Aktualizacja 13.11.2020

Zaczęty przez Complay, Grudzień 04, 2020, 14:39:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano możliwość generowania JPK_VAT z deklaracją

  Od 1 października dotychczasowy raport JPK_VAT został połączony z deklaracją VAT-7. Do 25 dnia każdego miesiąca, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć ewidencję oraz deklarację w formie elektronicznej za miesiąc poprzedni.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość tworzenia JPK_V7M lub JPK_V7K. Zanim jednak zaczniemy generowanie danego rodzaju pliku, należy wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne do jego przygotowania.

  1.1 Konfiguracja ustawień wymaganych do prawidłowego generowania pliku JPK_V7

  Na dane identyfikujące osobę fizyczną składają się następujące pola: NIP, Pierwsze imię, Nazwisko, Data urodzenia oraz Email.
  Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiot niebędący osobą fizyczną należą: NIP, Pełna nazwa oraz Email.


  Aby wprowadzić wyżej wymienione informacje, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Dane firmy:

  "dane firmy w jpk"

  oraz zakładka JPK:

  "dane firmy w jpk"

  Kolejnym krokiem jest ustawienie daty księgowania z zakładce Zaawansowane. Sposób jej konfiguracji został już opisany w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 1 - data księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

  1.2 Generowanie pliku JPK_V7M

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M.

  "nowy plik jpk_v7m"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry generowanego pliku.

  "nowy plik jpk_v7m"

  Na początek w części Okres wybieramy Rok oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7M, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Program automatycznie pobierze wszystkie dokumenty do ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu z wybranego okresu, z możliwością ich późniejszych zmian i na ich podstawie przeliczy poszczególne pola w deklaracji.

  Aby łatwiej było przeglądać i edytować zawartość pliku JPK_VAT i zintegrowanej deklaracji podatkowej VAT7, cały raport został podzielony na 4 zakładki.

  W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

  "jpk_v7m nagłówek deklaracji"

  Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich dokumentów z wybranego okresu rozliczeniowego. Pod listami możemy podglądnąć schemat księgowania danego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.  Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj.

  "jpk_v7m pojedyncza faktura w ewidencji"

  Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Pole data sprzedaży przechowuje datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części, w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7m "


      • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7m"  Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

  "zakup wiersz jpk_v7m"


      • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

  "zakup wiersz jpk_v7m"

  Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

  "jpk_v7m ewidencja sprzedaży"

  Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

  "jpk_v7m ewidencja zakupów"

  Dane w zakładce Deklaracja VAT są podzielone na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe.
  Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie stosownych wpisów wykazanych w ewidencji sprzedaży

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  i zakupu

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

  Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

  W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Utworzony plik wyświetli się na liście.

  Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

  "jpk z deklaracją"

  Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

  "jpk z deklaracją"


  1.3 Generowanie pliku JPK_V7K

  Raport JPK_V7K również wysyła się co miesiąc, z tym że za pierwsze dwa miesiące kwartału plik JPK_V7K zawiera samą część ewidencyjną, natomiast dopiero w rozliczeniu kwartalnym plik JPK_V7K składa się z części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału i części deklaracyjnej za cały kwartał.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K.

  "jpk_v7k"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry pliku.

  "jpk_v7k"

  Na początek w części Okres wybieramy Rok, Kwartał oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7K, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

  Jeżeli generujemy rozliczenie miesięczne za pomocą raportu JPK_V7K, wówczas po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby poprawnie wygenerować rozliczenie kwartalne JPK_V7K, należy wcześniej utworzyć pliki JPK_V7K za dwa poprzednie miesiące tego kwartału. Jeżeli brakuje rozliczenia za którykolwiek miesiąc, pojawi się stosowny komunikat:

  w przypadku, gdy nie ma żadnego rozliczenia

  "jpk_v7k"

  w przypadku, gdy brakuje jednego rozliczenia

  "jpk_v7k"

  Jeżeli za jeden z poprzednich miesięcy rozliczeniowych został wygenerowany więcej niż jeden plik JPK_V7K, program nie pozwoli utworzyć rozliczenia kwartalnego. Należy wówczas usunąć zdublowane rozliczenia:

  "jpk_v7k"

  Po zatwierdzeniu, otworzy się okno raportu podzielone na 4 części. I tylko aktywne zakładki zostaną dołączone do generowanego pliku JPK_V7K.

  W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

  "jpk_v7k nagłówek deklaracji"

  Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich wystawionych dokumentów w wybranym okresie rozliczeniowym. Po najechaniu na wybrany rekord, pod listą pojawi się schemat księgowania tego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.

  "jpk_v7k ewidencja sprzedaży"

  Jeżeli generujemy rozliczenie kwartalne, to na liście dodatkowo wyświetlają się dowody sprzedaży i dowody zakupu, zaksięgowane w dwóch poprzednich miesiącach kwartału. Program zaciąga te dane z wcześniej wygenerowanych plików JPK_V7K.

  "jpk_v7k kwartalne"

  "jpk_v7k kwartalne"

  Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj. Wyszarzone rekordy można edytować wyłącznie w pierwotnie wygenerowanej deklaracji.

  "jpk_v7k"

  Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Data sprzedaży przedstawia datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7k "


      • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7k"  Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

  "zakup wiersz jpk_v7k"


      • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

  "zakup wiersz jpk_v7k"


  Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

  "jpk_v7k ewidencja"

  Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalny i oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

  "jpk_v7k ewidencja"

  Zakładka Deklaracja VAT jest nieaktywna w plikach JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału i pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalnym. Dane w niej podzielone są na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe. 

  Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie wszystkich zaciągniętych wpisów aktywnych i nieaktywnych w ewidencji sprzedaży:

  "jpk_v7k deklaracja"

  i zakupu:

  "jpk_v7k deklaracja"

  Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

  Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji, wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

  W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

  "jpk_v7k deklaracja"

  Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK, a utworzony plik wyświetli się na liście.

  Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

  "jpk z deklaracją"

  Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

  "jpk z deklaracją"


  1.4 Jak wygenerować korektę JPK_V7?

  Korekta elektronicznego raportu JPK zawiera kompletny zestaw danych, nie tylko te właściwe. Zatem, aby wygenerować korektę JPK_V7, w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie.

  Następnie otwieramy okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikając przycisk Raporty(JPK) -> Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Klikamy przycisk Nowy plik JPK, z którego wybieramy korygowaną strukturę.

  "jpk_v7k"

  W oknie ustawiamy parametry pliku, zaznaczamy checkbox obok napisu Korekta  i wybieramy zakres zmian.

  "jpk_v7 korekta"

  Przy generowaniu korekty części deklaracyjnej i ewidencyjnej, mamy możliwość zmiany wszystkich danych. Natomiast jeżeli korekta dotyczy samej ewidencji lub samej deklaracji, aktywna będzie zakładka Nagłówek oraz wybrane zakładki.

  W przypadku pliku JPK_V7K, korekta za pierwsze dwa miesiące kwartału odnosi się wyłącznie do ewidencji. Natomiast deklarację można korygować jedynie za ostatni miesiąc kwartału.

  "jpk_v7 korekta"


 • Rozbudowano opcje rozliczania marży z faktury VAT marża

  Sposób rozliczania marży w procedurze VAT-marża został opisany w aktualizacji 18.02.2019 w punkcie 2.

  Dla potrzeb JPK_V7 w oknie rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług, opodatkowanych na zasadach marży, dodaliśmy kolumny NIP, Nazwa kontrahenta oraz Data zakupu.

  "faktura marża w jpk_v7"

  Każda pozycja wprowadzona w oknie rozliczenia marży, zostanie zaksięgowana w JPK_V7 do ewidencji zakupów w polu Marża, jako osobny dokument będący podstawą wyliczenia marży.

  "faktura marża w jpk_v7"


 • Zmieniono akcje dla przycisku Dodaj w Kartotece kontrahentów
       
  W kartotece kontrahentów przycisk Dodaj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.


 • Poprawiono przeliczanie numeracji, jeśli program jest włączony bez przerwy

 • Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie "Ustawień programu".

 • Zmieniono domyślną zakładkę w oknie wystawiania faktury z "JPK" na "Płatność".

 • Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.