Ostatnie wiadomości

#1
Aktualizacje / Aktualizacja 28.02.2024
Ostatnia wiadomość przez Complay - Luty 28, 2024, 10:41:38
 • Dodano wysyłkę e-faktur do KSeF z poziomu programu

  W tej wersji programu dodaliśmy wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF bezpośrednio z poziomu programu. W pierwszej kolejności należy zintegrować program FakturaLight z Krajowym Systemem e-Faktur. Konfigurację połączenia wystarczy przeprowadzić na jednym stanowisku, gdyż ustawienia zapisywane są do bazy.

  1.1  Konfiguracja połączenia z KSeF

  Program FakturaLight komunikuje się z systemem KSeF poprzez TOKEN. TOKEN należy wygenerować na stronie:

  Zobacz instrukcję jak wygenerować token do komunikacji z KSeF lub film jak uzyskać token do połączenia z KSeF.

  Jeśli posiadamy już TOKEN, klikamy ikonę KSeF (e-faktura)

  "program do faktur ksef"


  Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy środowisko pracy,

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  a następnie klikamy przycisk Przypisz

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  W nowym oknie wklejamy TOKEN, szyfrując go hasłem i zatwierdzając przyciskiem OK

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  Uwaga! W przypadku utraty hasła korzystanie z powyższego TOKENu nie będzie możliwe. Wówczas należy wygenerować nowy token na stronie KSeF.


  1.2  Wysyłanie pojedynczej faktury do KSeF

  Wysyłka faktury do KseF odbywa się analogicznie, jak wysyłka mailowa. Po zapisaniu dokumentu klikamy ikonę Wyślij do KSeF znajdującą się po prawej stronie danego wiersza.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Uruchomi się kreator wysyłki, w którym wyświetlają się dane faktury (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  szczegółowy status faktury,

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  a także przyciski nawigacyjne i aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (1) zostanie utworzony XML, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  który wysyłamy przyciskiem Wyślij do KSeF (1),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  zatwierdzając hasłem szyfrującym TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Jeśli faktura zawiera błędy w strukturze, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas w sekcji Status faktury wyświetlą się szczegółowe informacje.

  "wysyłanie faktur do ksef nieprawidłowy wystawca"

  Dla prawidłowo wysłanej faktury pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (1)

  "wysyłanie faktur do ksef upo"

  Po przyjęciu dokumentu w KSeF w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "numer faktury ksef"

  a dokument zostanie oznaczony fajką na liście głównej oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje z KSeF.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód jej odrzucenia przez system.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokument zostanie zablokowany przed edycją/usunięciem i oznaczony ikoną kłódki na liście głównej.

  "oznaczenie faktury niewysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator weryfikacji w KSeF. Klikamy przycisk Sprawdź w KSeF (1),

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu przez Krajowy System e-Faktur.

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"


  1.3  Zbiorcze wysyłanie faktur do KSeF

  Zbiorcza wysyłka do KSeF jest dostępna z poziomu listy faktur.  Za pomocą myszy zaznaczamy przynajmniej jeden rekord i klikamy przycisk KSeF znajdujący się w prawym dolnym rogu okna obok podsumowania.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Uruchomi się kreator wysyłki, gdzie w tabelce wyświetlają się dane wybranych faktur (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłka faktur do ksef"

  szczegółowy status podświetlonej faktury,

  "wysyłka faktur do ksef"

  a także przyciski nawigacyjne oraz aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (liczba wybranych faktur) zostanie utworzony XML dla każdej z faktur, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura zawiera błędnie wypełnione pola, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas dla wybranego elementu w sekcji Status faktury wyświetli się szczegółowy opis błędu.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Po kliknięciu przycisku Wyślij do KSeF (liczba dokumentów w formacie XML gotowych do wysłania)

  "wysyłka faktur do ksef"

  wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło szyfrujące TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Dla wysłanych faktur pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (liczba faktur przyjętych w KSeF)

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura została przyjęta w KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "wysyłka faktur do ksef"

  natomiast dokument zostanie oznaczony fajką na głównej liście oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje KSeF dla danej faktury.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokumenty zostaną zablokowane przed edycją/usunięciem i oznaczone ikoną kłódki na liście głównej.

  "wysyłka zablokowanych faktur do ksef"

  Kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator z listą faktur wysłanych w danej sesji do ponownej weryfikacji w KSeF. Wybieramy przycisk Sprawdź w KSeF (liczba dokumentów do sprawdzenia w KSeF),

  "wysyłka faktur do ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przetwarzaniu, przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów przez Krajowy System e-Faktur.

  "faktury wysłane do ksef"

  Uwaga! W systemie KSeF zostały wprowadzone limity ograniczające liczbę nawiązywanych sesji ( zapytań) dla danego NIP w jednostce czasu ( 2 sesje w ciągu 2 minut). Zalecamy wysyłać jednorazowo (w ramach tej samej sesji/zaznaczenia) większą liczbę faktur, aby nie spowodować czasowej blokady dostępu do KSeF.

  1.4 Sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej przed wysłaniem do KSeF

  W programie FakturaLight zaimplementowano następujące mechanizmy weryfikacji dokumentu przed wysłaniem go do Krajowego Systemu e-Faktur:

  Walidacja ze schemą FA(2)  - sprawdzana jest zgodność wygenerowanego pliku XML ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2). Jeżeli weryfikacja zakończy się błędem, wówczas należy poprawić daną fakturę i wysłać ją powtórnie. 


  Kontrola unikalności numeru faktury w KSeF - w trakcie procesu wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, program sprawdza, czy dany numer faktury nie znajduje się już w systemie KSef. W przypadku wykrycia duplikatu, nie zostanie ona ponownie wysłana i jednocześnie w sekcji Status faktury wyświetli się błąd.

  Uwaga! Jeżeli jedna lub więcej faktur w sesji/zaznaczenia będzie zawierała błędy w strukturze, to tylko one nie zostaną wysłane, natomiast pozostałe dokumenty zapiszą się w KSeF.


  1.5  Nowe kolumny na liście dokumentów sprzedażowych

  Do listy dokumentów sprzedażowych dodaliśmy kolumny Nr KSeF, w której przechowywany jest numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur oraz Data KSeF, czyli data przyjęcia faktury przez KSeF. Kolumny te uzupełniają się automatycznie po wysłaniu faktury z poziomu programu i przyjęciu jej przez KSeF,

  "numer faktury ksef"

  Jeżeli faktura została wysłana poza programem FakturaLight, numer KSeF można uzupełnić ręcznie, uruchamiając menu kontekstowe i klikając polecenie Wprowadź numer KSeF

  "numer faktury ksef"

  Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem OK,

  "numer faktury ksef"

  kolumna Data KSeF zostanie uzupełniona automatycznie.

  "numer faktury ksef"

  1.6  Nowe filtry na liście dokumentów sprzedażowych

  Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

  W tej wersji programu dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze KSeF (opcja dostępna w sekcji Filtr) oraz po statusie (opcja dostępna w sekcji KSeF).

  "numer faktury i status w ksef"

  Aby wyszukać pożądany dokument, w polu Filtr wpisujemy numer faktury nadany przez KSeF. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.


  Aby wyświetlić dokumenty według statusu wybieramy jedną z dostępnych opcji po prawej stronie w sekcji KSeF:

  • Wszystkie - wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe.
  • Wysłane – wyświetla tylko dokumenty zatwierdzone/przyjęte w KSeF(oznaczone ikoną z fajką).
  • W trakcie - wyświetla tylko dokumenty oczekujące na przetworzenie w KSeF (oznaczone ikoną z kłódką).
  • Niewysłane – wyświetla dokumenty niewysłane do KSeF.

  Uwaga! Filtr KSeF uwzględnia status dokumentów tylko w wybranym środowisku.

 • Dodano nowe kolumny do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy do zestawienia kolumny Cena, Typ ceny, Stawka, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Nr KSeF,Data KSeF.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 3 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury: Standardowy z opisem, Standardowy z numerem WZ (wersja Magazyn) oraz  Standardowy z numerem katalogowym, które są dostępne w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.

 • Dodano tłumaczenia ról Podmiotu 3 na inne języki

  Sposób oznaczania charakteru występowania Podmiotu trzeciego na fakturze został opisany w aktualizacji 20.11.2023 w punkcie 1.2 Dodano funkcję dla Podmiotu 3 W tej wersji programu dodaliśmy tłumaczenia poszczególnych ról na inne języki.

 • Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku
   
  W tej wersji programu dodaliśmy następujące zmienne do szablonów wydruku:

  Do pozycji faktury: GTU, PKOB, Załącznik 15, Akcyza, Oznaczenia dotyczące procedur

  Do faktury: Numer KSeF, Data przyjęcia faktury w KSeF, Dodatkowe informacje

 • Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z listy dokumentów

  Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

  Aby skopiować dane, przechodzimy do interesującej nas zakładki, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]

  "kopiuj numer faktury ksef"

 • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur marża

  Podczas generowania JPK_V7 były pomijane faktury marży dla produktów z kartoteki ze zdefiniowaną stawką np.

 • Zmieniono nazwę "Kontrahent" na "Nabywca" w oknie wystawiania faktur

 • Poprawiono okno wystawiania faktury wielu zamówień

 • Poprawiono pobieranie danych z GUS

 • Poprawiono wieszanie się programu przy konwersji z bardzo starej bazy

 • Poprawiono konwersję bazy do wersji 60 dla MySQL

 • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.

#2
Aktualizacje / Aktualizacja 20.11.2023
Ostatnia wiadomość przez Complay - Luty 06, 2024, 15:09:47


 • Dodano obsługę faktury ustrukturyzowanej FA(2)


  Sposób tworzenia faktury ustrukturyzowanej został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 1 Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Poniżej zostały opisane zmiany w stosunku do FA(1).

  1.1. Wprowadzanie danych Identyfikacyjnych Kontrahenta
  Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze.
  Dla transakcji krajowych należy podać NIP Kontrahenta lub pozostawić puste pole.
  Dla transakcji WDT, trójstronnej i usług w UE należy podać NIP Kontrahenta z prefixem europejskim lub pozostawić puste pola.
  Dla pozostałych transakcji należy podać identyfikator klienta w polu NIP lub pozostawić  puste pole.


  1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3

  Sposób wprowadzania danych Odbiorcy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4. Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów.

  W tej wersji programu określono następujące role dla podmiotu trzeciego:

  • Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
  • Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
  • Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy
  • Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców
  • Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika
  • Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
  • Wystawca (JST)
  • Odbiorca (JST)
  • Wystawca (grupa VAT)
  • Odbiorca (grupa VAT)
  1.3. Usunięto wymaganie przyczyny korekty

  W oknie wystawiania faktury korygującej pole Powód korekty nie jest już obowiązkowe.

  1.4. Dodano możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT

  Sposób wprowadzania danych środka transportu w ramach WDT został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML).

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT.

  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe -> Więcej, zakładka WDT Transport, przycisk Dodaj

  "WDT nowy środek transportu"

  Oprócz podstawowych danych, dodatkowo należy uzupełnić numer wiersza faktury, którego dotyczy poniższy środek transportu.

  "WDT nowy środek transportu"

  Lista wszystkich wprowadzonych nowych środków transportu w ramach WDT znajduje się z zakładce WDT Transport.

  "WDT nowy środek transportu"  Aby usunąć wprowadzony środek transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Usuń

  "WDT nowy środek transportu"

  Aby edytować informację o wprowadzonym środku transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj

  "WDT nowy środek transportu"

  W przypadku obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego należy zaznaczyć checkbox Obowiązek wystawienia VAT-22.

  "WDT nowy środek transportu"

  1.5. Usunięto kolumnę Procedura

  1.6. Dodano kolumnę Załącznik 15

  Należy wybrać tak dla danej pozycji w kolumnie Załącznik 15, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie czy cała transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności czy nie.

  "KSeF"


 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów

  Sposób zaciągania danych Kontrahenta z bazy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów również po adresie.

  "wyszukiwanie kontrahentów fakturalight"


 • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze

  Przy zapisie faktury zakupowej o tym samym numerze i NIP-ie pojawi się następujący komunikat:

  "zakupy fakturalight"


 • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty

 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz

 • Dodano możliwość zaznaczania danych VIES [Windows]


#3
Problemy i pytania / Odp: App Store
Ostatnia wiadomość przez Complay - Styczeń 24, 2024, 10:00:50
Subskrypcja w App Store jest rocznym abonamentem. Cena po roku nie ulega zmianie i zawiera prowizję dla firmy Apple.

Licencja wykupiona na stronie https://fakturalight.pl/#kup-teraz również jest w formie rocznego abonamentu rocznego, z tym że pierwszy zakup wynosi 150zł netto, po pierwszym roku odnowienie licencji to koszt 100zł netto.
#4
Problemy i pytania / App Store
Ostatnia wiadomość przez thm35 - Styczeń 24, 2024, 09:07:33
Na jakiej zasadzie działa wykupienie subskrypcji w App Store? Czy to znaczy, że co roku będę musiał płacić 169,99 zł? Czy przedłużenie jest tańsze tak jak gdybym robił to przez stronę.
#5
Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...
Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 03, 2023, 18:25:00
Udało się, dziękuję.

Testuję teraz serwer complay.
#6
Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...
Ostatnia wiadomość przez Complay - Grudzień 02, 2023, 09:43:18
Poniżej linki do pobrania wszystkich instalatorów wersji 51.2, gdyby inni potrzebowali:

STANDARD:
Windows -   https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.exe
macOS -     https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.dmg

MAGAZYN:
Windows -   https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_magazyn_setup.exe
macOS -     https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_magazyn_setup.dmg
#7
Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...
Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 02, 2023, 09:24:17
Działa połączyło się i dziwo wszystko jest, zrobiłem kopię


tylko ja używałem fakturalight magazyn, i niestety nie chce przywrócić tej kopi zrobionej wersją standard

proszę o linka do wersji poprzedniej fakturalight magazyn
#8
Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...
Ostatnia wiadomość przez Complay - Grudzień 02, 2023, 08:22:42
Proszę spróbować cofnąć aktualizację, czyli zainstalować z powrotem starszą wersję programu. Poniżej link:
https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.dmg

Jeśli się uda, dane można przenieść za pomocą wbudowanej w program kopii zapasowej:
1. Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową.
2. Przełączyć się na bazę w usłudze Complay.
3. Narzędzia -> Przywróć kopię zapasową.
#9
Problemy i pytania / Problem z połączeniem z bazą d...
Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 01, 2023, 22:16:16
Po zainstalowaniu ostatniej aktualizacji v.52 nie dam rady połączyć programu z lokalną bazą danych mysql.
Platforma IOS,
Otrzymuję komunikat: Mysql server has gone away QMYSQL: Nie można wykonać zapytania
Baza jest aktywna, użytkownik także.
Może jakiś pomysł.

Czy jest możliwość importu bazy mysql prosto na serwer Complay, mam tez wykupiony takowy na test.
#10
Aktualizacje / Aktualizacja 02.10.2023
Ostatnia wiadomość przez Complay - Wrzesień 22, 2023, 11:17:02


 • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy zamówień i ich zestawień

  Do listy zamówień dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista zamówień fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista zamówień fakturalight"


 • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy faktur zakupowych i ich zestawień

  Do listy faktur zakupowych dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"


 • Zmieniono kolejność kwot w podsumowaniu list
  Pod listą dokumentów w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie informujące uwzględniające ustawiony filtr o sumie wartości z poszczególnych kolumn, dla każdej z zakładek osobno. 

  3.1 Zakładka Sprzedaż
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę nieuregulowanych należności, w tym po terminie.  3.2 Zakładka Kasa
  Podsumowanie obejmuje: saldo kasy, saldo na rachunku bankowym oraz wartość brutto przeliczoną na PLN.
  3.3 Zakładka Zakupy
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę pozostałą do zapłacenia, w tym po terminie.
  3.4 Zakładka Zamówienia/Oferty
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT,  brutto, kwotę do rozliczenia.
  3.5 Zakładka Dokumenty magazynowe
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto/brutto z dokumentów przychodowych,  sumę netto/brutto z wydań towarów.


 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone

  Aby rozliczyć zamówienie bez korzystania z faktur,  zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Oznacz jako rozliczone.

  "Zamówienia fakturalight" • Zablokowano automatyczną zmianę kursu waluty na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zablokowano automatyczną zmianę daty sprzedaży na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zmieniono sposób aktualizacji cen zakupu w kartotece w przypadku korekt PZ


 • Zastąpiono okno komunikacji z bazą loaderem


 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną


 • Poprawiono wyliczanie wartości zakupu na korektach PZ


 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej