Aktualizacja 18.02.2019

Zaczęty przez Complay, Luty 18, 2019, 14:54:57

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano opcję wystawiania kilku faktur do zamówienia.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wystawienia faktury VAT częściowej, dokumentującej częściowe wykonanie usługi, określony etap produkcji lub niepełną dostawę na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia od kontrahenta. Do tej pory wielofazowe rozliczenie zamówienia możliwe było jedynie poprzez faktury zaliczkowe.

  Aby wystawić fakturę VAT do części zamówienia, przechodzimy do kartoteki Zamówienia, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy na wybranym rekordzie i klikamy polecenie Wystaw fakturę do zamówienia. Otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi, gdzie możliwa jest edycja każdego pola (oprócz waluty).  Nie można zmienić raz wybranego sposobu rozliczania zamówienia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na faktury VAT, wówczas nie będzie możliwe wystawienie żadnej faktury zaliczkowej do tego zamówienia.
 • Wprowadzono opcję rozliczenia marży.

  W procedurze VAT-marża, podstawą opodatkowania jest kwota marży, pomniejszoną o kwotę podatku. Do tej pory możliwe było jedynie wystawienie faktury VAT marża. Od tej wersji użytkownik ma możliwość jej rozliczenia oraz wygenerowania raportów, gdzie wyszczególniona jest marża netto oraz podatek VAT od marży.

  W celu rozliczenia marży, należy otworzyć okno wystawiania nowej faktury VAT marża, a następnie kliknąć przycisk Rozliczenie marży.  Otworzy się okno danych zakupowych.  Po prawej stronie okna mamy przyciski, za pomocą których dodajemy kolejne pozycje lub je usuwamy (zaznaczone na czerwono). Na podstawie wprowadzonych informacji, program automatycznie wyliczy marżę oraz wysokość należnego podatku.  Wyniki wyświetlają się u dołu tabeli (zaznaczone na niebiesko).

  Pola uzupełniamy w następujący sposób:

  • Wybór stawki VAT - jest to stawka VAT naliczonego, którego podstawą opodatkowania jest marża
  • Nazwa (opcjonalnie) - wprowadzamy nazwę poniesionego koszt związanego ze sprzedażą objętą procedurą marży
  • Opis (opcjonalnie) - wprowadzamy opis transakcji
  • Numer dokumentu zakupu (opcjonalnie) - wprowadzamy numer  dokumentu zakupu
  • Wartość zakupu brutto (opcjonalnie, ale niezbędne do rozliczenia marży)  - wprowadzamy cenę nabycia brutto.


  Wartość nabycia towaru, wyliczona kwota marży oraz wartość podatku VAT nie pojawią się na wydruku faktury. Są to wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego ujęcia w ewidencji.


  Ewidencja sprzedaży marża

  Aby utworzyć ewidencję sprzedaży marża, klikamy przycisk Raporty (JPK), a następnie wybieramy opcję Ewidencja sprzedaży marża.  Pojawi się okno z listą faktur VAT marża.


  W górnej części okna znajduje się menu filtrowania danych (zaznaczone na czerwono). Pozwala ono na wyświetlenie wybranych wierszy, według kryterium daty oraz pozycji na fakturach. Obok mamy przyciski do wydrukowania lub eksportowania wyświetlonych dokumentów (zaznaczone na czerwono).

  Pod listą dokumentów znajduje się podsumowanie każdej kolumny, które bierze pod uwagę tylko dokumenty spełniające ustawiony filtr, czyli wszystkie widoczne faktury (zaznaczone na niebiesko).

  Lista ewidencji zawiera następujące kolumny: numer faktury, data wystawienia, data transakcji, kontrahent, wartość brutto, wartość zakupu, wartość marży brutto, wartość marży netto, stawka podatku marży, kwota podatku należnego.
  Każdą kolumnę można ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w jej nagłówek i odznaczając checkbox z jej nazwą. Jeżeli kolumna zostanie ukryta na liście, nie będzie widoczna na wydruku.  Ujęcie faktury VAT marża w pliku JPK_VAT

  Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie zaksięgowana do JPK_VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT.
  W przypadku sprzedaży poniżej ceny nabycia danego towaru lub usługi, w JPK_VAT zostaną wprowadzone wartości 0.

 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania w fakturach zakupowych.
  Program nie uwzględniał korekt ujemnych do faktur zakupowych i błędnie sumował kwoty wyświetlane w dolnej części okna głównego.

 • Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty.
  Poprawiono wielkość okna wystawiania faktury korekty na systemie macOS.