Aktualizacja 17.04.2019

Zaczęty przez Complay, Maj 09, 2019, 14:03:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

  Data księgowania definiuje okres rozliczeniowy, do którego należy dana transakcja. Na jej podstawie dokument sprzedaży albo zakupu jest ujmowany w JPK w danym okresie. Domyślnie nie wyświetla się podczas tworzenia dokumentów sprzedażowych. Uzupełnia się automatycznie, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach.

  Aby zarządzać datą księgowania, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W ramce znajdują się wszystkie opcje dotyczące daty księgowania.
  Ustawienia daty księgowania faktur sprzedażowych:
  Aby wyświetlić datę księgowania w oknie wystawiania faktury należy zaznaczyć opcję Pokaż datę księgowania w oknach wystawiania faktur. Data pojawi się po prawej stronie okna i będzie ją można ręcznie ustawić.  Domyślnie dla wszystkich dokumentów sprzedażowych, datą księgowania jest data wystawienia faktury. Aby ją zmienić, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur sprzedażowych zmienić na data sprzedaży albo termin płatności.  Ustawienia daty księgowania faktur zakupowych:
  Domyślnie dla wszystkich dokumentów kosztowych, datą księgowania jest data otrzymania faktury. Jest wyświetlana po prawej stronie okna nowego zakupu, w części Dane faktury zakupowej. Uzupełniana jest automatycznie, po wprowadzeniu danych, ale istnieje możliwość jej ręcznej zmiany.  Aby zmienić domyślną datę księgowania dla faktur zakupowych, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur zakupowych zmienić na data wystawienia albo termin płatności.  Listy faktur i zestawienia:
  Do zestawień, listy faktur sprzedażowych i listy faktur zakupowych dodaliśmy kolumnę "data księgowania".

  Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów:
  Do ewidencji sprzedaży (zakupów) dodaliśmy możliwość wyboru dodatkowej daty, na podstawie której faktury sprzedażowe (zakupowe) są ujmowane w ewidencji VAT. Ewidencję sprzedaży VAT można wygenerować za dany okres według daty wystawienia (jak było dotychczas), daty sprzedaży lub daty księgowania.  Natomiast ewidencję zakupów VAT można wygenerować za dany okres dodatkowo według daty księgowania. Generowanie ewidencji zakupów zostało omówione w aktualizacji 21.03.2019.

  Uwaga!
  Data księgowania jest dostępna wyłącznie dla faktur wystawionych i wprowadzonych po dacie aktualizacji. Dla dokumentów istniejących w bazie nie ulegnie zmianie, datą księgowania jest data wystawienia.

 • Dla faktur MK dodano możliwość automatycznej zmiany daty księgowania po wprowadzeniu całkowitej wpłaty.

  Wystawiona faktura MK z odroczonym terminem płatności nie jest wykazywana w JPK, aż do momentu opłacenia. Wprowadzenie wpłaty w wysokości całkowitej kwoty należności, spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury w JPK pod datą wprowadzenia tej wpłaty.

  Aby data księgowania zmieniała się po opłaceniu faktury MK, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, a następnie zaznaczyć opcję Automatycznie aktualizuj datę księgowania po wprowadzeniu wpłaty całkowitej dla faktur MK. Domyślnie opcja ta jest włączona.  Uwaga!
  Przy ręcznym zarządzaniu datą księgowania, należy upewnić się dodatkowo, czy faktura MK została oznaczona jako zapłacona.


 • Dodano obsługę walut dostępnych w tabeli NBP.

  Aby wyświetlić pożądaną walutę, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Waluty.  Następnie zaznaczyć na waluty, które będą się wyświetlać podczas wystawiania faktury w zakładce Płatność.  Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność.

 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursu walut, dla faktur sprzedażowych.

  Zostało odblokowane pole kursu waluty w oknie wystawiania faktury.

  Aby ręcznie wprowadzić kurs, należy wybrać walutę na którą ma być przeliczana faktura, a następnie wpisać ręcznie jego wartość. • Dodano możliwość wyboru konta podczas wystawiania zamówienia (oferty).

  Podczas wystawiania zamówienia istnieje możliwość dodania numeru rachunku bankowego, który będzie drukował się na dokumentach.

 • Zmiana nazwy "Faktura vat" na "Faktura bez vat" dla nievatowców.

  Jeżeli w Ustawieniach programu użytkownik odznaczy checkbox „Firma jest płatnikiem vat”, to w oknie wystawiania faktury zmieni się jej nazwa na Faktura bez vat. • Zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki przy zapisie plików.

 • Rozwiązano problem z nazwami pozycji na FV, które zawierały znaczniki (html)

  Program interpretował wpisane znaki w nazwach produktów/pozycji na dokumentach, jako znaczniki html.


 • Dodano automatyczne generowanie WZ do faktury wystawionej z PROFormy w wersji Magazyn.