Aktualizacja 28.02.2024

Zaczęty przez Complay, Luty 28, 2024, 10:41:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay

 • Dodano wysyłkę e-faktur do KSeF z poziomu programu

  W tej wersji programu dodaliśmy wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF bezpośrednio z poziomu programu. W pierwszej kolejności należy zintegrować program FakturaLight z Krajowym Systemem e-Faktur. Konfigurację połączenia wystarczy przeprowadzić na jednym stanowisku, gdyż ustawienia zapisywane są do bazy.

  1.1  Konfiguracja połączenia z KSeF

  Program FakturaLight komunikuje się z systemem KSeF poprzez TOKEN. TOKEN należy wygenerować na stronie:

  Zobacz instrukcję jak wygenerować token do komunikacji z KSeF lub film jak uzyskać token do połączenia z KSeF.

  Jeśli posiadamy już TOKEN, klikamy ikonę KSeF (e-faktura)

  "program do faktur ksef"


  Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy środowisko pracy,

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  a następnie klikamy przycisk Przypisz

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  W nowym oknie wklejamy TOKEN, szyfrując go hasłem i zatwierdzając przyciskiem OK

  "program do faktur konfiguracja ksef"

  Uwaga! W przypadku utraty hasła korzystanie z powyższego TOKENu nie będzie możliwe. Wówczas należy wygenerować nowy token na stronie KSeF.


  1.2  Wysyłanie pojedynczej faktury do KSeF

  Wysyłka faktury do KseF odbywa się analogicznie, jak wysyłka mailowa. Po zapisaniu dokumentu klikamy ikonę Wyślij do KSeF znajdującą się po prawej stronie danego wiersza.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Uruchomi się kreator wysyłki, w którym wyświetlają się dane faktury (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  szczegółowy status faktury,

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  a także przyciski nawigacyjne i aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (1) zostanie utworzony XML, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  który wysyłamy przyciskiem Wyślij do KSeF (1),

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  zatwierdzając hasłem szyfrującym TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Jeśli faktura zawiera błędy w strukturze, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas w sekcji Status faktury wyświetlą się szczegółowe informacje.

  "wysyłanie faktur do ksef nieprawidłowy wystawca"

  Dla prawidłowo wysłanej faktury pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (1)

  "wysyłanie faktur do ksef upo"

  Po przyjęciu dokumentu w KSeF w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "numer faktury ksef"

  a dokument zostanie oznaczony fajką na liście głównej oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje z KSeF.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód jej odrzucenia przez system.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokument zostanie zablokowany przed edycją/usunięciem i oznaczony ikoną kłódki na liście głównej.

  "oznaczenie faktury niewysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator weryfikacji w KSeF. Klikamy przycisk Sprawdź w KSeF (1),

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu przez Krajowy System e-Faktur.

  "ponowna weryfikacja faktury w ksef"


  1.3  Zbiorcze wysyłanie faktur do KSeF

  Zbiorcza wysyłka do KSeF jest dostępna z poziomu listy faktur.  Za pomocą myszy zaznaczamy przynajmniej jeden rekord i klikamy przycisk KSeF znajdujący się w prawym dolnym rogu okna obok podsumowania.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Uruchomi się kreator wysyłki, gdzie w tabelce wyświetlają się dane wybranych faktur (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

  "wysyłka faktur do ksef"

  szczegółowy status podświetlonej faktury,

  "wysyłka faktur do ksef"

  a także przyciski nawigacyjne oraz aktualnie wybrane środowisko KSeF.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (liczba wybranych faktur) zostanie utworzony XML dla każdej z faktur, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura zawiera błędnie wypełnione pola, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas dla wybranego elementu w sekcji Status faktury wyświetli się szczegółowy opis błędu.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Po kliknięciu przycisku Wyślij do KSeF (liczba dokumentów w formacie XML gotowych do wysłania)

  "wysyłka faktur do ksef"

  wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło szyfrujące TOKEN.

  "wysyłanie faktur do ksef program do faktur"

  Dla wysłanych faktur pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (liczba faktur przyjętych w KSeF)

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli faktura została przyjęta w KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

  "wysyłka faktur do ksef"

  natomiast dokument zostanie oznaczony fajką na głównej liście oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

  "oznaczenie faktury wysłanej do ksef"

  Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje KSeF dla danej faktury.

  "numer faktury ksef"

  Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.

  "wysyłka faktur do ksef"

  Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokumenty zostaną zablokowane przed edycją/usunięciem i oznaczone ikoną kłódki na liście głównej.

  "wysyłka zablokowanych faktur do ksef"

  Kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator z listą faktur wysłanych w danej sesji do ponownej weryfikacji w KSeF. Wybieramy przycisk Sprawdź w KSeF (liczba dokumentów do sprawdzenia w KSeF),

  "wysyłka faktur do ksef"

  otrzymując informację zwrotną o przetwarzaniu, przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów przez Krajowy System e-Faktur.

  "faktury wysłane do ksef"

  Uwaga! W systemie KSeF zostały wprowadzone limity ograniczające liczbę nawiązywanych sesji ( zapytań) dla danego NIP w jednostce czasu ( 2 sesje w ciągu 2 minut). Zalecamy wysyłać jednorazowo (w ramach tej samej sesji/zaznaczenia) większą liczbę faktur, aby nie spowodować czasowej blokady dostępu do KSeF.

  1.4 Sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej przed wysłaniem do KSeF

  W programie FakturaLight zaimplementowano następujące mechanizmy weryfikacji dokumentu przed wysłaniem go do Krajowego Systemu e-Faktur:

  Walidacja ze schemą FA(2)  - sprawdzana jest zgodność wygenerowanego pliku XML ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2). Jeżeli weryfikacja zakończy się błędem, wówczas należy poprawić daną fakturę i wysłać ją powtórnie. 


  Kontrola unikalności numeru faktury w KSeF - w trakcie procesu wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, program sprawdza, czy dany numer faktury nie znajduje się już w systemie KSef. W przypadku wykrycia duplikatu, nie zostanie ona ponownie wysłana i jednocześnie w sekcji Status faktury wyświetli się błąd.

  Uwaga! Jeżeli jedna lub więcej faktur w sesji/zaznaczenia będzie zawierała błędy w strukturze, to tylko one nie zostaną wysłane, natomiast pozostałe dokumenty zapiszą się w KSeF.


  1.5  Nowe kolumny na liście dokumentów sprzedażowych

  Do listy dokumentów sprzedażowych dodaliśmy kolumny Nr KSeF, w której przechowywany jest numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur oraz Data KSeF, czyli data przyjęcia faktury przez KSeF. Kolumny te uzupełniają się automatycznie po wysłaniu faktury z poziomu programu i przyjęciu jej przez KSeF,

  "numer faktury ksef"

  Jeżeli faktura została wysłana poza programem FakturaLight, numer KSeF można uzupełnić ręcznie, uruchamiając menu kontekstowe i klikając polecenie Wprowadź numer KSeF

  "numer faktury ksef"

  Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem OK,

  "numer faktury ksef"

  kolumna Data KSeF zostanie uzupełniona automatycznie.

  "numer faktury ksef"

  1.6  Nowe filtry na liście dokumentów sprzedażowych

  Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

  W tej wersji programu dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze KSeF (opcja dostępna w sekcji Filtr) oraz po statusie (opcja dostępna w sekcji KSeF).

  "numer faktury i status w ksef"

  Aby wyszukać pożądany dokument, w polu Filtr wpisujemy numer faktury nadany przez KSeF. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.


  Aby wyświetlić dokumenty według statusu wybieramy jedną z dostępnych opcji po prawej stronie w sekcji KSeF:

  • Wszystkie - wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe.
  • Wysłane – wyświetla tylko dokumenty zatwierdzone/przyjęte w KSeF(oznaczone ikoną z fajką).
  • W trakcie - wyświetla tylko dokumenty oczekujące na przetworzenie w KSeF (oznaczone ikoną z kłódką).
  • Niewysłane – wyświetla dokumenty niewysłane do KSeF.

  Uwaga! Filtr KSeF uwzględnia status dokumentów tylko w wybranym środowisku.

 • Dodano nowe kolumny do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy do zestawienia kolumny Cena, Typ ceny, Stawka, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Nr KSeF,Data KSeF.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 3 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury: Standardowy z opisem, Standardowy z numerem WZ (wersja Magazyn) oraz  Standardowy z numerem katalogowym, które są dostępne w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.

 • Dodano tłumaczenia ról Podmiotu 3 na inne języki

  Sposób oznaczania charakteru występowania Podmiotu trzeciego na fakturze został opisany w aktualizacji 20.11.2023 w punkcie 1.2 Dodano funkcję dla Podmiotu 3 W tej wersji programu dodaliśmy tłumaczenia poszczególnych ról na inne języki.

 • Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku
   
  W tej wersji programu dodaliśmy następujące zmienne do szablonów wydruku:

  Do pozycji faktury: GTU, PKOB, Załącznik 15, Akcyza, Oznaczenia dotyczące procedur

  Do faktury: Numer KSeF, Data przyjęcia faktury w KSeF, Dodatkowe informacje

 • Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z listy dokumentów

  Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

  Aby skopiować dane, przechodzimy do interesującej nas zakładki, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]

  "kopiuj numer faktury ksef"

 • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur marża

  Podczas generowania JPK_V7 były pomijane faktury marży dla produktów z kartoteki ze zdefiniowaną stawką np.

 • Zmieniono nazwę "Kontrahent" na "Nabywca" w oknie wystawiania faktur

 • Poprawiono okno wystawiania faktury wielu zamówień

 • Poprawiono pobieranie danych z GUS

 • Poprawiono wieszanie się programu przy konwersji z bardzo starej bazy

 • Poprawiono konwersję bazy do wersji 60 dla MySQL

 • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.