Aktualizacja 17.10.2019

Zaczęty przez Complay, Październik 18, 2019, 15:12:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano tworzenie zamówień do dostawcy

  Zamówienie do dostawcy to dokument kierowany do kontrahenta ze specyfikacją towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia dalszej sprzedaży. Zamówione artykuły zwiększają stan zapasów (dotyczy wersji Magazyn) dopiero na podstawie Przyjęcia Zewnętrznego generowanego w momencie wprowadzania do systemu faktury zakupu.

  Aby otworzyć okno zamówienia do dostawcy, rozwijamy menu Nowe zamówienie.  W oknie dialogowym dane uzupełniamy standardowo, jak w przypadku tworzenia zamówienia czy oferty.  Jedyną różnicą jest brak informacji o płatności oraz cena, która jest zaciągana z kartoteki Produktów z kolumny Cena zakupu netto.

  Na podstawie przygotowanego zamówienia do dostawcy, można wygenerować fakturę zakupu. W tym celu przechodzimy do kartoteki Zamówienia/Oferty, do zakładki Zamówienia do dostawcy. Następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Wystaw fakturę zakupową do zamówienia.  Otworzy się okno wystawiania faktury zakupowej z automatycznie zaciągniętymi danymi, z możliwością edycji każdego pola. • Wprowadzono oznaczanie identyfikujące mechanizm podzielonej płatności

  01 listopada 2019r wchodzi w życie zmieniona forma mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjnie ma być stosowana do dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie objęte są odwrotnym obciążeniem, czyli pozycji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcja taka musi być udokumentowana fakturą z dopiskiem ,,mechanizm podzielonej płatności".

  Adnotację na wydruku faktury można umieścić:

  2.1 Jednorazowo do pojedynczej faktury

  W oknie wystawiania faktury zaznaczamy opcję Mechanizm podzielonej płatności.  2.2 Globalnie dla wszystkich faktur

  Należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, gdzie zaznaczamy opcję Domyślnie wystawiaj faktury z mechanizmem podzielonej płatności.  Adnotacja mechanizm podzielonej płatności pojawi się w prawej górnej części dokumentu sprzedaży.


 • Dodano opcję automatycznego zapisywania produktów do bazy (wersja Standard)

  W tej wersji programu FakturaLight Standard włączyliśmy możliwość automatycznego dodawania produktów do rejestru. Opcja ta jest dostępna w przypadku wystawiania dokumentu sprzedażowego, zamówienia lub oferty oraz podczas wprowadzania faktury zakupowej. Po konfiguracji, program będzie automatycznie zapisywał każdą nową pozycję albo będzie pytał, czy dopisać wprowadzony produkt do kartoteki.  Aby skonfigurować opcję automatycznego dodawania produktu do bazy, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane,  gdzie w opcji Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać  Uwaga!
  Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem "zaliczka" albo "zadatek" w nazwie.


 • Włączono wydruk wielu faktur do jednego pliku

  Aby połączyć kilka faktur w jeden plik pdf, zaznaczamy wybrane rekordy na liście dokumentów i klikamy przycisk Drukuj.  Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy opcję Zapisz do PDF  wraz z parametrem zapisu,  a następnie wskazujemy lokalizację na dysku i nadajemy plikowi nazwę.
 • Dodano możliwość ukrycia daty zakończenia dostawy/usługi na wydruku faktury

  Dodaliśmy możliwość ukrycia daty dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi na wydruku faktury.

  Aby ukryć datę zakończenia dostawy/usługi na wydruku faktury, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie odznaczamy opcję Drukuj datę zakończenia dostawy/usługi na fakturach.  Uwaga!
  Zgodnie z Art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.


 • Dodano możliwość umieszczenia numeru rachunku VAT na wydruku

  Dodaliśmy możliwość wydruku numeru rachunku VAT na fakturze(na zamówieniu/ w ofercie), funkcjonującego w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

  Aby udostępnić numer rachunku VAT na wydruku, należy w oknie wystawiania faktury(zamówienia/oferty) w zakładce Płatność wybrać z listy Konto do VAT PLN  Aby rachunek pojawił się na liście wybory, należy wcześniej przeprowadzić konfigurację konta bankowego.

  Po umieszczeniu numeru rachunku VAT na wydruku, program rozdziela wartość należności na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.  Uwaga!
  Przelew w mechanizmie podzielonej płatności dokonywany jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Dopiero instytucja bankowa na podstawie komunikatu przelewu automatycznie rozdziela płatność. W związku z tym nie ma podstawy prawnej, by podawać numer rachunku VAT na fakturze/zamówieniu/ofercie.


 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu ujemnej faktury końcowej

  Faktura końcowa zawiera wszystkie wybrane zaliczki niepowiązane, które są prezentowane jako pozycje z ujemną kwotą. Następnie należy ręcznie wprowadzić przedmiot(przedmioty) sprzedaży wraz z ostateczną ceną. W przypadku pominięcia drugiego kroku, faktura będzie mieć wartością ujemną, o czym ostrzega komunikat.  Procedura wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych został opisana w pomocy, w części Jak wystawić fakturę zaliczkową oraz Jak wystawić fakturę końcową.


 • Dodano ostrzeżenie przy wystawianiu faktur mieszaną metodą obliczania podatku VAT

  W programie istnieje możliwość korzystania z mieszanego trybu cen. Oznacza to, że podatek VAT można obliczyć osobno dla każdej pozycji od ceny netto lub od ceny brutto. Zalecamy jednak korzystanie z jednego trybu, ze względu na późniejsze różnice w podsumowaniach, które mogą być odbierane jako błędy w obliczeniach, o czym ostrzega komunikat.
 • Wprowadzono blokadę uruchamiania wielu okien programu

 • Usunięto kwotę do zapłaty słownie z wydruku faktury dwujęzycznej


 • Poprawiono faktury bez VAT do zamówienia

 • Zmieniono domyślny typ ceny dla wszystkich dokumentów

 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail (macOS)

 • Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem firmy

 • Usunięto błąd występujący podczas tworzenie bazy