Aktualizacja 29.11.2021

Zaczęty przez Complay, Grudzień 21, 2021, 13:04:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano nowe pola, cechy dla produktów


  Atrybuty produktu to zestaw jego dodatkowych cech własnych. W tej wersji programu zostały uzupełnione pola w rejestrze Produkty, aby móc precyzyjniej dopasować kartotekę towarów i usług do własnych potrzeb. Dodano między innymi możliwość przypisania: producenta, kodu kreskowego, numeru katalogowego, opisu czy wagi. Dodatkowo umożliwiono wgrywanie zdjęć, a także definiowanie do 15 indywidualnych parametrów.

  1.1 Zarządzenie polami w kartotece
  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"


  Parametry każdego produktu możemy edytować bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na wybranej komórce (z wyjątkiem kolumny Stan).

  "kartoteka produktów"

  lub wykorzystując specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj.

  "kartoteka produktów"

  Okno edycji zostało podzielone na 4 części (w wersji z modułem magazynowym 5). Nad zakładkami wyświetla się nazwa edytowanego/dodawanego produktu.


  • 1.1.1 Podstawowe

   W pierwszej części znajdziemy pola z podstawowymi danymi:

   Nazwa - nazwa towaru lub usługi. Nie jest unikatowym polem. Program dopuszcza występowanie kilku pozycji o jednakowych nazwach.

   Nazwa fiskalna - długość nazwy zależy od drukarki fiskalnej, dopuszczalne są znaki w kodzie ASCII,  z zakresu 32-255. Jeśli pole pozostaje puste, na paragonie drukowana jest wartość z kolumny "Nazwa".

   Kod - dowolny ciąg znaków, które identyfikuje produkt. Pole to jest wykorzystywane w podpowiedziach przy wyszukiwaniu produktu, podczas wystawiania faktury/zamówienia/oferty.

   Kod kreskowy - dopuszczalne cyfry 0-9

   Cena - cena sprzedaży, automatycznie zaczytuje się podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, z możliwością edycji.

   Waluta - waluta jest atrybutem ceny sprzedaży. Jeżeli dokument jest wystawiany w walucie, wówczas zaczytują się ceny sprzedaży w walucie dla poszczególnych pozycji na dokumencie.

   Typ ceny - netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto).

   Cena zakupu netto - jest aktualizowana w kartotece na podstawie faktury zakupu.

   Pozostałe parametry: Producent, Nr katalogowyJednostka, Waga netto, Waga brutto, PKWiU/CN, GTU, Stawka VAT, Waluta zakupu, Rabat kwotowy, Rabat procentowy

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.2 Dodatkowe

   W drugiej części okna zostało przygotowane miejsce na notatki do produktu oraz szczegółowy opis.

   "kartoteka produktów"

   Opis stanowi uzupełnienie nazwy. Może być dodany do szablonu wydruku dokumentów. Natomiast zawartość przechowywana w polu Notatka pojawi się w oknie wystawiania dokumentu po wybraniu opcji Informacja o produkcie z menu kontekstowego.

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.3 Zdjęcia

   W kolejnej części istnieje możliwość przechowywania dowolnej ilości zdjęć do produktu.

   Okno składa się z formatki nawigacyjnej oraz przeglądarki miniatur obrazów.

   Przycisk Dodaj służy do dodawania plików graficznych. Maksymalny rozmiar dłuższej krawędzi to 512px. Po wybraniu zdjęcia z dysku, zostanie ono automatycznie przeskalowane z zachowaniem proporcji. Nie jest obsługiwana przeźroczystość.

   Przycisk Usuń służy do usuwania plików graficznych.

   Przycisk Zapisz na dysk pozwala zapisać zaznaczone zdjęcia na dysku/nośniku zewnętrznym.

   Zdjęcia wybranego produktu można zaznaczyć za pomocą klawiatury (strzałki góra/dół, prawo/lewo, Ctrl+A) albo menu nawigacyjnego (przyciski strzałki prawo/lewo).
   "kartoteka produktów"
  • 1.1.4 Własne pola

   W tej zakładce istnieje możliwość dodania kolumn dedykowanych. Można zdefiniować do 15 własnych parametrów dla produktów, np. informację na temat koloru towaru, roku produkcji czy kraju pochodzenia.

   Aby dodać nową cechę, należy kliknąć przycisk Zarządzaj.
   "kartoteka produktów"
   W kolumnie Nazwa wpisujemy wyrażenie opisujące cechę produktu, natomiast w kolumnie Aktywne zaznaczamy widoczność w kartotece i podczas przygotowywania dokumentów.
   "kartoteka produktów" - notatka o produkcie

  • 1.1.5 Magazyn

   W tej części okna należy skategoryzować asortyment. Produkt można zapisać jako towar lub usługę.

   Opcję Usługa używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest usługa, która nie wymaga kontroli stanu magazynowego, np transport. Zaznaczając ten wariant wyszarzą się pozostałe pola.

   "kartoteka produktów"

   Opcję Towar używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest fizyczny artykuł handlowy albo materiał wykorzystywany do produkcji czy wykonania usługi i ważna jest kontrola jego stanu magazynowego. Zaznaczając ten wariant należy dodatkowo przypisać produkt do magazynu, w którym jest przechowywany. Proces powiązania towaru z magazynem został opisany w aktualizacji 27.11.2020 w punkcie 3  Przypisywanie produktów do magazynów.

   Aktualizacja stanów magazynowych w kolumnie Ilość odbywa się na podstawie dokumentów magazynowych.

   "kartoteka produktów"

  1.2 Wystawianie faktur (zamówień/ofert)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Dla wszystkich cech produktów przewidziana jest osobna kolumna, z wyjątkiem pola Notatki. Po dodaniu pozycji do faktury należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Informacja o produkcie.

  "wystawianie faktur produkty"

  Pojawi się okno z notatkami dla wybranego produktu.

  1.3 Import produktów

  Wszystkie nowe parametry można zaimportować do kartoteki wraz z produktami. Aby dokonać importu, w pierwszej kolejności należy przygotować plik według instrukcji opisanej w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie 1.2 Import produktów. Nazwy poszczególnych nagłówków można skopiować bezpośrednio z okna importu, poleceniem kopiuj nazwy kolumn.

  "import produktów"

  Nazwy kolumn, przechowujących poszczególne informacje dla nowych cech produktu są następujące:
  kod_kreskowy   
  nr_katalogowy
  producent
  nazwa_fiskalna
  opis
  notatki
  waga_netto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
  waga_brutto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

  Bez względu na to, jak nazwiemy pola własne w kartotece Produkty, do importu należy stosować następujących terminów: 
  pole_1
  pole_2
  .
  .
  .
  pole_15

  Uwaga! Wielkość liter oraz znaki specjalne mają znaczenie w nazwie kolumny.


 • Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur

  Struktura JPK_FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży oraz ich korekt.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "jpk fa"

  Generowanie pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(3).

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry.

  "jpk fa"

  Na początek w części Okres wybieramy okres rozliczeniowy, a następnie wskazujemy Urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Dalej ustalamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_FA(3), czyli opcję dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych albo nieopłaconych faktur MK (metoda kasowa).

  W celu wygenerowania korekty JPK_FA(3), w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie, a następnie w oknie zaznaczyć checkbox obok napisu Korekta.

  Aby wygenerować plik JPK_FA(3) dla wskazanych faktur, należy kliknąć przycisk Wybierz faktury...

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, składające się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listę dokumentów, którą można filtrować według typu oraz numeru NIP kontrahenta, a także sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek. Pod listą na przycisku Wybierz znajduje się licznik wybranych faktur.

  "jpk fa"


  Domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty. Za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można wykonywać operacje na przefiltrowanej liście. Można również zaznaczyć i odznaczyć pojedyncze rekordy poprzez kliknięcie w checkbox.

  "jpk fa"

  Uwaga! Należy pamiętać, że do pliku JPK_FA(3) dodane zostaną wszystkie zaznaczone faktury, nie tylko te widoczne na liście.

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. Program automatycznie pobierze wszystkie zaznaczone dokumenty z wybranego okresu do pliku JPK_FA(3). • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki z faktury zakupowej (wersja Magazyn).

  Przed wprowadzeniem nowych produktów do magazynu za pomocą faktury zakupowej, można skonfigurować opcję automatycznego zapisywania towaru lub usługi do kartoteki. Zapis może odbywać się w dwóch trybach:

  - program automatycznie zapisuje każdą nową pozycję

  - wyświetli się listę z nowymi produktami, którą należy zatwierdzić albo pominąć.

  W trakcie zapisu pozycji program porównuje asortyment zdefiniowany w programie ze specyfikacją dokumentu. Produkt zostanie zapisany w asortymencie jako nowy, jeśli w bazie nie istnieje żaden zdefiniowany towar o takiej samej nazwie albo usługa o takiej samej nazwie. Jeśli w kartotece jest już produkt o takiej samej nazwie, ale z innym parametrem w kolumnie Rodzaj, to zostanie dodany do listy jako nowy.


  Aby skorzystać z opcji automatycznego zapisu, należy przejść do UstawieniaUstawienia programu, zakładka Zaawansowane

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  gdzie w miejscu Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać jeden z dostępnych parametrów:

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  nigdy - żaden nowy produkt nie będzie automatycznie dodany do kartoteki
  zawsze - oznacza, że każdy nowy produkt będzie dopisany do kartoteki
  pytaj -  należy zatwierdzić albo anulować zapis

  "automatyczne dodawanie produktu do magazynu"

  Produkt zostanie dodany z parametrami wpisanymi na fakturze zakupu, towar zostanie przypisany do wskazanego magazynu oraz zaktualizuje się jego stan.

  Uwaga!
  Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem zaliczka albo zadatek w nazwie.


 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński

  Program FakturaLight umożliwia wystawianie dokumentów w sześciu wersjach językowych (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński), a także w ich dwujęzycznych odpowiednikach. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim" • Dodano możliwość wybrania kursu waluty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)

  W programie FakturaLight Magazyn istnieje możliwość rejestracji płatności za faktury w walucie dokumentu albo w polskich złotych. Rozliczanie tych płatności odbywa się poprzez wpłatę w kasie gotówkowej lub na rachunek bankowy, czego potwierdzeniem jest wygenerowany dokumenty kasowy/bankowy.

  Jeśli wpłaty dokonujemy w walucie, to otrzymana kwota zostanie przeliczona na złotówki według wybranego kursu. Domyślnie pobierany jest średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu kasowego/bankowego.

  "wybór kursu na dokumencie kasowym"


 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowej nazwy kontrahenta

  Została rozszerzona wielkość pola Nazwa w kartotece Kontrahenci

  "kartoteka kontrahenci"

  oraz w oknie wystawiania dokumentów

  "nowa faktura dane kontrahenta"

  w taki sposób, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.

 • Dodano możliwość wyboru magazynu, do którego mają być przypisane importowane produkty (wersja Magazyn).

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów i uzupełniony wyżej w punkcie 1.3 - Import produktów

  Dodatkowo pojawiła się opcja wyboru magazynu (kilku magazynów), do którego mają być przypisane importowane pozycje. Po wybraniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, gdzie należy zaznaczyć checkbox obok nazwy magazynu (magazynów).

  "import produktów do magazynu"


 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.

  Kolumny można ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce, lub ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście jej nazwę.

 • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.

  Do listy został dodany artykuł dotyczący zwolnień dla jednostek oświatowych, to jest "Art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 Ustawa o VAT" • Zmieniono menu kontekstowe dla operacji wprowadzania zapłaty za fakturę.

  W programie FakturaLight istnieje możliwość kontrolowania rozliczeń płatności do poszczególnych dokumentów. W tej wersji została nieco zmieniona treść menu wpłaty.

  W sytuacji, gdy kontrahent dokonał zapłaty należności po wystawieniu faktury, można tę informację wprowadzić bezpośrednio na liście dokumentów, w kolumnie Do zapłaty poprzez kliknięcie w ikonę obok kwoty:
  Wpłata całkowita - oznacza, że należność otrzymano w całości


  Wpłata częściowa - wybrać w przypadku, gdy należność otrzymano w części, a następnie wprowadzić otrzymaną kwotę  W tym miejscu można również dokonać usunięcia błędnie dodanej płatności przez opcję Usuń wpłatę • Poprawiono sposób wyświetlania podatku i kwoty netto na liście dla faktur marża.


 • Poprawiono pobranie kursu dla przyszłej daty wystawienia dokumentu.


 • Poprawiono obliczanie wartości "rozliczono" na liście zamówień po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.


 • Dodano numer faktury korygującej w komunikacie o próbie edycji lub usunięcia skorygowanego dokumentu.


 • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn w oknie wystawiania faktury, po wystawieniu korekty do faktury marża.


 • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.