunikuje się z systemem KSeF poprzez TOKEN. TOKEN należy wygenerować na stronie:

  Zobacz instrukcję jak wygenerować token do komunikacji z KSeF lub film jak uzyskać token do połączenia z KSeF.

  Jeśli posiadamy już TOKEN, klikamy ikonę KSeF (e-faktura)

  "program do faktur ksef"


  Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy środowisko pracy,

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  a następnie klikamy przycisk Przypisz

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  W nowym oknie wklejamy TOKEN, szyfrując go hasłem i zatwierdzając przyciskiem OK

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  Uwaga! W przypadku utraty hasła korzystanie z powyższego TOKENu nie będzie możliwe. Wówczas należy wygenerować nowy token na stronie KSeF.


  1.2  Wysyłanie pojedynczej faktury do KSeF

  Wysyłka faktury do KseF odbywa się analogicznie, jak wysyłka mailowa. Po zapisaniu dokumentu klikamy ikonę Wyślij do KSeF znajdującą się po prawej stronie danego wiersza.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Uruchomi się kreator wysyłki, w którym wyświetlają się dane faktury (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  szczegółowy status faktury,

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  a także przyciski nawigacyjne i aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (1) zostanie utworzony XML, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  który wysyłamy przyciskiem Wyślij do KSeF (1),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  zatwierdzając hasłem szyfrującym TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Jeśli faktura zawiera błędy w strukturze, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas w sekcji Status faktury wyświetlą się szczegółowe informacje.

  "wysyłanie faktur do ksef nieprawidłowy wystawca"

  Dla prawidłowo wysłanej faktury pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (1)

  "wysyłanie faktur do ksef upo"

  Po przyjęciu dokumentu w KSeF w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "numer faktury ksef"

  a dokument zostanie oznaczony fajką na liście głównej oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje z KSeF.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód jej odrzucenia przez system.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokument zostanie zablokowany przed edycją/usunięciem i oznaczony ikoną kłódki na liście głównej.

  "oznaczenie faktury niewysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator weryfikacji w KSeF. Klikamy przycisk Sprawdź w KSeF (1),

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu przez Krajowy System e-Faktur.

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"


  1.3  Zbiorcze wysyłanie faktur do KSeF

  Zbiorcza wysyłka do KSeF jest dostępna z poziomu listy faktur.  Za pomocą myszy zaznaczamy przynajmniej jeden rekord i klikamy przycisk KSeF znajdujący się w prawym dolnym rogu okna obok podsumowania.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Uruchomi się kreator wysyłki, gdzie w tabelce wyświetlają się dane wybranych faktur (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłka faktur do ksef"

  szczegółowy status podświetlonej faktury,

  "wysyłka faktur do ksef"

  a także przyciski nawigacyjne oraz aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (liczba wybranych faktur) zostanie utworzony XML dla każdej z faktur, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura zawiera błędnie wypełnione pola, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas dla wybranego elementu w sekcji Status faktury wyświetli się szczegółowy opis błędu.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Po kliknięciu przycisku Wyślij do KSeF (liczba dokumentów w formacie XML gotowych do wysłania)

  "wysyłka faktur do ksef"

  wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło szyfrujące TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Dla wysłanych faktur pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (liczba faktur przyjętych w KSeF)

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura została przyjęta w KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "wysyłka faktur do ksef"

  natomiast dokument zostanie oznaczony fajką na głównej liście oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje KSeF dla danej faktury.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokumenty zostaną zablokowane przed edycją/usunięciem i oznaczone ikoną kłódki na liście głównej.

  "wysyłka zablokowanych faktur do ksef"

  Kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator z listą faktur wysłanych w danej sesji do ponownej weryfikacji w KSeF. Wybieramy przycisk Sprawdź w KSeF (liczba dokumentów do sprawdzenia w KSeF),

  "wysyłka faktur do ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przetwarzaniu, przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów przez Krajowy System e-Faktur.

  "faktury wysłane do ksef"

  Uwaga! W systemie KSeF zostały wprowadzone limity ograniczające liczbę nawiązywanych sesji ( zapytań) dla danego NIP w jednostce czasu ( 2 sesje w ciągu 2 minut). Zalecamy wysyłać jednorazowo (w ramach tej samej sesji/zaznaczenia) większą liczbę faktur, aby nie spowodować czasowej blokady dostępu do KSeF.

  1.4 Sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej przed wysłaniem do KSeF

  W programie FakturaLight zaimplementowano następujące mechanizmy weryfikacji dokumentu przed wysłaniem go do Krajowego Systemu e-Faktur:

  Walidacja ze schemą FA(2)  - sprawdzana jest zgodność wygenerowanego pliku XML ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2). Jeżeli weryfikacja zakończy się błędem, wówczas należy poprawić daną fakturę i wysłać ją powtórnie. 


  Kontrola unikalności numeru faktury w KSeF - w trakcie procesu wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, program sprawdza, czy dany numer faktury nie znajduje się już w systemie KSef. W przypadku wykrycia duplikatu, nie zostanie ona ponownie wysłana i jednocześnie w sekcji Status faktury wyświetli się błąd.

  Uwaga! Jeżeli jedna lub więcej faktur w sesji/zaznaczenia będzie zawierała błędy w strukturze, to tylko one nie zostaną wysłane, natomiast pozostałe dokumenty zapiszą się w KSeF.


  1.5  Nowe kolumny na liście dokumentów sprzedażowych

  Do listy dokumentów sprzedażowych dodaliśmy kolumny Nr KSeF, w której przechowywany jest numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur oraz Data KSeF, czyli data przyjęcia faktury przez KSeF. Kolumny te uzupełniają się automatycznie po wysłaniu faktury z poziomu programu i przyjęciu jej przez KSeF,

  "numer faktury ksef"

  Jeżeli faktura została wysłana poza programem FakturaLight, numer KSeF można uzupełnić ręcznie, uruchamiając menu kontekstowe i klikając polecenie Wprowadź numer KSeF

  "numer faktury ksef"

  Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem OK,

  "numer faktury ksef"

  kolumna Data KSeF zostanie uzupełniona automatycznie.

  "numer faktury ksef"

  1.6  Nowe filtry na liście dokumentów sprzedażowych

  Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

  W tej wersji programu dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze KSeF (opcja dostępna w sekcji Filtr) oraz po statusie (opcja dostępna w sekcji KSeF).

  "numer faktury i status w ksef"

  Aby wyszukać pożądany dokument, w polu Filtr wpisujemy numer faktury nadany przez KSeF. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.


  Aby wyświetlić dokumenty według statusu wybieramy jedną z dostępnych opcji po prawej stronie w sekcji KSeF:

  • Wszystkie - wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe.
  • Wysłane – wyświetla tylko dokumenty zatwierdzone/przyjęte w KSeF(oznaczone ikoną z fajką).
  • W trakcie - wyświetla tylko dokumenty oczekujące na przetworzenie w KSeF (oznaczone ikoną z kłódką).
  • Niewysłane – wyświetla dokumenty niewysłane do KSeF.

  Uwaga! Filtr KSeF uwzględnia status dokumentów tylko w wybranym środowisku.

 • Dodano nowe kolumny do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy do zestawienia kolumny Cena, Typ ceny, Stawka, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Nr KSeF,Data KSeF.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 3 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury: Standardowy z opisem, Standardowy z numerem WZ (wersja Magazyn) oraz  Standardowy z numerem katalogowym, które są dostępne w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.

 • Dodano tłumaczenia ról Podmiotu 3 na inne języki

  Sposób oznaczania charakteru występowania Podmiotu trzeciego na fakturze został opisany w aktualizacji 20.11.2023 w punkcie 1.2 Dodano funkcję dla Podmiotu 3 W tej wersji programu dodaliśmy tłumaczenia poszczególnych ról na inne języki.

 • Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku
   
  W tej wersji programu dodaliśmy następujące zmienne do szablonów wydruku:

  Do pozycji faktury: GTU, PKOB, Załącznik 15, Akcyza, Oznaczenia dotyczące procedur

  Do faktury: Numer KSeF, Data przyjęcia faktury w KSeF, Dodatkowe informacje

 • Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z listy dokumentów

  Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

  Aby skopiować dane, przechodzimy do interesującej nas zakładki, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]

  "kopiuj numer faktury ksef"

 • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur marża

  Podczas generowania JPK_V7 były pomijane faktury marży dla produktów z kartoteki ze zdefiniowaną stawką np.

 • Zmieniono nazwę "Kontrahent" na "Nabywca" w oknie wystawiania faktur

 • Poprawiono okno wystawiania faktury wielu zamówień

 • Poprawiono pobieranie danych z GUS

 • Poprawiono wieszanie się programu przy konwersji z bardzo starej bazy

 • Poprawiono konwersję bazy do wersji 60 dla MySQL

 • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.

#2
Aktualizacje / Aktualizacja 20.11.2023
Luty 06, 2024, 15:09:47


 • Dodano obsługę faktury ustrukturyzowanej FA(2)


  Sposób tworzenia faktury ustrukturyzowanej został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 1 Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Poniżej zostały opisane zmiany w stosunku do FA(1).

  1.1. Wprowadzanie danych Identyfikacyjnych Kontrahenta
  Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze.
  Dla transakcji krajowych należy podać NIP Kontrahenta lub pozostawić puste pole.
  Dla transakcji WDT, trójstronnej i usług w UE należy podać NIP Kontrahenta z prefixem europejskim lub pozostawić puste pola.
  Dla pozostałych transakcji należy podać identyfikator klienta w polu NIP lub pozostawić  puste pole.


  1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3

  Sposób wprowadzania danych Odbiorcy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4. Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów.

  W tej wersji programu określono następujące role dla podmiotu trzeciego:

  • Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
  • Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
  • Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy
  • Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców
  • Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika
  • Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
  • Wystawca (JST)
  • Odbiorca (JST)
  • Wystawca (grupa VAT)
  • Odbiorca (grupa VAT)
  1.3. Usunięto wymaganie przyczyny korekty

  W oknie wystawiania faktury korygującej pole Powód korekty nie jest już obowiązkowe.

  1.4. Dodano możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT

  Sposób wprowadzania danych środka transportu w ramach WDT został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML).

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT.

  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe -> Więcej, zakładka WDT Transport, przycisk Dodaj

  "WDT nowy środek transportu"

  Oprócz podstawowych danych, dodatkowo należy uzupełnić numer wiersza faktury, którego dotyczy poniższy środek transportu.

  "WDT nowy środek transportu"

  Lista wszystkich wprowadzonych nowych środków transportu w ramach WDT znajduje się z zakładce WDT Transport.

  "WDT nowy środek transportu"  Aby usunąć wprowadzony środek transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Usuń

  "WDT nowy środek transportu"

  Aby edytować informację o wprowadzonym środku transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj

  "WDT nowy środek transportu"

  W przypadku obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego należy zaznaczyć checkbox Obowiązek wystawienia VAT-22.

  "WDT nowy środek transportu"

  1.5. Usunięto kolumnę Procedura

  1.6. Dodano kolumnę Załącznik 15

  Należy wybrać tak dla danej pozycji w kolumnie Załącznik 15, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie czy cała transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności czy nie.

  "KSeF"


 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów

  Sposób zaciągania danych Kontrahenta z bazy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów również po adresie.

  "wyszukiwanie kontrahentów fakturalight"


 • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze

  Przy zapisie faktury zakupowej o tym samym numerze i NIP-ie pojawi się następujący komunikat:

  "zakupy fakturalight"


 • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty

 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz

 • Dodano możliwość zaznaczania danych VIES [Windows]


#3
Problemy i pytania / Odp: App Store
Styczeń 24, 2024, 10:00:50
Subskrypcja w App Store jest rocznym abonamentem. Cena po roku nie ulega zmianie i zawiera prowizję dla firmy Apple.

Licencja wykupiona na stronie https://fakturalight.pl/#kup-teraz również jest w formie rocznego abonamentu rocznego, z tym że pierwszy zakup wynosi 150zł netto, po pierwszym roku odnowienie licencji to koszt 100zł netto.
#5
Proszę spróbować cofnąć aktualizację, czyli zainstalować z powrotem starszą wersję programu. Poniżej link:
https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.dmg

Jeśli się uda, dane można przenieść za pomocą wbudowanej w program kopii zapasowej:
1. Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową.
2. Przełączyć się na bazę w usłudze Complay.
3. Narzędzia -> Przywróć kopię zapasową.
#6
Aktualizacje / Aktualizacja 02.10.2023
Wrzesień 22, 2023, 11:17:02


 • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy zamówień i ich zestawień

  Do listy zamówień dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista zamówień fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista zamówień fakturalight"


 • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy faktur zakupowych i ich zestawień

  Do listy faktur zakupowych dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"


 • Zmieniono kolejność kwot w podsumowaniu list
  Pod listą dokumentów w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie informujące uwzględniające ustawiony filtr o sumie wartości z poszczególnych kolumn, dla każdej z zakładek osobno. 

  3.1 Zakładka Sprzedaż
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę nieuregulowanych należności, w tym po terminie.  3.2 Zakładka Kasa
  Podsumowanie obejmuje: saldo kasy, saldo na rachunku bankowym oraz wartość brutto przeliczoną na PLN.
  3.3 Zakładka Zakupy
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę pozostałą do zapłacenia, w tym po terminie.
  3.4 Zakładka Zamówienia/Oferty
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT,  brutto, kwotę do rozliczenia.
  3.5 Zakładka Dokumenty magazynowe
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto/brutto z dokumentów przychodowych,  sumę netto/brutto z wydań towarów.


 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone

  Aby rozliczyć zamówienie bez korzystania z faktur,  zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Oznacz jako rozliczone.

  "Zamówienia fakturalight" • Zablokowano automatyczną zmianę kursu waluty na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zablokowano automatyczną zmianę daty sprzedaży na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zmieniono sposób aktualizacji cen zakupu w kartotece w przypadku korekt PZ


 • Zastąpiono okno komunikacji z bazą loaderem


 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną


 • Poprawiono wyliczanie wartości zakupu na korektach PZ


 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej

#7
Aktualizacje / Aktualizacja 13.07.2023
Lipiec 13, 2023, 13:41:40


 • Dodano okno przypominające o kopii zapasowej

  Backup chroni przed skutkami utraty danych w wyniku awarii, kradzieży czy przypadkowego usunięcia.

  W tej wersji programu dodaliśmy okno przypominające o kopii bazy. Przypomnienie będzie pojawiać się automatycznie na początku każdego miesiąca, aż do czasu wykonania kopii lub zaznaczenia nie przypominaj więcej.

  Kliknięcie przycisku Utwórz kopię powoduje to samo, co wybranie akcji Narzędzia -> Utwórz kopię

  "kopia zapasowa danych"

  Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna przypomnienia.

  "kopia zapasowa danych"

  Aby na stałe wyłączyć monit, należy lub zaznaczyć checkbox Nie przypominaj więcej

  "kopia zapasowa danych"

  lub kliknąć strzałkę obok przycisku Ustawienia i odznaczyć Przypominaj o utworzeniu kopii zapasowej

  "kopia zapasowa danych"


  Mimo, że od 2019 roku na dysku automatycznie zapisywane są kopie bazy SQLite (zobacz pkt 9 - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)), zleca się dodatkowo systematyczne zapisywanie kopi na nośniku zewnętrznym.   
  W przypadku bazy sieciowej w usłudze Complay, kopie wykonywane są codziennie (przeczytaj więcej o usłudze bazy danych Complay).

  Zobacz także, jak przywrócić dane z kopii. • Dodano zmienną %nazwa_kontrahenta%

  Zmienną %nazwa_kontrahenta% można użyć podczas definiowania wiadomości e-mail wysyłanej z fakturami (zobacz konfiguracja poczty),

  "wysyłanie faktur mailem"

  która następnie zastępowana jest właściwą treścią:

  "wysyłanie faktur mailem"


 • Poprawiono ewidencję sprzedaży i zakupów

  Na liście wyświetlane są tylko kolumny stawek VAT, spełniające ustawione filtry. Zapamiętywane są także filtry okresów. • Poprawiono generowanie JPK_FA

  W JPK_FA pole nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie długości. Podczas generowania JPK_FA automatycznie obcinane są nazwy pozycji dłuższe niż 256 znaków. • Poprawiono generowanie xml(KSeF)

  W xml(KSeF) nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie do 240, natomiast opis do 50 znaków znaków. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej pojawia się komunikat o zbyt dużej ilości znaków.

  "faktura xml KSeF" • Poprawiono szablony wydruków

  Dodano możliwość tłumaczenia nazw krajów (zobacz pkt 2 - Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów ).

  Dodano przecinek w danych nabywcy po NIPie.

 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej

  Zablokowano możliwość przywrócenia kopii zapasowej, utworzonej w nowszej wersji programu.


 • Poprawiono wprowadzanie tokena dla usługi bazy danych Complay

  Sprawdzana jest liczba znaków w tokenie. Jeśli jest niewłaściwa, pojawia się jeden z poniższych  komunikatów:

  "baza sieciowa FakturaLight"

  "baza sieciowa FakturaLight" • Poprawiono wysyłanie przypomnień o płatności - usunięto zbędny załącznik


#8
Aktualizacje / Aktualizacja 19.06.2023
Czerwiec 20, 2023, 09:51:24


 • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania danej stawki VAT w zależności od kraju kontrahenta.

  Definiowanie własnych stawek podatku od towarów i usług zostało opisane w Aktualizacji 10.06.2019 w punkcie 2 - Możliwość dodawania własnych stawek VAT.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość przypisania stawek podatku, zarówno własnych jak i zaimplementowanych, do konkretnego kraju.

  Aby ograniczyć widoczność danej stawki podatku VAT do wskazanych krajów, należy przejść do Ustawienia ->  Ustawienia programu -> VAT, zakładka Stawki podatku. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że dana stawka jest aktywna ( zaznaczony checkbox w kolumnie Aktywna), następnie należy kliknąć na wybraną komórkę w kolumnie "Ogranicz do krajów"

  "Stawki podatku VAT"


  i zaznaczyć checkbox obok nazwy państwa. Liczba oraz nazwy zaznaczonych krajów wyświetlają się na dole listy.

  "Stawki podatku VAT"


  Domyślnie odznaczone są wszystkie kraje. Można w łatwy sposób wyszukać pożądany kraj, wpisując kolejne znaki w polu filtrowania, natomiast za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można masowo zaznaczyć/odznaczyć wszystkie checkbox'y.

  "Stawki podatku VAT"

  Brak jakiegokolwiek zaznaczenia, oznacza, że dana stawka jest przypisana dla wszystkich krajów.

  Zaznaczony checkbox w kolumnie Aktywna oznacza, że stawka będzie widoczna w kartotece produktów, bez względu na przypisanie do kraju.

  Uwaga! Należy pamiętać, że ograniczenie stawki będzie dotyczyło wszystkich zaznaczonych krajów, nie tylko tych widocznych na liście. • Dodano obsługę ułamkowych stawek VAT

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość definiowania własnych stawek z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Instrukcja dodawania nowych stawek została opisana w Aktualizacji 10.06.2019 w punkcie 2 - Możliwość dodawania własnych stawek VAT

  "Stawki podatku VAT"


 • Dodano obsługę HTML wysyłanych mailach.

  W tej wersji programu dodaliśmy wykrywanie znaczników HTML. Jeśli wystąpią w treści wiadomości, program automatycznie wysyła ją sformatowaną.

  Aby dodać znaczniki HTML w treści wiadomości wysyłanej wraz z fakturą, należy przejść do Ustawienia ->  Ustawienia programu -> Poczta.

  "wysyłanie faktury mailem w html"

  Należy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na użycie znaczników HTML, to cała wiadomość powinna zostać sformatowana za ich pomocą, w tym znaczniki nowej linii.


  Uwaga! Nie zaleca się używania znaczników HTML w przypadku wysyłania faktur za pomocą program Mail (system maOS).


 • Dodano nowe filtry w Ewidencji sprzedaży VAT/Ewidencji sprzedaży VAT marża

  Ewidencję sprzedaży VAT rozbudowaliśmy o opcję filtrowania po kraju kontrahenta oraz po typie sprzedaży.

  Aby skorzystać z filtrowania po kraju, należy wybrać kraj z dostępnej listy.

  "ewidencja sprzedaży vat"

  Aby skorzystać z filtrowania po rodzaju transakcji, należy kliknąć kontrolkę wszystkie za tekstem Typ sprzedaży

  "ewidencja sprzedaży vat"

  a następnie zaznaczyć odpowiedni checbox obok nazwy.

  "ewidencja sprzedaży vat"

  Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy sprzedaży, natomiast za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można masowo zaznaczyć/odznaczyć wszystkie checkbox'y.

  Uwaga! W filtrze wyświetla się tylko lista krajów, które występują na dokumentach.

 • Dodano nowy filtr w ewidencji zakupu VAT

  Ewidencję zakupów VAT rozbudowaliśmy o opcję filtrowania po kraju kontrahenta. Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać odpowiedni kraj z dostępnej listy.

  "ewidencja zakupów vat"

  Uwaga! W filtrze wyświetla się tylko lista krajów, które występują na dokumentach. • Poprawiono obsługę podczas korzystania ze wspólnej bazy na wielu stanowiskach

  Wprowadzono automatyczne zwiększanie numeru przy generowaniu dokumentów kasowych i magazynowych, jeśli taki numer wcześniej już istniał w bazie.
#9
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości.
#10
Dzień dobry,
aktualnie nie ma takiej opcji, ale może wystarczy przegląd historii produktu. Proszę przejść do kartoteki "Produkty", zaznaczyć produkt i kliknąć przycisk "Historia". Więcej pod linkiem:
https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,96.0.html
#11


 • Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Od 1 lipca 2024 roku (od 1 stycznia 2025 r dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT) w Polsce przedsiębiorcy będą zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, przekazywanej kontrahentom za pomocą rządowej platformy KSeF. Ale już teraz można dobrowolnie wystawiać tego typu dokumenty na równi z dotychczasowymi formami faktury. W tej wersji programu FakturaLight dodaliśmy możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej, która polega na zapisaniu wystawionego dokumentu do pliku XML według schemy FA(1).

  1.1 Dokumenty generowane w formacie XML
  W programie FakturaLight dodaliśmy możliwość wygenerowania elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w formacie XML według struktury logicznej e-Faktury FA(1) dla następujących dokumentów:

  • faktura VAT
  • faktura zwolniona z VAT
  • faktura zaliczkowa do zamówienia/oferty
  • faktura końcowa do zamówienia/oferty
  • faktura marża
  • faktura metoda kasowa
  • faktura WDT
  • faktura eksportowa
  • faktura OSS
  • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
  • faktura dokumentująca świadczenie usług poza UE
  • faktura uproszczona, czyli paragon z NIP do 400zł lub 100E

  Dla pozostałych dokumentów, tj:

  • faktura zaliczkowa niepowiązana
  • faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych
  • faktura proforma
  • paragon bez NIPu
  • paragon z NIP powyżej 400zł lub 100E

  nie będzie  możliwości generowania XML. Wynika to ze struktury logicznej e-Faktury FA(1).

  1.2 Generowanie xml[
  Aby wygenerować fakturę ustrukturyzowaną, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie  Eksportuj do XML (KSeF).

   "generowanie faktury xml"

  1.3 Błędy podczas generowania faktury ustrukturyzowanej
  -> brak lub niepoprawny NIP wystawcy- w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> brak nazwy wystawcy
  -> brak imienia i nazwiska wystawcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres wystawcy: brak kraju
  -> adres wystawcy: brak miejscowości
  -> adres wystawcy: brak kodu pocztowego
  -> adres wystawcy: brak numeru domu
  -> brak NIPu kontrahenta kontrahenta - w przypadku osoby fizycznej bez NIPu wymagane jest imię i nazwisko oraz adres
  -> niepoprawny NIP kontrahenta - w przypadku polskiego kontrahenta należy wpisać 10 cyfr
  -> brak imienia i nazwiska kontrahenta - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres kontrahenta: brak kraju
  -> adres kontrahenta: brak miejscowości
  -> adres kontrahenta: brak kodu pocztowego
  -> adres kontrahenta: brak numeru domu
  -> brak imienia i nazwiska odbiorcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> niepoprawny NIP odbiorcy - w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> adres odbiorcy: brak kraju
  -> adres odbiorcy: brak miejscowości
  -> adres odbiorcy: brak kodu pocztowego
  -> adres odbiorcy: brak numeru domu
  -> nieobsługiwane stawki podatku (brak OSS)
  -> nieprawidłowy numer rachunku - w przypadku błędnie podanego numeru rachunku bankowego polskiego lub zagranicznego
  -> nieprawidłowy SWIFT - w przypadku błędnie wpisanego identyfikatora cyfrowo - literowego instytucji finansowej prowadzącej zagraniczny rachunek bankowy
  -> konta bankowe mają ten sam numer
  -> wartość paragonu przekracza 450 PLN - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 450 zł nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> wartość paragonu przekracza 100 EUR - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 100 EUR nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> waluta paragonu inna niż PLN i EUR - paragon z NIP-em nabywcy w walucie innej iż PLN lub EURO nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> brak daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak przebiegu nowego środka transportu - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak numeru KSeF faktury korygowanej - przed wystawieniem faktury korygującej, należy wprowadzić numer KSeF faktury korygowanej
  -> NIP kontrahenta inny niż na fakturze korygowanej
  -> NIP odbiorcy inny niż na fakturze korygowanej


 • Dodano typ sprzedaży w oknie wystawiania faktury

  Typy sprzedaży odzwierciedlają rzeczywisty rodzaj zdarzeń gospodarczych, które na mocy przepisów będą inaczej oznaczane w systemie KSeF oraz inaczej ewidencjonowane w JPK. W związku z tym należy wybrać na dokumencie typ sprzedaży dla każdego rodzaju faktury, dla zamówień i ofert. Dla paragonu ustawiony jest domyślny typ sprzedaży - krajowy.

  Aby zmienić typ sprzedaży, należy w oknie wystawiania dokumentu, wybrać z listy transakcję:

   "typ sprzedaży"

  2.1 Krajowa
  Towary oraz usługi opodatkowane stawką krajową.

  2.2 WDT
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli sprzedaży towarów na terenie UE.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na 0% WDT

  2.3 eksport towarów poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na  0% EXP

  2.4 usługi w UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, z adnotacją odwrotne obciążenie.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np UE

  2.5 usługi poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności w UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np EXP.

  2.6 transakcja trójstronna
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych, wystawiana przez drugiego w kolejności polskiego podatnika VAT (VAT-UE) na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT, z adnotacją odwrotne obciążenie.

  2.7 OSS
  Faktura za sprzedaż towarów i usług elektronicznych na rynkach zagranicznych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT OSS i wystawiających faktury ze stawkami VAT, jakie obowiązują w kraju nabywcy. • Dodano zakładkę Wystawca w oknie wystawiania dokumentów

  Zakładka Wystawca jest widoczna za zakładkami Kontrahent, Odbiorca w oknie wystawiania faktur, zamówień, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych, not korygujących oraz not księgowych.


 • Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów

  W sekcji Kontrahent należy uzupełnić dane nabywcy, natomiast w sekcji Odbiorca, dane odbiorcy faktury. Dane odbiorcy są obligatoryjne tylko w przypadku faktur na rzecz jednostek gminnych i zakładów budżetowych.

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Kontrahent/Odbiorca, w której pozostawiono jedno pole edycyjne - pole wyszukiwania w kartotece a jednoczenie pobierania danych z GUS.

  4.1 Nowy kontrahent - pobieranie z GUS
  Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Po jego wprowadzeniu, należy kliknąć przycisk GUS. Zaczytane dane wyświetlą się poniżej.

   "pobieranie danych z GUS"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.


  4.2 Nowy kontrahent - ręczne wprowadzanie
  Po kliknięciu przycisku Nowy,

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  pojawi się okno z danymi do uzupełnienia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zamknij.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wpisane dane wyświetlą się w zakładce. Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.  4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki
  Aby pobrać dane z kartoteki Kontrahenci, w polu należy wpisać: NIP, nazwę kontrahenta, nazwę skrócona, imię i nazwisko kontrahenta lub adres email. Pojawi się lista wyboru, którą możemy filtrować, wpisując kolejne znaki.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wybrany podmiot wyświetli się poniżej. Dane można aktualizować, korzystając z przycisku GUS albo Edytuj.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie zaktualizuje dane w katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Aktualizuj w kartotece.

  4.4 Odbiorca
  Uzupełnianie danych odbiorcy odbywa się analogicznie jak kontrahenta.

  Uwaga! Kontrolka Wyczyść służy do usunięcia danych kontrahenta z dokumentu. • Zmieniono sposób wprowadzania danych o płatności w oknie wystawiania dokumentów

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Płatność.

  W pierwszej kolejności należy wybrać walutę dokumentu. Po zmianie waluty na obcą, program automatycznie pobierze jej średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

  Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności. Po wyborze metody płatności, należy wybrać opcję

  ○ zapłacono

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i ustawić w kalendarzu datę otrzymania wpłaty oraz rodzaj dokumentu kasowego (patrz punkt 8 - Dodano obsługę dokumentów kasowych)

  lub zaznaczyć opcję

  ○ dni

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i wprowadzić liczbę, która automatycznie ustawi termin zapłaty w kalendarzu.

  Późniejszą wpłatę należy wprowadzić na liście faktur w zakładce Do zapłaty . • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę

  6.1 Ustawienia programu

  6.1.1 Podstawowe dane firmy
  W pierwszej kolejności należy wprowadzić informacje odnośnie podatku od towarów i usług, czyli wybrać jedną z opcji:

  ○ Firma jest płatnikiem VAT ○ zwolnienie z VAT

  Podstawę zwolnienia z VAT, należy uzupełnić  w części VAT w zakładce Zwolnienia z VAT, klikając Ustawienia zwolnień  z VAT.

  Następnie wybieramy typ podmiotu:

  ○ Osoba niefizyczna ○ Osoba fizyczna

   "dane firmy odnośnie vat"

  Oprócz standardowych danych, dla osoby fizycznej wymagane jest dodatkowo imię i nazwisko.

  6.1.2 Dane do JPK
  Dane z tej części zostały zredukowane do daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu email do kontaktu z urzędem skarbowym.
  6.1.3 Zwolnienia z VAT
  Faktura ustrukturyzowana wymaga szczegółowych danych dotyczących podstawy zwolnienia z VAT. W tej wersji programu zostały one podzielone na 3 kategorie, zgodnie ze strukturą logiczną FA(1):

   "dane firmy odnośnie vat"

  Dla każdego rodzaju można zdefiniować dokładny przepis, na podstawie którego firma korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Lista zawiera 3 kolumny:

  - Przepis -  należy podać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE lub inną podstawę prawną. Treść tej kolumny pojawi się na wydruku faktury i zostanie przesłana do KSeF
  - Opis - treść poszczególnych wierszy nie drukuje się na dokumentach, służy jedynie identyfikacji podstawy prawnej w oknie wystawiania faktury
  - Domyślny - należy wybrać domyślny przepis podstawy prawnej dla każdej z kategorii

   "dane firmy odnośnie vat"


  6.2 Okno wystawiania faktury

  6.2.1. Dodano informacje o fakturze ustrukturyzowanej wysłanej do KSeF (XML)
  Aby dodać numer faktury ustrukturyzowanej nadany przez system KSef, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "numer faktury ustrukturyzowanej KSeF"

  6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML)
  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka WDT. Obowiązkowe pola formularza zaznaczono czerwoną ramką.

   "wd nowego środka transportu"

  6.2.3. Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dla faktury (XML)
  Aby dodać dodatkowy tekst do faktury ustrukturyzowanej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej,  zakładka Dodatkowy opis, przycisk Dodaj opis. Są to pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania uzupełniających informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól.

  Rodzaj informacji - należy podać nazwę pola rezerwowego przeznaczonego dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, np Numer licznika
  Treść informacji -  podaje się wartość informacji, w powyższym przykładzie nr licznika, tj 11/2018/BED

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"

  6.2.4. Dodano nowe kolumny dla pozycji w oknie wystawiania faktury (XML)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Nowe kolumny oraz ich wartości:


  Akcyza - czyli kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze

  Procedura - dla każdej pozycji można podać
  - Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej
  - Stawka 0%  stosowanej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  - Stawka 0% stosowana w eksporcie towarów,
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju
  - Świadczenia usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług wymienionych w załączniku 15 (niezależnie od wartości danego towaru oraz niezależnie czy cała transakcja  dokumentowana fakturą  podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności)
  - Pozostała sprzedaż krajowa (nieobjęta oznaczeniami od ,,1" – ,,6").

  Ozn. dot. procedur - symbole oznaczają procedury, w ramach których przebiega transakcja i należy przypisać do konkretnej pozycji. Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z poniższych procedur, pole należy zostawić puste.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"


  6.2.5. Dodano typ zwolnienia z VAT
  Podstawa zwolnienia z VAT została na stałe wprowadzona do okna wystawiania faktury. W pierwszej kolejności należy wskazać typ ustawy, dyrektywy lub inną podstawę prawną, a następnie wpisać lub wybrać dokładny przepis.

   "faktura zwolniona z vat KSeF"

  6.2.6. Dodano informacje o okresie księgowania faktury korygującej
  Aby dodać okres księgowania faktury korygującej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne i wybrać z listy właściwy okres.

   "okres faktury korygującej"

  Uwaga! aby faktura została prawidłowo zaksięgowana również w JPK, należy ustawić datę księgowania (zobacz Aktualizacja 17.04.2019, punkt 1. Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK)

  6.2.7. Dodano informacje o zwrocie akcyzy dla rolników
  Aby dodać informacje o zwrocie akcyzy dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF zwrot akcyzy" • Zmieniono sposób przechowywania danych kontrahenta w kartotece

  W tej wersji programu została przeorganizowana kartoteka Kontrahenci, ze względu na sposób przyjmowania informacji adresowych przez KSef dla faktur ustrukturyzowanych. Pola adres oraz miejscowość został podzielone na: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, miejscowość poczty. Dodano także formę prawną oraz nowe pola: imię, nazwisko, GLN oraz EORI. Kraj należy wybrać z listy. Nazwę kraju w innym języku, należy wpisać w sekcji Tłumaczenia (zobacz Aktualizacja 24.05.2021 punkt 2. Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów)

   "faktura ustrukturyzowana KSeF dane kontrahenta"


  W zależności od formy prawnej wymagane są inne dane dla faktur ustrukturyzowanych:

  Dla kontrahenta z Polski:
  - [/i][/b]NIP[/i][/b] dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej JDG (adres może zostać pusty)
  - imię, nazwisko i adres dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

  Uzupełniając adres, należy wpisać:
  - kraj, miejscowość, kod pocztowy, nr domu dla kontrahenta z Polski
  - kraj, miejscowość dla kontrahenta zagranicznego

  Uzupełniając nazwę dla osoby fizycznej, należy dodatkowo uzupełnić pola imię i nazwisko.
 • Dodano obsługę dokumentów kasowych

  Za pomocą dokumentów kasowych prowadzona jest ewidencja przepływów gotówkowych w kasie oraz rejestr przelewów na rachunkach bankowych. Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po zaznaczeniu opcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania faktury sprzedaży (paragonu) lub w oknie wprowadzania faktury kosztowej) lub przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie faktury (paragonu).

  Dokumenty kasowe można również sporządzać ręcznie.

  Aby wystawić dokument potwierdzający operację kasową lub dokonanie transakcji na rachunku bankowym, należy kliknąć przycisk Kasa, a następnie wybrać dowód wpłaty lub wypłaty:  KP - przyjęcie do kasy,
  BP - wpływ na rachunek bankowy
  KW - wydanie z kasy,
  BW - wypłata z rachunku bankowego

  i uzupełnić formularz.


  Program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer.  Data widoczna w prawym górnym rogu jest datą wystawiania a jednocześnie datą otrzymania zapłaty/dokonania wypłaty. Sekcja Kontrahent jest opcjonalna. W sekcji Płatność należy wprowadzić kwotę, zaś okno Tytułem służy do wprowadzenia opisu operacji, np numer dokumentu powiązanego z daną wpłatą bądź wypłatą. Druki dokumentujące przelewy zawierają dodatkowo numer rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty/z którego dokonano wypłaty środków. W zakładce Dodatkowe można wprowadzić dane osoby wystawiającej oraz nanieść dodatkowe uwagi. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować lub usunąć.

  Uwaga! Usunięcie dokumentu kasowego powiązanego z fakturą lub jego edycja spowoduje aktualizację rozliczenia tego dokumentu, czyli zmianę kwoty w kolumnach Zapłacono i Do zapłaty.


 • Dodano automatycznie wybierany typ dokumentu kasowego (KP lub BP) na podstawie metody płatności

  Jeśli metoda płatności zawiera wyrażenie "gotów", wówczas domyślnie ustawia się typ dokumentu kasowego KP/KW . Dla pozostałych przypadków będzie to BP/BW.


 • Dodano obsługę raportów kasowych

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące
  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie, przechodząc do kartoteki Kasa, klikając Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą.

   "saldo gotówki w kasie"

  Następnie należy wpisać wartość salda początkowego dla kasy.


   "saldo początkowe gotówki w kasie"

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, należy kliknąć przycisk Raporty(JPK)Raport kasowy.

   "raport kasowy"

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które można filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce). Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

   "raport kasowy"

  Następnie należy ustawić parametry generowanego raportu kasowego.

   "raport kasowy"

  W polu Okres należy wybrać zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:

  • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa

  • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.


  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Z poziomu Ustawień programu można dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

   "raport kasowy"


 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Stawka VAT i wybieramy z listy pożądaną wartość.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany typu ceny dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Typ ceny i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany jednostki miary dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny J.m. i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany GTU dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny GTU i wybieramy z listy pożądaną treść.


   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany Procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Procedura i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów" • Dodano możliwość zmiany Oznaczeń do procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Ozn. dot. procedur i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"
 • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury

  Aby wyświetlić informacje o wpłatach dla danego dokumentu, należy uruchomić menu kontekstowe w wybranej komórce i kliknąć polecenie Informacje o wpłatach

   "informacje o wpłatach"

  W nowym oknie pojawi się list wszystkich dokumentów kasowych wraz z kwotą i datą wpłaty.


   "wpłaty do faktury"

  Uwaga! W programie FakturaLight Standard opcja ta dotyczy wszystkich nowo wystawionych dokumentów.


 • Dodano kolumnę Rodzaj do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Rodzaj, określającą czy dana pozycja jest towarem, usługą, kosztem własnym czy środkiem trwałym.

   "zestawienie pozycji na dokumnetach" • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych

  Nie jest już klonowana wartość kolumny Zapłacono.


 • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet nie online

 • Poprawiono wydruk korekt faktur MK

  Na wydruku  faktury korygującej MK dodano adnotację metoda kasowa.


 • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.


#12
Dzień dobry,
można zaimportować produkty oraz kontrahentów. Instrukcja w linkach poniżej:
https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,104.0.html- punkt 1
https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,129.0.html - punkt 3
#13
Poprawka została wydana. W najnowszej wersji 48.2 nie powinno być już problemu.
#14
Problemy i pytania / Odp: Obsługa dwóch firm
Luty 07, 2023, 15:04:41
Niestety nadal pojawiają się rzeczy o wyższym priorytecie.
#15
Kwestia tygodni. Jeśli się będzie przedłużać, wydamy szybką aktualizację zawierającą tylko tą poprawkę.