Aktualizacja 20.11.2023

Zaczęty przez Complay, Luty 06, 2024, 15:09:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano obsługę faktury ustrukturyzowanej FA(2)


  Sposób tworzenia faktury ustrukturyzowanej został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 1 Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Poniżej zostały opisane zmiany w stosunku do FA(1).

  1.1. Wprowadzanie danych Identyfikacyjnych Kontrahenta
  Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze.
  Dla transakcji krajowych należy podać NIP Kontrahenta lub pozostawić puste pole.
  Dla transakcji WDT, trójstronnej i usług w UE należy podać NIP Kontrahenta z prefixem europejskim lub pozostawić puste pola.
  Dla pozostałych transakcji należy podać identyfikator klienta w polu NIP lub pozostawić  puste pole.


  1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3

  Sposób wprowadzania danych Odbiorcy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4. Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów.

  W tej wersji programu określono następujące role dla podmiotu trzeciego:

  • Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
  • Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
  • Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy
  • Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców
  • Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika
  • Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
  • Wystawca (JST)
  • Odbiorca (JST)
  • Wystawca (grupa VAT)
  • Odbiorca (grupa VAT)
  1.3. Usunięto wymaganie przyczyny korekty

  W oknie wystawiania faktury korygującej pole Powód korekty nie jest już obowiązkowe.

  1.4. Dodano możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT

  Sposób wprowadzania danych środka transportu w ramach WDT został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML).

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT.

  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe -> Więcej, zakładka WDT Transport, przycisk Dodaj

  "WDT nowy środek transportu"

  Oprócz podstawowych danych, dodatkowo należy uzupełnić numer wiersza faktury, którego dotyczy poniższy środek transportu.

  "WDT nowy środek transportu"

  Lista wszystkich wprowadzonych nowych środków transportu w ramach WDT znajduje się z zakładce WDT Transport.

  "WDT nowy środek transportu"  Aby usunąć wprowadzony środek transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Usuń

  "WDT nowy środek transportu"

  Aby edytować informację o wprowadzonym środku transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj

  "WDT nowy środek transportu"

  W przypadku obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego należy zaznaczyć checkbox Obowiązek wystawienia VAT-22.

  "WDT nowy środek transportu"

  1.5. Usunięto kolumnę Procedura

  1.6. Dodano kolumnę Załącznik 15

  Należy wybrać tak dla danej pozycji w kolumnie Załącznik 15, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie czy cała transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności czy nie.

  "KSeF"


 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów

  Sposób zaciągania danych Kontrahenta z bazy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów również po adresie.

  "wyszukiwanie kontrahentów fakturalight"


 • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze

  Przy zapisie faktury zakupowej o tym samym numerze i NIP-ie pojawi się następujący komunikat:

  "zakupy fakturalight"


 • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty

 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz

 • Dodano możliwość zaznaczania danych VIES [Windows]