Aktualizacja 02.12.2019
« dnia: Grudnia 02, 2019, 14:38:25 »
 • Dodano noty księgowe

  Dokumentami stosowanymi do dokonywania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami gospodarczymi są także noty księgowe. Nota księgowa może być wykorzystywana do obciążeń lub uznań wyłącznie w sytuacjach, kiedy nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, na przykład naliczenie odsetek dłużnikowi za niezapłacone zobowiązania, kara umowna za nieterminową realizację umowy/dostawy, uznanie dłużnika kwotą umorzonego długu, opłata skarbowa itp.

  Aby utworzyć notę księgową, rozwijamy menu Nowa faktura.  W oknie dialogowym uzupełniamy następujące dane:  1.1 Sekcja Ogólne

  Rozpoczynamy od wyboru numeracji, która jest zrealizowana analogicznie jak dla innych dokumentów. Po prawej stronie sekcji, ustawiamy Datę wystawienia.

  1.2 Sekcja Adresat

  W tej sekcji uzupełniamy dane kontrahenta w taki sam sposób, jak w pozostałych typach dokumentów (ręcznie, z kartoteki kontrahentów lub z bazy GUS na podstawie NIP).

  1.3 Sekcja Płatność

  W zakładce Płatność wypełniamy sposób płatności, walutę, termin płatności oraz informacje o rachunku bankowym. Te dane można ukryć na wydruku dokumentu, odznaczając opcję Drukuj sposób i termin płatności.
  Uwaga! Wartość uznania/obciążenia w walucie obcej nie jest przeliczana na złotówki.

  1.4 Sekcja Dodatkowe

  W zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej notę księgową, a także możliwość wpisania uwag, które zostaną wydrukowane na dokumencie.

  Uwaga! Na wydruku noty księgowej widoczne jest miejsce na podpis Wystawcy oraz Akceptującego bez względu na to, czy zostały one wcześniej uzupełnione.

  1.5 Sekcja Pozycje

  Na każdą pozycję noty księgowej składają się edytowalne kolumny Obciążyliśmy, Treść i Uznaliśmy, które należy uzupełnić ręcznie.

  Przygotowaną notę księgową możemy odnaleźć w części Noty w zakładce Noty księgowe.  Zarządzanie listą odbywa się w analogiczny sposób jak dla faktur.

 • Zaktualizowano JPK_FA do wersji 3

  Obecnie obowiązuje trzecia wersja pliku JPK_FA. Od 1 grudnia 2019 wszystkie faktury, nawet wystawione przed tą datą, muszą być przekazane do organów kontrolnych według nowego schematu xml.  W tej wersji programu uaktualniliśmy plik JPK_FA do wersji 3. Proces tworzenia raportu JPK_FA pozostał bez zmian (zobacz generowanie JPK_FA).

 • Umożliwiono wprowadzanie wieloliniowych nazw pozycji na dokumentach

  Czasami klient oczekuje, aby na fakturze umieścić szczegółowy opis usługi lub dokładną specyfikację sprzedawanego produktu. Takie sytuacje wymagają wpisania kilkuliniowego tekstu. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy edytor nazwy towaru lub usługi.

  Aby otworzyć edytor nazwy produktu, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce w kolumnie Nazwa towaru lub usługi i klikamy polecenie Edytuj....
  Edytor uruchamia się dla każdej pozycji osobno, w dokumentach sprzedaży i zakupu, zamówieniach, ofertach oraz dokumentach magazynowych.  Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.

 • Data sprzedaży jako miesiąc (np. styczeń 2019)

  Dodaliśmy możliwość ustawienia miesiąca jako daty sprzedaży.  W tym celu należy w oknie wystawiania faktury kliknąć napis mc obok daty sprzedaży. • Dodano możliwość klonowania zamówień, ofert, faktur zakupowych i proform

  Klonowanie powoduje utworzenie nowego dokumentu w kartotece, na podstawie już istniejącego.

  Aby sklonować dokument należy go odnaleźć na liście. Następnie ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Klonuj dokument.
 • Dodano opcję ukrywania magazynu (wersja FL Magazyn)

  Polityka magazynowa określa strukturę oraz ilość magazynów w zależności od potrzeb. W dowolnym momencie może dojść do sytuacji, kiedy wcześniej utworzony i używany magazyn okazuje się zbędny i przeszkadza podczas pracy z programem.
  W tej wersji programu dodaliśmy nową funkcję organizacyjną - ukrywanie magazynu. Ukryte magazyny nie pojawiają się na żadnej z list. Jedynie w przypadku edycji dokumentów, które mają produkty z tego magazynu, tymczasowo wyświetla się nieaktywny magazyn.

  Aby ukryć magazyn przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Magazyn. Następnie odznaczamy nieużywane magazyny.  Magazyny znikną z list, a ich podgląd będzie możliwy dopiero po ponownej aktywacji.  Uwaga! W kartotece produktów, przy wybraniu magazynów Wszystkie, pokazuje stan wszystkich magazynów, nawet ukrytych.

 • Dodano informację o braku dokumentów na liście

  Dodaliśmy komunikat Brak dokumentów lub nie są widoczne przy aktualnym filtrze w oknie głównym, jeżeli na liście nie wyświetlają się żadne dokumenty. • Poprawiono klonowanie faktur

  Podczas klonowania faktury nie kopiuje się już status o wysłanym przypomnieniu o płatności.

 • Poprawiono wydruk faktury korygującej dla więcej niż 3-ech stron

  Skorygowaliśmy pozycję tabelki podsumowującej oraz numerację stron.

 • Poprawiono błędy w wystawianiu faktur zaliczkowych do zamówienia

  W oknie wyboru zamówienia/oferty nie wyświetlają się już zamówienia do dostawcy.
  Przywrócono do menu kontekstowego opcję wystawiania faktury zaliczkowej zawierającej jedynie zaliczkę.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2019, 17:11:48 wysłana przez Complay »