Aktualizacja 10.06.2019

Zaczęty przez Complay, Czerwiec 06, 2019, 15:15:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano nowe stawki VAT: wewnątrzwspólnotowe i eksportowe

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nowe stawki podatku VAT dla transakcji międzynarodowych, aby rozróżnić operacje wewnątrzwspólnotowe oraz eksportowe. Przypominamy również, że dla zagranicznych kontrahentów program umożliwia wystawienie faktur w języku obcym oraz w obcych walutach. Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność oraz w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 3 - obsługa walut dostępnych w tabeli NBP.

  1.1 Faktura za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów

  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów(WDT) ma miejsce podczas sprzedaży towarów za granice kraju, na teren UE. W tym przypadku sprzedawca nie płaci należnego podatku VAT. Kwota netto jest ujęta w deklaracji JPK_VAT w polu K_21.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% WDT.  Aby możliwe było użycie tej stawki, kontrahent musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE. W celu weryfikacji numeru VAT nabywcy, należy przejść do Sekcja Kontrahent/Odbiorca, w pole NIP wpisać pełny numer identyfikacji podatkowej wraz z prefiksem kraju, a następnie kliknąć ikonę VIES.  Program wyświetli status zarejestrowany albo niezarejestrowany.

  1.2 Faktura za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług ma miejsce w przypadku sprzedaży usług poza terytorium kraju, na rzecz kontrahenta mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek rozliczenia VAT leży po stronie nabywcy usługi. Kwota netto jest wykazywana w deklaracji JPK_VAT w polach K_11 i K_12.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np UE.  Dodatkowo na wydruku faktury umieszczana jest adnotacja odwrotne obciążenie.

  Dla tej stawki kontrahent również musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE, który można potwierdzić ikoną VIES.

  1.3 Faktura za eksport towarów

  Do eksportu towarów dochodzi w przypadku sprzedaży towarów poza kraje UE. Sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem posiadania dokument potwierdzającego wywóz towaru z kraju, tzw. SAD. Kwota netto pojawia się w deklaracji JPK_VAT w polu K_22.

  Aby wystawić fakturę za eksport towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% EXP.  1.4 Faktura za eksport usług

  Za eksport usług uznaje się świadczenie usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności na terenie UE. Kwota netto prezentowana jest w w deklaracji JPK_VAT w polu K11.

  Aby wystawić fakturę za eksport usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np EXP. • Możliwość dodawania własnych stawek VAT

  W programie zdefiniowane są wszystkie krajowe stawki podatku VAT, które stosuje się w następujących przypadkach:
  0%, 5%, 8%, 23% - towary oraz usługi opodatkowane daną stawką w transakcjach krajowych
  0% WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
  zw - dostawa towarów oraz świadczenie usług zwolnionych z VAT
  oo - krajowe odwrotne obciążenie
  0% EXP - eksport towarów poza UE
  np UE - Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług
  np EXP - świadczenie usług poza terytorium UE

  Aby zdefiniować własną stawkę podatku VAT, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku.  Na liście wyświetlą się domyślnie zdefiniowane stawki podatku VAT, dla których można jedynie zmienić ich widoczność podczas wystawiania nowych dokumentów (kolumna Aktywna). Edycja nazwy i wartości jest zablokowana.


  Tworzenie nowej stawki podatku
  Aby dodać nową stawkę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę (która będzie jednocześnie drukowana na dokumentach), przypisujemy wartość nowej stawce (którą program będzie wykorzystywał do wykonywania obliczeń) oraz zaznaczamy widoczność w kolumnie Aktywna.
  Usuwanie stawki podatku
  Aby usunąć stawkę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty z usuniętą stawką zostają zachowane z pierwotnymi obliczeniami.


  Zmiana nazwy lub wartości stawki podatku
  Aby zmienić nazwę lub wartość stawki podatku, klikamy podwójnie w wybrane pole.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty zostają zachowane z oryginalnymi obliczeniami.

 • Możliwość edycji zamówienia/oferty przed wystawieniem faktury końcowej z zaliczek ze specyfikacją pozycji

  Odblokowaliśmy możliwość edycji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, aż do momentu całkowitego rozliczenia. W przypadku zamówienia rozliczanego za pomocą faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji, będzie to moment wystawienia faktury końcowej.

  Uwaga!
  Nie zalecamy modyfikacji zamówienia po wystawieniu faktury zaliczkowej, ponieważ numer zamówienia pozostaje ten sam, natomiast specyfikacje pozycji będą się różniły na poszczególnych dokumentach zaliczkowych. O czym ostrzega program przed rozpoczęciem edycji. • Wyświetlanie kosztowych faktur odwrotne obciążenie w ewidencji sprzedaży VAT

  Aby uwzględnić zakupowe faktury z mechanizmem odwrotnego obciążenia w ewidencji sprzedaży VAT, należy przejść do generowania ewidencji sprzedaży VAT, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględnij faktury zakupowe z odwrotnym obciążeniem. • Możliwość ukrywania ceny jednostkowej netto

  Według ustawy o VAT, faktura powinna zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku. Ale jeżeli użytkownik korzysta z metody ,,w stu", czyli oblicza kwotę podatku od ceny brutto, wówczas zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać na fakturze cenę jednostkową brutto, zgodnie z art. 106e ust. 8 ustawy o VAT.

  Aby na dokumentach drukowała się kolumna z ceną jednostkową brutto, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie zaznaczamy opcję Drukuj cenę brutto. • Odblokowanie opcji klonowania opłaconej faktury proformy i paragonu

  Odblokowaliśmy możliwość klonowania opłaconych faktur proforma i paragonów. • Korekta faktur zaliczkowych niepowiązanych

  Wprowadziliśmy możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur zaliczkowych niepowiązanych. • JPK_FA pominięcie znacznika P_5B w fakturach bez NIPu

  Podczas generowania raportu JPK_FA pomijany jest znacznik P_5B dla faktur, na których nie jest wprowadzony numer identyfikacji podatkowej (NIP). • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)

  Każdorazowo po zamknięciu programu, automatycznie tworzona jest kopia zapasowa wbudowanej bazy SQLite, która zapisywana jest w tym samym folderze, co baza główna. Przechowywane jest ostatnie 30 kopii, a nazwa pliku zawiera dokładną datę i godzinę utworzenia. • Możliwość usuwania zapamiętanego klucza pełnej wersji

  Aby usunąć zapamiętany klucz pełnej wersji programu, należy kliknąć ikonę O programie, a następnie wybrać Usuń klucz pełnej wersji.  Program poprosi dodatkowo o potwierdzenie kontynuacji operacji  Usunięcie informacji o kluczu licencji spowoduje zmianę programu w wersję demo. Wszystkie dane zostaną jednak zachowane.